好事近·汴京赐宴闻教坊乐有感

韩元吉 〔唐朝〕

凝碧旧池头,一听管弦凄切。多少梨园声在,总不堪华发。 杏花无处避春愁,也傍野烟发。惟有御沟声断,似知人呜咽。 好事近·汴京赐宴闻教坊乐有感拼音解读: níng bì jiù chí tóu ,yī tīng guǎn xián qī qiē 。duō shǎo lí yuán shēng zài ,zǒng bú kān huá fā 。 xìng huā wú chù bì chūn chóu ,yě bàng yě yān fā 。wéi yǒu yù gōu shēng duàn ,sì zhī rén wū yān 。
猜您喜欢

【双调】寿阳曲 厌纷

李爱山 〔元朝〕

离京邑,出凤城,山林中隐名埋姓。乱纷纷世事不欲听,倒大来耳根清净。 怀古 项羽争雄霸,刘邦起战伐,白夺成四百年汉朝天下。世衰也汉家属了晋家,则落的渔樵人一场闲话。 饮兴 玉滚殷勤劝,金杯莫断绝,拼了玉山低趄。弹者舞者唱者,直吃到杨柳岸晓风残月。 风情 半拥凌波被,微惚金缕衣,金翘乱堆著云髻。托香腮醉眠在锦帐里,娇滴滴海棠春睡。【双调】寿阳曲 厌纷拼音解读:lí jīng yì ,chū fèng chéng ,shān lín zhōng yǐn míng mái xìng 。luàn fēn fēn shì shì bú yù tīng ,dǎo dà lái ěr gēn qīng jìng 。 huái gǔ  xiàng yǔ zhēng xióng bà ,liú bāng qǐ zhàn fá ,bái duó chéng sì bǎi nián hàn cháo tiān xià 。shì shuāi yě hàn jiā shǔ le jìn jiā ,zé luò de yú qiáo rén yī chǎng xián huà 。 yǐn xìng  yù gǔn yīn qín quàn ,jīn bēi mò duàn jué ,pīn le yù shān dī jū 。dàn zhě wǔ zhě chàng zhě ,zhí chī dào yáng liǔ àn xiǎo fēng cán yuè 。 fēng qíng  bàn yōng líng bō bèi ,wēi hū jīn lǚ yī ,jīn qiào luàn duī zhe yún jì 。tuō xiāng sāi zuì mián zài jǐn zhàng lǐ ,jiāo dī dī hǎi táng chūn shuì 。
详情

点绛唇(寄情)

刘辰翁 〔宋朝〕

醉里瞢腾,昨宵不记归时候。自疑中酒。耿耿还依旧。 恨不能言,只是天相负。天知否。卷中人瘦。一似章台柳。点绛唇(寄情)拼音解读:zuì lǐ méng téng ,zuó xiāo bú jì guī shí hòu 。zì yí zhōng jiǔ 。gěng gěng hái yī jiù 。 hèn bú néng yán ,zhī shì tiān xiàng fù 。tiān zhī fǒu 。juàn zhōng rén shòu 。yī sì zhāng tái liǔ 。
详情

满江红(约斋同席用马庄父韵)

徐安国 〔宋朝〕

挥手华堂,重整顿、选花场屋。撩鼻观、飞浮杂沓,异香芬馥。金缕尚馀闲态度,冰姿早作新妆束。恨尊前、缺典费思量,无松竹。蜂蝶恨,何时足。桃李怨,成粗俗。为情深、拚了一生愁独。菊信谩劳频探问,兰心未许相随逐。想从今、无暇劚蔷薇,鉏罂粟。满江红(约斋同席用马庄父韵)拼音解读:huī shǒu huá táng ,zhòng zhěng dùn 、xuǎn huā chǎng wū 。liáo bí guān 、fēi fú zá tà ,yì xiāng fēn fù 。jīn lǚ shàng yú xián tài dù ,bīng zī zǎo zuò xīn zhuāng shù 。hèn zūn qián 、quē diǎn fèi sī liàng ,wú sōng zhú 。fēng dié hèn ,hé shí zú 。táo lǐ yuàn ,chéng cū sú 。wéi qíng shēn 、pīn le yī shēng chóu dú 。jú xìn màn láo pín tàn wèn ,lán xīn wèi xǔ xiàng suí zhú 。xiǎng cóng jīn 、wú xiá zhú qiáng wēi ,chú yīng sù 。
详情

