留别王侍御维 / 留别王维

孟浩然 〔唐朝〕

寂寂竟何待,朝朝空自归。欲寻芳草去,惜与故人违。当路谁相假,知音世所稀。只应守寂寞,还掩故园扉。 留别王侍御维 / 留别王维拼音解读: jì jì jìng hé dài ,cháo cháo kōng zì guī 。yù xún fāng cǎo qù ,xī yǔ gù rén wéi 。dāng lù shuí xiàng jiǎ ,zhī yīn shì suǒ xī 。zhī yīng shǒu jì mò ,hái yǎn gù yuán fēi 。
猜您喜欢

鹧鸪天(癸酉吉阳用山谷韵)

胡铨 〔宋朝〕

梦绕松江属玉飞。秋风莼美更鲈肥。不因入海求诗句,万里投荒亦岂宜。 青箬笠,绿荷衣。斜风细雨也须归。崖州险似风波海,海里风波有定时。鹧鸪天(癸酉吉阳用山谷韵)拼音解读:mèng rào sōng jiāng shǔ yù fēi 。qiū fēng chún měi gèng lú féi 。bú yīn rù hǎi qiú shī jù ,wàn lǐ tóu huāng yì qǐ yí 。 qīng ruò lì ,lǜ hé yī 。xié fēng xì yǔ yě xū guī 。yá zhōu xiǎn sì fēng bō hǎi ,hǎi lǐ fēng bō yǒu dìng shí 。
详情

眼儿媚(题九里桥)

危昴霄 〔宋朝〕

睛云十丈跨杉溪。偏称夜凉时。我来正值,一滩月朗,万木霜飞。 谪仙不住人间世,此恨有谁知。何人画我,倚阑得句,听水忘归。眼儿媚(题九里桥)拼音解读:jīng yún shí zhàng kuà shān xī 。piān chēng yè liáng shí 。wǒ lái zhèng zhí ,yī tān yuè lǎng ,wàn mù shuāng fēi 。 zhé xiān bú zhù rén jiān shì ,cǐ hèn yǒu shuí zhī 。hé rén huà wǒ ,yǐ lán dé jù ,tīng shuǐ wàng guī 。
详情

洞仙歌(十三夜再赏月用前韵)

葛郯 〔宋朝〕

藐姑仙子,天外谁为侣。八极浮游气为驭。看朝餐沆瀣,暮饮醒醐,瑶台冷,吹落九天风露。翠空云幕净,宝鉴无尘,碧树秋来暗消暑。残夜水明楼,影落寒溪,行人起、沙头唤渡。任角声、吹落小梅花,梦不到渔翁,一蓑烟雨。洞仙歌(十三夜再赏月用前韵)拼音解读:miǎo gū xiān zǐ ,tiān wài shuí wéi lǚ 。bā jí fú yóu qì wéi yù 。kàn cháo cān hàng xiè ,mù yǐn xǐng hú ,yáo tái lěng ,chuī luò jiǔ tiān fēng lù 。cuì kōng yún mù jìng ,bǎo jiàn wú chén ,bì shù qiū lái àn xiāo shǔ 。cán yè shuǐ míng lóu ,yǐng luò hán xī ,háng rén qǐ 、shā tóu huàn dù 。rèn jiǎo shēng 、chuī luò xiǎo méi huā ,mèng bú dào yú wēng ,yī suō yān yǔ 。
详情

河传(渺莽云水)

张泌 〔唐朝〕

【河传】 渺莽云水,惆怅暮帆,去程迢递。夕阳芳草,千里万里,雁声无限起。梦魂悄断烟波里,心如醉,相见何处是?锦屏香冷,无睡,被头多少泪!河传(渺莽云水)拼音解读:【hé chuán 】 miǎo mǎng yún shuǐ ,chóu chàng mù fān ,qù chéng tiáo dì 。xī yáng fāng cǎo ,qiān lǐ wàn lǐ ,yàn shēng wú xiàn qǐ 。mèng hún qiāo duàn yān bō lǐ ,xīn rú zuì ,xiàng jiàn hé chù shì ?jǐn píng xiāng lěng ,wú shuì ,bèi tóu duō shǎo lèi !
详情

摸鱼儿(紫云山房拟赋莼)

王易简 〔宋朝〕

怪鲛宫、水晶帘卷,冰痕初断香缕。澄波荡桨人初到,三十六陂烟雨。春又去。伴点点荷钱,隐约吴中路。相思日暮。恨洛浦娉婷,芳钿翠剪,奁影照凄楚。 功名梦,消得西风一度。高人今在何许。鲈香菰冷斜阳里,多少天涯意绪。谁记取。但枯豉红盐,溜玉凝秋箸。尊前起舞。算唯有渊明,黄花岁晚,此兴共千古。摸鱼儿(紫云山房拟赋莼)拼音解读:guài jiāo gōng 、shuǐ jīng lián juàn ,bīng hén chū duàn xiāng lǚ 。chéng bō dàng jiǎng rén chū dào ,sān shí liù bēi yān yǔ 。chūn yòu qù 。bàn diǎn diǎn hé qián ,yǐn yuē wú zhōng lù 。xiàng sī rì mù 。hèn luò pǔ pīng tíng ,fāng diàn cuì jiǎn ,lián yǐng zhào qī chǔ 。 gōng míng mèng ,xiāo dé xī fēng yī dù 。gāo rén jīn zài hé xǔ 。lú xiāng gū lěng xié yáng lǐ ,duō shǎo tiān yá yì xù 。shuí jì qǔ 。dàn kū chǐ hóng yán ,liū yù níng qiū zhù 。zūn qián qǐ wǔ 。suàn wéi yǒu yuān míng ,huáng huā suì wǎn ,cǐ xìng gòng qiān gǔ 。
详情

