秋蕊香·帘幕疏疏风透

张耒 〔宋朝〕

帘幕疏疏风透。一线香飘金兽。朱阑倚遍黄昏后。廊上月华如昼。 别离滋味浓于酒。著人瘦。此情不及墙东柳。春色年年如旧。 秋蕊香·帘幕疏疏风透拼音解读: lián mù shū shū fēng tòu 。yī xiàn xiāng piāo jīn shòu 。zhū lán yǐ biàn huáng hūn hòu 。láng shàng yuè huá rú zhòu 。 bié lí zī wèi nóng yú jiǔ 。zhe rén shòu 。cǐ qíng bú jí qiáng dōng liǔ 。chūn sè nián nián rú jiù 。
猜您喜欢

满江红(赠豫章尼黄心大师尝为官妓)

葛长庚 〔宋朝〕

豆蔻丁香,待则甚、如今休也。争知道、本来面目,风光洒洒。底事到头鸾凤侣,不如躲脱鸳鸯社。好说与、几个正迷人,休嗟讶。 纱窗外,梅花下。酒醒也,教人怕。把翠云翦却,缁衣披挂。柳翠已参弥勒了,赵州要勘台山话。想而今、心似白芙蕖,无人画。满江红(赠豫章尼黄心大师尝为官妓)拼音解读:dòu kòu dīng xiāng ,dài zé shèn 、rú jīn xiū yě 。zhēng zhī dào 、běn lái miàn mù ,fēng guāng sǎ sǎ 。dǐ shì dào tóu luán fèng lǚ ,bú rú duǒ tuō yuān yāng shè 。hǎo shuō yǔ 、jǐ gè zhèng mí rén ,xiū jiē yà 。 shā chuāng wài ,méi huā xià 。jiǔ xǐng yě ,jiāo rén pà 。bǎ cuì yún jiǎn què ,zī yī pī guà 。liǔ cuì yǐ cān mí lè le ,zhào zhōu yào kān tái shān huà 。xiǎng ér jīn 、xīn sì bái fú qú ,wú rén huà 。
详情

蝶恋花(晓日窥轩双燕语)

秦观 〔宋朝〕

【蝶恋花】晓日窥轩双燕语,似与佳人。共惜春将暮,屈指艳阳都几许,可无时霎闲风雨。流水落花无问处,只有飞云。冉冉来还去,持酒劝云云且住,凭君碍断春归路。蝶恋花(晓日窥轩双燕语)拼音解读:【dié liàn huā 】xiǎo rì kuī xuān shuāng yàn yǔ ,sì yǔ jiā rén 。gòng xī chūn jiāng mù ,qū zhǐ yàn yáng dōu jǐ xǔ ,kě wú shí shà xián fēng yǔ 。liú shuǐ luò huā wú wèn chù ,zhī yǒu fēi yún 。rǎn rǎn lái hái qù ,chí jiǔ quàn yún yún qiě zhù ,píng jun1 ài duàn chūn guī lù 。
详情

【双调】水仙子 道情

李致远 〔元朝〕

瓮头春色是长生,枕上华胥当解酲。常将造物合心镜,后庭闲留月明,得工夫休写《黄庭》。怕萧郎夫妇,茅家弟兄,邂逅瑶京。【双调】水仙子 道情拼音解读:wèng tóu chūn sè shì zhǎng shēng ,zhěn shàng huá xū dāng jiě chéng 。cháng jiāng zào wù hé xīn jìng ,hòu tíng xián liú yuè míng ,dé gōng fū xiū xiě 《huáng tíng 》。pà xiāo láng fū fù ,máo jiā dì xiōng ,xiè hòu yáo jīng 。
详情

念奴娇(和王圣俞)

侯置 〔宋朝〕

沧浪万顷,厌尘缨、手掬清流频洗。落日孤云烟渚净,鸥没澄波心里。一舸横秋,两桡开浪,霜竹醒烦耳。萧萧风露,梦回月照船尾。 须信闲少忙多,壶觞并赋咏,莫辜云水。乘兴前溪溪转□,隐约归帆天际。红蓼丹枫,黄芦白竹,总胜春桃李。浮丘何在,与君共跨琴鲤。念奴娇(和王圣俞)拼音解读:cāng làng wàn qǐng ,yàn chén yīng 、shǒu jū qīng liú pín xǐ 。luò rì gū yún yān zhǔ jìng ,ōu méi chéng bō xīn lǐ 。yī gě héng qiū ,liǎng ráo kāi làng ,shuāng zhú xǐng fán ěr 。xiāo xiāo fēng lù ,mèng huí yuè zhào chuán wěi 。 xū xìn xián shǎo máng duō ,hú shāng bìng fù yǒng ,mò gū yún shuǐ 。chéng xìng qián xī xī zhuǎn □,yǐn yuē guī fān tiān jì 。hóng liǎo dān fēng ,huáng lú bái zhú ,zǒng shèng chūn táo lǐ 。fú qiū hé zài ,yǔ jun1 gòng kuà qín lǐ 。
详情