题墨萱

孙华孙 〔元朝〕

慈亲畴昔倚门时,曾记忘忧慰别离。 孤子恨无怀橘日,十年肠断树萱诗。 题墨萱拼音解读: cí qīn chóu xī yǐ mén shí ,céng jì wàng yōu wèi bié lí 。 gū zǐ hèn wú huái jú rì ,shí nián cháng duàn shù xuān shī 。
详情

绝句(游子春衫已试单)

吴涛 〔唐朝〕

游子春衫已试单,桃花飞尽野梅酸。 任来一夜蛙声歇,又作东风十日寒。 绝句(游子春衫已试单)拼音解读: yóu zǐ chūn shān yǐ shì dān ,táo huā fēi jìn yě méi suān 。 rèn lái yī yè wā shēng xiē ,yòu zuò dōng fēng shí rì hán 。
详情

乌夜啼(秋兴)

赵文 〔宋朝〕

院静槐阴似水,雨余蝉语先秋。熟残梅子无人打,金弹满红沟。 又送行人归去,谁怜倦客淹留。画船旗鼓江南岸,人倚夕阳楼。乌夜啼(秋兴)拼音解读:yuàn jìng huái yīn sì shuǐ ,yǔ yú chán yǔ xiān qiū 。shú cán méi zǐ wú rén dǎ ,jīn dàn mǎn hóng gōu 。 yòu sòng háng rén guī qù ,shuí lián juàn kè yān liú 。huà chuán qí gǔ jiāng nán àn ,rén yǐ xī yáng lóu 。
详情

【仙吕】八声甘州_杯中酒冷,

未知作者 〔元朝〕

杯中酒冷,鼎内香消,台上灯昏。夜间人静,书斋中半掩重门。愁靠芙蓉绣枕边,闷拥鲛绡锦被。空思想意中人,年少芳温。 【醉中天】一点朱唇嫩,八字柳眉颦。宝髻高梳楚岫云,莲脸施朱粉。包弹处全无半分,可人意风韵,见他时忽的销魂。 【赚尾】为他娇,因他俊,迤逗的俺行痴立盹。便得后冤家行频觑付,偷工夫短命行温存。是费了些精神,一夜欢娱正了本。他于咱意亲,俺于他心顺,不由人终日脚儿勤。 芳菲过眼,向玉砌雕阑,翠落红翻。都来一段,新愁旧恨相烦。帘垂永日人乍别,门掩东风花又残。无语问春归,天上人间。 【六幺遍】恨归期晚,寻芳懒。倚遍阑干,盼煞雕鞍,佳音越悭,啼泪不干。生睚厌厌相思恨,愁烦,闷来独把绣床攀。 【元和令】谩将龟卦揭,空把雁书盼。料他云雨兴阑珊,天涯何日还。重衾犹怯五更寒,闷愁心上攒。 【后庭花】瘦来金缕宽,空将宝镜看;髻绾双鬟乱,眉颦八字弯。最心烦,花开庭院,子规啼数番。 【尾】问长安,隔关山,别郎容易见郎难。清明过也,鹧鸪声里画楼闲。【仙吕】八声甘州_杯中酒冷,拼音解读:bēi zhōng jiǔ lěng ,dǐng nèi xiāng xiāo ,tái shàng dēng hūn 。yè jiān rén jìng ,shū zhāi zhōng bàn yǎn zhòng mén 。chóu kào fú róng xiù zhěn biān ,mèn yōng jiāo xiāo jǐn bèi 。kōng sī xiǎng yì zhōng rén ,nián shǎo fāng wēn 。 【zuì zhōng tiān 】yī diǎn zhū chún nèn ,bā zì liǔ méi pín 。bǎo jì gāo shū chǔ xiù yún ,lián liǎn shī zhū fěn 。bāo dàn chù quán wú bàn fèn ,kě rén yì fēng yùn ,jiàn tā shí hū de xiāo hún 。 【zuàn wěi 】wéi tā jiāo ,yīn tā jun4 ,yǐ dòu de ǎn háng chī lì dǔn 。biàn dé hòu yuān jiā háng pín qù fù ,tōu gōng fū duǎn mìng háng wēn cún 。shì fèi le xiē jīng shén ,yī yè huān yú zhèng le běn 。tā yú zán yì qīn ,ǎn yú tā xīn shùn ,bú yóu rén zhōng rì jiǎo ér qín 。 fāng fēi guò yǎn ,xiàng yù qì diāo lán ,cuì luò hóng fān 。dōu lái yī duàn ,xīn chóu jiù hèn xiàng fán 。lián chuí yǒng rì rén zhà bié ,mén yǎn dōng fēng huā yòu cán 。wú yǔ wèn chūn guī ,tiān shàng rén jiān 。 【liù yāo biàn 】hèn guī qī wǎn ,xún fāng lǎn 。yǐ biàn lán gàn ,pàn shà diāo ān ,jiā yīn yuè qiān ,tí lèi bú gàn 。shēng yá yàn yàn xiàng sī hèn ,chóu fán ,mèn lái dú bǎ xiù chuáng pān 。 【yuán hé lìng 】màn jiāng guī guà jiē ,kōng bǎ yàn shū pàn 。liào tā yún yǔ xìng lán shān ,tiān yá hé rì hái 。zhòng qīn yóu qiè wǔ gèng hán ,mèn chóu xīn shàng zǎn 。 【hòu tíng huā 】shòu lái jīn lǚ kuān ,kōng jiāng bǎo jìng kàn ;jì wǎn shuāng huán luàn ,méi pín bā zì wān 。zuì xīn fán ,huā kāi tíng yuàn ,zǐ guī tí shù fān 。 【wěi 】wèn zhǎng ān ,gé guān shān ,bié láng róng yì jiàn láng nán 。qīng míng guò yě ,zhè gū shēng lǐ huà lóu xián 。
详情

