清明即事

孟浩然 〔南北朝〕

帝里重清明,人心自愁思。车声上路合,柳色东城翠。 花落草齐生,莺飞蝶双戏。空堂坐相忆,酌茗聊代醉。清明即事拼音解读:dì lǐ zhòng qīng míng ,rén xīn zì chóu sī 。chē shēng shàng lù hé ,liǔ sè dōng chéng cuì 。 huā luò cǎo qí shēng ,yīng fēi dié shuāng xì 。kōng táng zuò xiàng yì ,zhuó míng liáo dài zuì 。
猜您喜欢

落花(边理枝头花正开)

朱淑真 〔宋朝〕

【落花】边理枝头花正开,妒花风雨便相催。愿教青帝常为主,莫遣纷纷点翠台。落花(边理枝头花正开)拼音解读:【luò huā 】biān lǐ zhī tóu huā zhèng kāi ,dù huā fēng yǔ biàn xiàng cuī 。yuàn jiāo qīng dì cháng wéi zhǔ ,mò qiǎn fēn fēn diǎn cuì tái 。
详情

奉和九月九日登慈恩寺浮图应制

崔日用 〔唐朝〕

【奉和九月九日登慈恩寺浮图应制】紫宸欢每洽,绀殿法初隆。菊泛延龄酒,兰吹解愠风。咸英调正乐,香梵遍秋空。临幸浮天瑞,重阳日再中。奉和九月九日登慈恩寺浮图应制拼音解读:【fèng hé jiǔ yuè jiǔ rì dēng cí ēn sì fú tú yīng zhì 】zǐ chén huān měi qià ,gàn diàn fǎ chū lóng 。jú fàn yán líng jiǔ ,lán chuī jiě yùn fēng 。xián yīng diào zhèng lè ,xiāng fàn biàn qiū kōng 。lín xìng fú tiān ruì ,zhòng yáng rì zài zhōng 。
详情

春江花月夜

张若虚 〔先秦〕

春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明! 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰; 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月?江月何年初照人? 人生代代无穷已,江月年年望相似。(望相似 一作“只相似”) 不知江月待何人,但见长江送流水。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。 谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼? 可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。 玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。 昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。(沈 通:沉) 不知乘月几人归,落月摇情满江树。春江花月夜拼音解读:chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。 yàn yàn suí bō qiān wàn lǐ ,hé chù chūn jiāng wú yuè míng ! jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē sì xiàn ; kōng lǐ liú shuāng bú jiào fēi ,tīng shàng bái shā kàn bú jiàn 。 jiāng tiān yī sè wú xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng gū yuè lún 。 jiāng pàn hé rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè hé nián chū zhào rén ? rén shēng dài dài wú qióng yǐ ,jiāng yuè nián nián wàng xiàng sì 。(wàng xiàng sì yī zuò “zhī xiàng sì ”) bú zhī jiāng yuè dài hé rén ,dàn jiàn zhǎng jiāng sòng liú shuǐ 。 bái yún yī piàn qù yōu yōu ,qīng fēng pǔ shàng bú shèng chóu 。 shuí jiā jīn yè biǎn zhōu zǐ ?hé chù xiàng sī míng yuè lóu ? kě lián lóu shàng yuè pái huái ,yīng zhào lí rén zhuāng jìng tái 。 yù hù lián zhōng juàn bú qù ,dǎo yī zhēn shàng fú hái lái 。 cǐ shí xiàng wàng bú xiàng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jun1 。 hóng yàn zhǎng fēi guāng bú dù ,yú lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。 zuó yè xián tán mèng luò huā ,kě lián chūn bàn bú hái jiā 。 jiāng shuǐ liú chūn qù yù jìn ,jiāng tán luò yuè fù xī xié 。 xié yuè chén chén cáng hǎi wù ,jié shí xiāo xiāng wú xiàn lù 。(shěn tōng :chén ) bú zhī chéng yuè jǐ rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。
详情

花心动(泊舟四圣观)

史深 〔宋朝〕

肌雪浮香,见梅花清姿,漫劳凝伫。淡粉最娇,羞把春□,长记寿阳眉妩。绿苔深迳寻幽地,谁相伴、凌波微步。翠鸳冷,芳尘路杳,旧游何处。 不信重城间阻。终没个因由,寄声传语。宝炬凝珠,彩笔呵冰,密写断肠新句。月寒烟暝孤山下,羞吟□、断桥边去。遮愁绪。丹青怎生画取。花心动(泊舟四圣观)拼音解读:jī xuě fú xiāng ,jiàn méi huā qīng zī ,màn láo níng zhù 。dàn fěn zuì jiāo ,xiū bǎ chūn □,zhǎng jì shòu yáng méi wǔ 。lǜ tái shēn jìng xún yōu dì ,shuí xiàng bàn 、líng bō wēi bù 。cuì yuān lěng ,fāng chén lù yǎo ,jiù yóu hé chù 。 bú xìn zhòng chéng jiān zǔ 。zhōng méi gè yīn yóu ,jì shēng chuán yǔ 。bǎo jù níng zhū ,cǎi bǐ hē bīng ,mì xiě duàn cháng xīn jù 。yuè hán yān míng gū shān xià ,xiū yín □、duàn qiáo biān qù 。zhē chóu xù 。dān qīng zěn shēng huà qǔ 。
详情