【双调】夜行船 春晓

朱庭玉 〔元朝〕

晓角梅花三弄曲,勾引起禁钟楼鼓。曙色将分,漏声才息,残月已沉江渚。 【挂玉钩】迤逦莺啼共燕语,偏向闲庭户。春困佳人睡未足,好梦方惊寤。淡脸霞,松鬟雾。欲对鸾台,再整妆梳。 【庆宣和】十二帘钩闲控玉,尚掩流苏。嫩寒犹怯透罗襦,绣帏,未出。 【天仙令】晨妆罢,信步向庭隅。晓日楼台,秋千院宇。那更杜鹃催,春事归欤。怜红爱紫无限心,空自长吁。 【离亭煞】伤春欲待留春住,留春不住随春去。凭谁寄与,问春归去归何处?只见覆莓苔糁落花,衬榆英铺香絮,又见潋滟池塘涨绿。纵不为五更风,管多因半夜雨。 秋夜 秋夜谁家砧杵声?不管有人愁听。倦客伤心,披衣独步,踏遍绿苔幽径。 【庆宣和】仙鼠翻风舞画楹,月色偏明。地龙经雨唱空庭,露华,乍冷。 【天仙令】人初静,寂寞旅魂惊。玉宇澄澄,银河耿耿。帘幕夜寒生,月淡风清。惊鸟绕枝栖未宁,蛩雁哀鸣。 【离亭煞】怯单衣渐觉西风劲,想多情不念东阳病。对景动羁怀,添客恨增归兴。近玉阑,临金井,早是离人闷哽。桂子散清香,梧桐弄碎影。 悔悟 无限莺花慵管领,恐似沈郎多病。宋玉伤哉,安仁老矣,衰鬓怕临明镜。 【挂玉钩】草草花花一梦惊,断了乔行径。大着多情换寡情,闹里宜寻静。有况味,无踪影。废尽功夫,误了前程。 【庆宣和】若是自家空藏瓶,梦撒撩丁,花姑不重女猱轻,任谁,见哽。 【天仙令】千金废,火上弄冻凌。他尽是劳成,咱都是志诚。博得个好儿名,那里施呈。而今纵有双秀才,谁是苏卿? 【离亭煞】早收心拘束定疏狂性,倒大来耳根清净,头轻眼明。跳出面糊盆,迷魂寨,玻璃井。折莫恁漫天张网罗,遍地剜坑阱,莫想他自家夜行,被你甜句儿啜来奸,虚脾儿赚得省。【双调】夜行船 春晓拼音解读:xiǎo jiǎo méi huā sān nòng qǔ ,gōu yǐn qǐ jìn zhōng lóu gǔ 。shǔ sè jiāng fèn ,lòu shēng cái xī ,cán yuè yǐ chén jiāng zhǔ 。 【guà yù gōu 】yǐ lǐ yīng tí gòng yàn yǔ ,piān xiàng xián tíng hù 。chūn kùn jiā rén shuì wèi zú ,hǎo mèng fāng jīng wù 。dàn liǎn xiá ,sōng huán wù 。yù duì luán tái ,zài zhěng zhuāng shū 。 【qìng xuān hé 】shí èr lián gōu xián kòng yù ,shàng yǎn liú sū 。nèn hán yóu qiè tòu luó rú ,xiù wéi ,wèi chū 。 【tiān xiān lìng 】chén zhuāng bà ,xìn bù xiàng tíng yú 。xiǎo rì lóu tái ,qiū qiān yuàn yǔ 。nà gèng dù juān cuī ,chūn shì guī yú 。lián hóng ài zǐ wú xiàn xīn ,kōng zì zhǎng yù 。 【lí tíng shà 】shāng chūn yù dài liú chūn zhù ,liú chūn bú zhù suí chūn qù 。píng shuí jì yǔ ,wèn chūn guī qù guī hé chù ?zhī jiàn fù méi tái shēn luò huā ,chèn yú yīng pù xiāng xù ,yòu jiàn liàn yàn chí táng zhǎng lǜ 。zòng bú wéi wǔ gèng fēng ,guǎn duō yīn bàn yè yǔ 。 qiū yè  qiū yè shuí jiā zhēn chǔ shēng ?bú guǎn yǒu rén chóu tīng 。juàn kè shāng xīn ,pī yī dú bù ,tà biàn lǜ tái yōu jìng 。 【qìng xuān hé 】xiān shǔ fān fēng wǔ huà yíng ,yuè sè piān míng 。dì lóng jīng yǔ chàng kōng tíng ,lù huá ,zhà lěng 。 【tiān xiān lìng 】rén chū jìng ,jì mò lǚ hún jīng 。yù yǔ chéng chéng ,yín hé gěng gěng 。lián mù yè hán shēng ,yuè dàn fēng qīng 。jīng niǎo rào zhī qī wèi níng ,qióng yàn āi míng 。 【lí tíng shà 】qiè dān yī jiàn jiào xī fēng jìn ,xiǎng duō qíng bú niàn dōng yáng bìng 。duì jǐng dòng jī huái ,tiān kè hèn zēng guī xìng 。jìn yù lán ,lín jīn jǐng ,zǎo shì lí rén mèn gěng 。guì zǐ sàn qīng xiāng ,wú tóng nòng suì yǐng 。 huǐ wù  wú xiàn yīng huā yōng guǎn lǐng ,kǒng sì shěn láng duō bìng 。sòng yù shāng zāi ,ān rén lǎo yǐ ,shuāi bìn pà lín míng jìng 。 【guà yù gōu 】cǎo cǎo huā huā yī mèng jīng ,duàn le qiáo háng jìng 。dà zhe duō qíng huàn guǎ qíng ,nào lǐ yí xún jìng 。yǒu kuàng wèi ,wú zōng yǐng 。fèi jìn gōng fū ,wù le qián chéng 。 【qìng xuān hé 】ruò shì zì jiā kōng cáng píng ,mèng sā liáo dīng ,huā gū bú zhòng nǚ náo qīng ,rèn shuí ,jiàn gěng 。 【tiān xiān lìng 】qiān jīn fèi ,huǒ shàng nòng dòng líng 。tā jìn shì láo chéng ,zán dōu shì zhì chéng 。bó dé gè hǎo ér míng ,nà lǐ shī chéng 。ér jīn zòng yǒu shuāng xiù cái ,shuí shì sū qīng ? 【lí tíng shà 】zǎo shōu xīn jū shù dìng shū kuáng xìng ,dǎo dà lái ěr gēn qīng jìng ,tóu qīng yǎn míng 。tiào chū miàn hú pén ,mí hún zhài ,bō lí jǐng 。shé mò nín màn tiān zhāng wǎng luó ,biàn dì wān kēng jǐng ,mò xiǎng tā zì jiā yè háng ,bèi nǐ tián jù ér chuò lái jiān ,xū pí ér zuàn dé shěng 。
详情