菩萨蛮·商妇怨

江开 〔清朝〕

春时江上帘纤雨。张帆打鼓开船去。秋晚恰归来。看看船又开。 嫁郎如未嫁。长是凄凉夜。情少利心多。郎如年少何。 菩萨蛮·商妇怨拼音解读: chūn shí jiāng shàng lián xiān yǔ 。zhāng fān dǎ gǔ kāi chuán qù 。qiū wǎn qià guī lái 。kàn kàn chuán yòu kāi 。 jià láng rú wèi jià 。zhǎng shì qī liáng yè 。qíng shǎo lì xīn duō 。láng rú nián shǎo hé 。
详情

水龙吟(乘雪登仲宣楼,和前韵)

李曾伯 〔宋朝〕

玉龙飞下残鳞,千岩万壑皆填委。乾坤一色,不知身隔,蓬莱几里。疑是瑶英,盛开元圃,被风敲碎。倚危楼极目,长江渺处,浑错认、沙鸥起。 依约青帘遥指。记山家、酒香无比。访梅江路,何时归唤,小苍长耳。孙案袁门,不妨高卧,足娱书史。且摩挲霜鬓,嘲吟冰筋,共荆人喜。水龙吟(乘雪登仲宣楼,和前韵)拼音解读:yù lóng fēi xià cán lín ,qiān yán wàn hè jiē tián wěi 。qián kūn yī sè ,bú zhī shēn gé ,péng lái jǐ lǐ 。yí shì yáo yīng ,shèng kāi yuán pǔ ,bèi fēng qiāo suì 。yǐ wēi lóu jí mù ,zhǎng jiāng miǎo chù ,hún cuò rèn 、shā ōu qǐ 。 yī yuē qīng lián yáo zhǐ 。jì shān jiā 、jiǔ xiāng wú bǐ 。fǎng méi jiāng lù ,hé shí guī huàn ,xiǎo cāng zhǎng ěr 。sūn àn yuán mén ,bú fáng gāo wò ,zú yú shū shǐ 。qiě mó suō shuāng bìn ,cháo yín bīng jīn ,gòng jīng rén xǐ 。
详情

灵隐寺月夜

厉鹗 〔清朝〕

夜寒香界白,涧曲寺门通。月在众峰顶,泉流乱叶中。一灯群动息,孤磬四天空。归路畏逢虎,况闻岩下风。 灵隐寺月夜拼音解读: yè hán xiāng jiè bái ,jiàn qǔ sì mén tōng 。yuè zài zhòng fēng dǐng ,quán liú luàn yè zhōng 。yī dēng qún dòng xī ,gū qìng sì tiān kōng 。guī lù wèi féng hǔ ,kuàng wén yán xià fēng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->