濉阳行

李涉 〔唐朝〕

黄昏日暮驱羸马,夜宿濉阳烽火下。此地新经杀戮来, 墟落无烟空碎瓦。层冰塞断隋朝水,一道银河贯千里。 愁心翻覆梦难成,病仆呻吟呼不起。泗水三千招义军, 本是征战邀殊勋。十年麾下蓄壮气,一朝此地为愁人。 昨日太阳回照烛,转见天心重含育。早晚东风的发生, 古堤春草年年绿。濉阳行拼音解读:huáng hūn rì mù qū léi mǎ ,yè xiǔ suī yáng fēng huǒ xià 。cǐ dì xīn jīng shā lù lái , xū luò wú yān kōng suì wǎ 。céng bīng sāi duàn suí cháo shuǐ ,yī dào yín hé guàn qiān lǐ 。 chóu xīn fān fù mèng nán chéng ,bìng pú shēn yín hū bú qǐ 。sì shuǐ sān qiān zhāo yì jun1 , běn shì zhēng zhàn yāo shū xūn 。shí nián huī xià xù zhuàng qì ,yī cháo cǐ dì wéi chóu rén 。 zuó rì tài yáng huí zhào zhú ,zhuǎn jiàn tiān xīn zhòng hán yù 。zǎo wǎn dōng fēng de fā shēng , gǔ dī chūn cǎo nián nián lǜ 。
详情

朝中措(平山阑槛倚晴空)

欧阳修 〔宋朝〕

【朝中措】 送刘仲原甫出守维扬平山阑槛倚晴空,山色有无中。手种堂前垂柳,别来几度春风。文章太守,挥毫万字,一饮千钟。行乐直须年少,樽前看取衰翁。朝中措(平山阑槛倚晴空)拼音解读:【cháo zhōng cuò 】 sòng liú zhòng yuán fǔ chū shǒu wéi yáng píng shān lán kǎn yǐ qíng kōng ,shān sè yǒu wú zhōng 。shǒu zhǒng táng qián chuí liǔ ,bié lái jǐ dù chūn fēng 。wén zhāng tài shǒu ,huī háo wàn zì ,yī yǐn qiān zhōng 。háng lè zhí xū nián shǎo ,zūn qián kàn qǔ shuāi wēng 。
详情

东风第一枝·咏春雪

史达祖 〔宋朝〕

巧沁兰心,偷黏草甲,东风欲障新暖。谩凝碧瓦难留,信知暮寒轻浅。行天入镜,做弄出、轻松纤软。料故园、不卷重帘,误了乍来双燕。 青未了、柳回白眼。红欲断、杏开素面。旧游忆著山阴,厚盟遂妨上苑。寒炉重暖,便放慢春衫针线。恐凤靴,挑菜归来,万一灞桥相见。东风第一枝·咏春雪拼音解读:qiǎo qìn lán xīn ,tōu nián cǎo jiǎ ,dōng fēng yù zhàng xīn nuǎn 。màn níng bì wǎ nán liú ,xìn zhī mù hán qīng qiǎn 。háng tiān rù jìng ,zuò nòng chū 、qīng sōng xiān ruǎn 。liào gù yuán 、bú juàn zhòng lián ,wù le zhà lái shuāng yàn 。 qīng wèi le 、liǔ huí bái yǎn 。hóng yù duàn 、xìng kāi sù miàn 。jiù yóu yì zhe shān yīn ,hòu méng suí fáng shàng yuàn 。hán lú zhòng nuǎn ,biàn fàng màn chūn shān zhēn xiàn 。kǒng fèng xuē ,tiāo cài guī lái ,wàn yī bà qiáo xiàng jiàn 。
详情

虞美人(咏水_花)

张鎡 〔宋朝〕

妆浓未试芙蓉脸。却扇凉犹浅。粉轻红袅一生娇。风外细香时伴、湿云飘。 双飞属玉来还去。谁识幽闲趣。莫教疏雨黄昏。已是不禁秋色、怕销魂。虞美人(咏水_花)拼音解读:zhuāng nóng wèi shì fú róng liǎn 。què shàn liáng yóu qiǎn 。fěn qīng hóng niǎo yī shēng jiāo 。fēng wài xì xiāng shí bàn 、shī yún piāo 。 shuāng fēi shǔ yù lái hái qù 。shuí shí yōu xián qù 。mò jiāo shū yǔ huáng hūn 。yǐ shì bú jìn qiū sè 、pà xiāo hún 。
详情

一剪梅(丙辰冬长沙作)

赵师侠 〔宋朝〕

暖日烘梅冷未_。脱叶随风,独见枯株。先春占早又何如。玉点枝头,犹自萧疏。 江北江南景不殊。雪里花清,月下香浮。他年调鼎费工夫。且与藏春,处士西湖。一剪梅(丙辰冬长沙作)拼音解读:nuǎn rì hōng méi lěng wèi _。tuō yè suí fēng ,dú jiàn kū zhū 。xiān chūn zhàn zǎo yòu hé rú 。yù diǎn zhī tóu ,yóu zì xiāo shū 。 jiāng běi jiāng nán jǐng bú shū 。xuě lǐ huā qīng ,yuè xià xiāng fú 。tā nián diào dǐng fèi gōng fū 。qiě yǔ cáng chūn ,chù shì xī hú 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->