鹊桥仙(周监旬会上作)

郭应祥 〔宋朝〕

六人欢笑,六姬讴唱,六博时分胜负。六家盘馔斗芳鲜,恰两月、六番相聚。 特排整整,华筵楚楚,终是不如草具。赏心乐事四时同,又管甚、落花飞絮。鹊桥仙(周监旬会上作)拼音解读:liù rén huān xiào ,liù jī ōu chàng ,liù bó shí fèn shèng fù 。liù jiā pán zhuàn dòu fāng xiān ,qià liǎng yuè 、liù fān xiàng jù 。 tè pái zhěng zhěng ,huá yàn chǔ chǔ ,zhōng shì bú rú cǎo jù 。shǎng xīn lè shì sì shí tóng ,yòu guǎn shèn 、luò huā fēi xù 。
详情

瑶台聚八仙(为焦云隐赋)

张炎 〔宋朝〕

春树江东。吟正远、清气竟入崆峒。问余栖处,只在缥缈山中。此去山中何所有,芰荷制了集芙蓉。且扶筇。倦游万里,独对青松。 行藏也须在我,笑晋人为菊,出岫方浓。淡然无心,古意且许谁同。飞符夜深润物,自呼起苍龙雨太空。舒还卷,看满楼依旧,霁日光风。瑶台聚八仙(为焦云隐赋)拼音解读:chūn shù jiāng dōng 。yín zhèng yuǎn 、qīng qì jìng rù kōng dòng 。wèn yú qī chù ,zhī zài piāo miǎo shān zhōng 。cǐ qù shān zhōng hé suǒ yǒu ,jì hé zhì le jí fú róng 。qiě fú qióng 。juàn yóu wàn lǐ ,dú duì qīng sōng 。 háng cáng yě xū zài wǒ ,xiào jìn rén wéi jú ,chū xiù fāng nóng 。dàn rán wú xīn ,gǔ yì qiě xǔ shuí tóng 。fēi fú yè shēn rùn wù ,zì hū qǐ cāng lóng yǔ tài kōng 。shū hái juàn ,kàn mǎn lóu yī jiù ,jì rì guāng fēng 。
详情