南歌子(安丰守章彦辅生日)

王之道 〔宋朝〕

玉露澄天宇,金风净月华。满庭秋色木犀花。记得谪仙初下、五云车。 才业追前辈,人门属当家。寿觞无惜醉流霞。闻说姓名潜护、有笼纱。南歌子(安丰守章彦辅生日)拼音解读:yù lù chéng tiān yǔ ,jīn fēng jìng yuè huá 。mǎn tíng qiū sè mù xī huā 。jì dé zhé xiān chū xià 、wǔ yún chē 。 cái yè zhuī qián bèi ,rén mén shǔ dāng jiā 。shòu shāng wú xī zuì liú xiá 。wén shuō xìng míng qián hù 、yǒu lóng shā 。
详情

行香子(叠韵)

刘辰翁 〔宋朝〕

海水成尘。河水无银。恨幽明、我与公分。青山独往,回首伤神。叹魏阙心,磻石魄,汨罗身。 除却相思,四海无亲。识风流、还贺季真。而今天上,笑谪仙人。但病伤春,愁厌雨,泪看云。公尝谓余仙风道骨,不特文字为然,故屡著之,不敢忘。草窗,其族子也。行香子(叠韵)拼音解读:hǎi shuǐ chéng chén 。hé shuǐ wú yín 。hèn yōu míng 、wǒ yǔ gōng fèn 。qīng shān dú wǎng ,huí shǒu shāng shén 。tàn wèi què xīn ,bō shí pò ,mì luó shēn 。 chú què xiàng sī ,sì hǎi wú qīn 。shí fēng liú 、hái hè jì zhēn 。ér jīn tiān shàng ,xiào zhé xiān rén 。dàn bìng shāng chūn ,chóu yàn yǔ ,lèi kàn yún 。gōng cháng wèi yú xiān fēng dào gǔ ,bú tè wén zì wéi rán ,gù lǚ zhe zhī ,bú gǎn wàng 。cǎo chuāng ,qí zú zǐ yě 。
详情