西江月(十二之十)

张伯端 〔宋朝〕

不辨五行四象,那分朱汞铅银。修丹火候未曾闻。早便称呼居隐。 不背自思己错,更将错路教人。误他永劫在迷津。似恁欺心安忍。西江月(十二之十)拼音解读:bú biàn wǔ háng sì xiàng ,nà fèn zhū gǒng qiān yín 。xiū dān huǒ hòu wèi céng wén 。zǎo biàn chēng hū jū yǐn 。 bú bèi zì sī jǐ cuò ,gèng jiāng cuò lù jiāo rén 。wù tā yǒng jié zài mí jīn 。sì nín qī xīn ān rěn 。
详情

括沁园春

林正大 〔宋朝〕

大人先生,高怀逸兴,酒肉寓名。纵幕天席地,居无庐室,以八荒为域,日月为扃。贵介时豪,搢绅处士,未解先生酒适情。徒劳尔,谩是非锋起,有耳谁听。 先生。挈榼提罂。更箕踞衔杯枕麹生。但无思无虑,陶陶自得,任兀然而醉,恍然而醒。静听无闻,熟视无睹,以醉为乡乐性真。谁知我,彼二豪犹是,蜾裸螟蛉。 韩文公送李愿归盘谷序:太行之阳有盘谷。盘谷之间,泉甘而土肥,草木丛茂,居民鲜少。或曰:谓其环两山之间,故曰盘。或曰:日谷也,宅幽而势阻,隐者之所盘旋。友人李愿居之。愿之言曰:人之称大丈夫者,我知之矣。利泽施于人,名声昭于时。坐于庙堂,进退百官,而佐天子出令;其在外,则树旗旄,罗弓矢,武夫前呵,从者塞途;供给之人,各执其物,夹道而疾驰。喜有赏,怒有刑、才俊满前,道古今而誉盛德,入耳而不烦;曲眉丰颊,清声而便体,秀外而慧中,飘轻裾,翳长袖,粉白黛绿者,列屋而闲居,F549宠而负势,争妍而取怜;大丈夫之遇知于天子,用力于当世者之所为也。吾非恶此而逃之,是有命焉,不可幸而致也。穷居而野处,升高而望远,坐茂树以终日,濯清泉以自洁。采于山、美可茹,钓于水、鲜可食,起居无时、惟适之安。与其有誉于前,孰若无毁于其后!与其有乐于身,孰若无忧于其心!车服不维,刀锯不加,理乱不知,黜陟不闻,大丈夫不遇于时者之所为也,我则行之。伺候于公卿之门,奔走于形势之途,足将进而趑趄,口将言而啜嚅,处污秽而不羞,触刑辟而诛戮,侥幸于万一,老死而后止者,其为人贤不肖何如也。昌黎韩愈闻其言而壮之,与之酒而之歌曰:“盘之中,维子之宫。盘之土,维子之稼。盘之泉,可濯可沿。盘之阻,谁争子所。窈而深,廓其有容。缭而曲,如往而复。嗟盘之乐兮,乐且无央。虎豹远迹兮,蛟龙遁藏。鬼神守护兮,呵禁不祥。饮且食兮寿而康。无不足兮奚所望。膏吾车兮EFF7吾马,从子于盘兮,终吾生以徜佯。”括沁园春拼音解读:dà rén xiān shēng ,gāo huái yì xìng ,jiǔ ròu yù míng 。zòng mù tiān xí dì ,jū wú lú shì ,yǐ bā huāng wéi yù ,rì yuè wéi jiōng 。guì jiè shí háo ,jìn shēn chù shì ,wèi jiě xiān shēng jiǔ shì qíng 。tú láo ěr ,màn shì fēi fēng qǐ ,yǒu ěr shuí tīng 。 xiān shēng 。qiè kē tí yīng 。gèng jī jù xián bēi zhěn qū shēng 。dàn wú sī wú lǜ ,táo táo zì dé ,rèn wū rán ér zuì ,huǎng rán ér xǐng 。jìng tīng wú wén ,shú shì wú dǔ ,yǐ zuì wéi xiāng lè xìng zhēn 。shuí zhī wǒ ,bǐ èr háo yóu shì ,guǒ luǒ míng líng 。 hán wén gōng sòng lǐ yuàn guī pán gǔ xù :tài háng zhī yáng yǒu pán gǔ 。pán gǔ zhī jiān ,quán gān ér tǔ féi ,cǎo mù cóng mào ,jū mín xiān shǎo 。huò yuē :wèi qí huán liǎng shān zhī jiān ,gù yuē pán 。huò yuē :rì gǔ yě ,zhái yōu ér shì zǔ ,yǐn zhě zhī suǒ pán xuán 。yǒu rén lǐ yuàn jū zhī 。yuàn zhī yán yuē :rén zhī chēng dà zhàng fū zhě ,wǒ zhī zhī yǐ 。lì zé shī yú rén ,míng shēng zhāo yú shí 。