虎丘记

袁宏道 〔魏晋〕

虎丘去城可七八里,其山无高岩邃壑,独以近城,故箫鼓楼船,无日无之。凡月之夜,花之晨,雪之夕,游人往来,纷错如织,而中秋为尤胜。   每至是日,倾城阖户,连臂而至。衣冠士女,下迨蔀屋,莫不靓妆丽服,重茵累席,置酒交衢间。从千人石上至山门,栉比如鳞,檀板丘积,樽罍云泻,远而望之,如雁落平沙,霞铺江上,雷辊电霍,无得而状。   布席之初,唱者千百,声若聚蚊,不可辨识。分曹部署,竟以歌喉相斗,雅俗既陈,妍媸自别。未几而摇手顿足者,得数十人而已;已而明月浮空,石光如练,一切瓦釜,寂然停声,属而和者,才三四辈;一箫,一寸管,一人缓板而歌,竹肉相发,清声亮彻,听者魂销。比至夜深,月影横斜,荇藻凌乱,则箫板亦不复用;一夫登场,四座屏息,音若细发,响彻云际,每度一字,几尽一刻,飞鸟为之徘徊,壮士听而下泪矣。   剑泉深不可测,飞岩如削。千顷云得天池诸山作案,峦壑竞秀,最可觞客。但过午则日光射人,不堪久坐耳。文昌阁亦佳,晚树尤可观。而北为平远堂旧址,空旷无际,仅虞山一点在望,堂废已久,余与江进之谋所以复之,欲祠韦苏州、白乐天诸公于其中;而病寻作,余既乞归,恐进之之兴亦阑矣。山川兴废,信有时哉!   吏吴两载,登虎丘者六。最后与江进之、方子公同登,迟月生公石上。歌者闻令来,皆避匿去。余因谓进之曰:“甚矣,乌纱之横,皂隶之俗哉!他日去官,有不听曲此石上者,如月!”今余幸得解官称吴客矣。虎丘之月,不知尚识余言否耶? 虎丘记拼音解读:   hǔ qiū qù chéng kě qī bā lǐ ,qí shān wú gāo yán suì hè ,dú yǐ jìn chéng ,gù xiāo gǔ lóu chuán ,wú rì wú zhī 。fán yuè zhī yè ,huā zhī chén ,xuě zhī xī ,yóu rén wǎng lái ,fēn cuò rú zhī ,ér zhōng qiū wéi yóu shèng 。   měi zhì shì rì ,qīng chéng hé hù ,lián bì ér zhì 。yī guàn shì nǚ ,xià dài bù wū ,mò bú liàng zhuāng lì fú ,zhòng yīn lèi xí ,zhì jiǔ jiāo qú jiān 。cóng qiān rén shí shàng zhì shān mén ,zhì bǐ rú lín ,tán bǎn qiū jī ,zūn léi yún xiè ,yuǎn ér wàng zhī ,rú yàn luò píng shā ,xiá pù jiāng shàng ,léi gǔn diàn huò ,wú dé ér zhuàng 。   bù xí zhī chū ,chàng zhě qiān bǎi ,shēng ruò jù wén ,bú kě biàn shí 。fèn cáo bù shǔ ,jìng yǐ gē hóu xiàng dòu ,yǎ sú jì chén ,yán chī zì bié 。wèi jǐ ér yáo shǒu dùn zú zhě ,dé shù shí rén ér yǐ ;yǐ ér míng yuè fú kōng ,shí guāng rú liàn ,yī qiē wǎ fǔ ,jì rán tíng shēng ,shǔ ér hé zhě ,cái sān sì bèi ;yī xiāo ,yī cùn guǎn ,yī rén huǎn bǎn ér gē ,zhú ròu xiàng fā ,qīng shēng liàng chè ,tīng zhě hún xiāo 。bǐ zhì yè shēn ,yuè yǐng héng xié ,xìng zǎo líng luàn ,zé xiāo bǎn yì bú fù yòng ;yī fū dēng chǎng ,sì zuò píng xī ,yīn ruò xì fā ,xiǎng chè yún jì ,měi dù yī zì ,jǐ jìn yī kè ,fēi niǎo wéi zhī pái huái ,zhuàng shì tīng ér xià lèi yǐ 。   jiàn quán shēn bú kě cè ,fēi yán rú xuē 。qiān qǐng yún dé tiān chí zhū shān zuò àn ,luán hè jìng xiù ,zuì kě shāng kè 。dàn guò wǔ zé rì guāng shè rén ,bú kān jiǔ zuò ěr 。wén chāng gé yì jiā ,wǎn shù yóu kě guān 。ér běi wéi píng yuǎn táng jiù zhǐ ,kōng kuàng wú jì ,jǐn yú shān yī diǎn zài wàng ,táng fèi yǐ jiǔ ,yú yǔ jiāng jìn zhī móu suǒ yǐ fù zhī ,yù cí wéi sū zhōu 、bái lè tiān zhū gōng yú qí zhōng ;ér bìng xún zuò ,yú jì qǐ guī ,kǒng jìn zhī zhī xìng yì lán yǐ 。shān chuān xìng fèi ,xìn yǒu shí zāi !   lì wú liǎng zǎi ,dēng hǔ qiū zhě liù 。zuì hòu yǔ jiāng jìn zhī 、fāng zǐ gōng tóng dēng ,chí yuè shēng gōng shí shàng 。gē zhě wén lìng lái ,jiē bì nì qù 。yú yīn wèi jìn zhī yuē :“shèn yǐ ,wū shā zhī héng ,zào lì zhī sú zāi !tā rì qù guān ,yǒu bú tīng qǔ cǐ shí shàng zhě ,rú yuè !”jīn yú xìng dé jiě guān chēng wú kè yǐ 。hǔ qiū zhī yuè ,bú zhī shàng shí yú yán fǒu yē ?
详情

岁日作(一作口号)

包佶 〔唐朝〕

【岁日作(一作口号)】更劳今日春风至,枯树无枝可寄花。览镜唯看飘乱发,临风谁为驻浮槎。岁日作(一作口号)拼音解读:【suì rì zuò (yī zuò kǒu hào )】gèng láo jīn rì chūn fēng zhì ,kū shù wú zhī kě jì huā 。lǎn jìng wéi kàn piāo luàn fā ,lín fēng shuí wéi zhù fú chá 。
详情

减字木兰花(政和癸巳)

向子諲 〔宋朝〕

几年不见。胡蝶枕中魂梦远。一日相逢。鹦鹉杯深笑靥浓。 欢心未已。流水落花愁又起。离恨如何。细雨斜风晚更多。减字木兰花(政和癸巳)拼音解读:jǐ nián bú jiàn 。hú dié zhěn zhōng hún mèng yuǎn 。yī rì xiàng féng 。yīng wǔ bēi shēn xiào yè nóng 。 huān xīn wèi yǐ 。liú shuǐ luò huā chóu yòu qǐ 。lí hèn rú hé 。xì yǔ xié fēng wǎn gèng duō 。
详情

七夕二首·其一

德容 〔宋朝〕

玉露金风报素秋,穿针楼上独含愁。双星何事今宵会,遗我庭前月一钩。七夕二首·其一拼音解读:yù lù jīn fēng bào sù qiū ,chuān zhēn lóu shàng dú hán chóu 。shuāng xīng hé shì jīn xiāo huì ,yí wǒ tíng qián yuè yī gōu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->