zuò yú miào táng ,jìn tuì bǎi guān ,ér zuǒ tiān zǐ chū lìng ;qí zài wài ,zé shù qí máo ,luó gōng shǐ ,wǔ fū qián hē ,cóng zhě sāi tú ;gòng gěi zhī rén ,gè zhí qí wù ,jiá dào ér jí chí 。xǐ yǒu shǎng ,nù yǒu xíng 、cái jun4 mǎn qián ,dào gǔ jīn ér yù shèng dé ,rù ěr ér bú fán ;qǔ méi fēng jiá ,qīng shēng ér biàn tǐ ,xiù wài ér huì zhōng ,piāo qīng jū ,yì zhǎng xiù ,fěn bái dài lǜ zhě ,liè wū ér xián jū ,F549chǒng ér fù shì ,zhēng yán ér qǔ lián ;dà zhàng fū zhī yù zhī yú tiān zǐ ,yòng lì yú dāng shì zhě zhī suǒ wéi yě 。wú fēi è cǐ ér táo zhī ,shì yǒu mìng yān ,bú kě xìng ér zhì yě 。qióng jū ér yě chù ,shēng gāo ér wàng yuǎn ,zuò mào shù yǐ zhōng rì ,zhuó qīng quán yǐ zì jié 。cǎi yú shān 、měi kě rú ,diào yú shuǐ 、xiān kě shí ,qǐ jū wú shí 、wéi shì zhī ān 。yǔ qí yǒu yù yú qián ,shú ruò wú huǐ yú qí hòu !yǔ qí yǒu lè yú shēn ,shú ruò wú yōu yú qí xīn !chē fú bú wéi ,dāo jù bú jiā ,lǐ luàn bú zhī ,chù zhì bú wén ,dà zhàng fū bú yù yú shí zhě zhī suǒ wéi yě ,wǒ zé háng zhī 。sì hòu yú gōng qīng zhī mén ,bēn zǒu yú xíng shì zhī tú ,zú jiāng jìn ér zī jū ,kǒu jiāng yán ér chuò rú ,chù wū huì ér bú xiū ,chù xíng pì ér zhū lù ,yáo xìng yú wàn yī ,lǎo sǐ ér hòu zhǐ zhě ,qí wéi rén xián bú xiāo hé rú yě 。chāng lí hán yù wén qí yán ér zhuàng zhī ,yǔ zhī jiǔ ér zhī gē yuē :“pán zhī zhōng ,wéi zǐ zhī gōng 。pán zhī tǔ ,wéi zǐ zhī jià 。pán zhī quán ,kě zhuó kě yán 。pán zhī zǔ ,shuí zhēng zǐ suǒ 。yǎo ér shēn ,kuò qí yǒu róng 。liáo ér qǔ ,rú wǎng ér fù 。jiē pán zhī lè xī ,lè qiě wú yāng 。hǔ bào yuǎn jì xī ,jiāo lóng dùn cáng 。guǐ shén shǒu hù xī ,hē jìn bú xiáng 。yǐn qiě shí xī shòu ér kāng 。wú bú zú xī xī suǒ wàng 。gāo wú chē xī EFF7wú mǎ ,cóng zǐ yú pán xī ,zhōng wú shēng yǐ cháng yáng 。”
详情

云州秋望

屈大均 〔清朝〕

白草黄羊外,空闻觱篥哀。遥寻苏武庙,不上李陵台。风助群鹰击,云随万马来。关前无数柳,一夜落龙堆。云州秋望拼音解读:bái cǎo huáng yáng wài ,kōng wén bì lì āi 。yáo xún sū wǔ miào ,bú shàng lǐ líng tái 。fēng zhù qún yīng jī ,yún suí wàn mǎ lái 。guān qián wú shù liǔ ,yī yè luò lóng duī 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->