赠刘景文 / 冬景

苏轼 〔宋朝〕

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。(最是 一作:“正”) 赠刘景文 / 冬景拼音解读: hé jìn yǐ wú qíng yǔ gài ,jú cán yóu yǒu ào shuāng zhī 。yī nián hǎo jǐng jun1 xū jì ,zuì shì chéng huáng jú lǜ shí 。(zuì shì yī zuò :“zhèng ”)
猜您喜欢

南歌子(楚守周豫出舞鬟,因作二首赠之)

苏轼 〔宋朝〕

绀绾双蟠髻,云欹小偃巾。轻盈红脸小腰身。叠鼓忽催花拍、斗精神。 空阔轻红歇,风和约柳春。蓬山才调最清新。胜似缠头千锦、共藏珍。南歌子(楚守周豫出舞鬟,因作二首赠之)拼音解读:gàn wǎn shuāng pán jì ,yún yī xiǎo yǎn jīn 。qīng yíng hóng liǎn xiǎo yāo shēn 。dié gǔ hū cuī huā pāi 、dòu jīng shén 。 kōng kuò qīng hóng xiē ,fēng hé yuē liǔ chūn 。péng shān cái diào zuì qīng xīn 。shèng sì chán tóu qiān jǐn 、gòng cáng zhēn 。
详情

【中吕】上小楼 客情

景元启 〔元朝〕

欲黄昏梅梢月明,动离愁酒阑人静。则被他檐铁声寒,翠被难温,致令得倦客伤情。听山城,又起更,角声幽韵,想他绣帏中和我一般孤另。【中吕】上小楼 客情拼音解读:yù huáng hūn méi shāo yuè míng ,dòng lí chóu jiǔ lán rén jìng 。zé bèi tā yán tiě shēng hán ,cuì bèi nán wēn ,zhì lìng dé juàn kè shāng qíng 。tīng shān chéng ,yòu qǐ gèng ,jiǎo shēng yōu yùn ,xiǎng tā xiù wéi zhōng hé wǒ yī bān gū lìng 。
详情

咸阳城西楼晚眺(一上高城万里愁)

许浑 〔唐朝〕

【咸阳城西楼晚眺】[1] 一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。溪云初起日沉阁,[2]山雨欲来风满楼。鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。行人莫问当年事,[3]故国东来渭水流。咸阳城西楼晚眺(一上高城万里愁)拼音解读:【xián yáng chéng xī lóu wǎn tiào 】[1] yī shàng gāo chéng wàn lǐ chóu ,jiān jiā yáng liǔ sì tīng zhōu 。xī yún chū qǐ rì chén gé ,[2]shān yǔ yù lái fēng mǎn lóu 。niǎo xià lǜ wú qín yuàn xī ,chán míng huáng yè hàn gōng qiū 。háng rén mò wèn dāng nián shì ,[3]gù guó dōng lái wèi shuǐ liú 。
详情

楚宫怨二首·其一

李涉 〔南北代〕

十二山晴花尽开,楚宫双阙对阳台。 细腰争舞君沉醉,白日秦兵天下来。 楚宫怨二首·其一拼音解读: shí èr shān qíng huā jìn kāi ,chǔ gōng shuāng què duì yáng tái 。 xì yāo zhēng wǔ jun1 chén zuì ,bái rì qín bīng tiān xià lái 。
详情

双雁儿(除夕)

杨无咎 〔宋朝〕

穷阴急景暗推迁。减绿鬓,损朱颜。利名牵役几时闲。又还惊,一岁圆。 劝君今夕不须眠。且满满,泛觥船。大家沈醉对芳筵。愿新年,胜旧年。双雁儿(除夕)拼音解读:qióng yīn jí jǐng àn tuī qiān 。jiǎn lǜ bìn ,sǔn zhū yán 。lì míng qiān yì jǐ shí xián 。yòu hái jīng ,yī suì yuán 。 quàn jun1 jīn xī bú xū mián 。qiě mǎn mǎn ,fàn gōng chuán 。dà jiā shěn zuì duì fāng yàn 。yuàn xīn nián ,shèng jiù nián 。
详情

菩萨蛮(和彭舍人留别)

陈师道 〔宋朝〕

喧喧车马西郊道。临行更觉人情好。住有一年情。去留千载名。 离歌声欲尽。只作常时听。天上玉堂东。阳春是梦中。菩萨蛮(和彭舍人留别)拼音解读:xuān xuān chē mǎ xī jiāo dào 。lín háng gèng jiào rén qíng hǎo 。zhù yǒu yī nián qíng 。qù liú qiān zǎi míng 。 lí gē shēng yù jìn 。zhī zuò cháng shí tīng 。tiān shàng yù táng dōng 。yáng chūn shì mèng zhōng 。
详情

减兰十梅(晓)

李子正 〔宋朝〕

急催银漏。渐渐纱窗明欲透。点检花枝。晓笛吹时几片飞。 淡烟初破。仿佛夜来飞几朵。浅粉馀香。晨起佳人带晓妆。 减兰十梅(晓)拼音解读:jí cuī yín lòu 。jiàn jiàn shā chuāng míng yù tòu 。diǎn jiǎn huā zhī 。xiǎo dí chuī shí jǐ piàn fēi 。 dàn yān chū pò 。fǎng fó yè lái fēi jǐ duǒ 。qiǎn fěn yú xiāng 。chén qǐ jiā rén dài xiǎo zhuāng 。
详情

调笑令

苏轼 〔宋朝〕

渔父。渔父。江上微风细雨。青蓑黄箬裳衣。红酒白鱼暮归。归暮。长笛一声何处。调笑令拼音解读:yú fù 。yú fù 。jiāng shàng wēi fēng xì yǔ 。qīng suō huáng ruò shang yī 。hóng jiǔ bái yú mù guī 。guī mù 。zhǎng dí yī shēng hé chù 。
详情

哨遍(问月)

方岳 〔宋朝〕

月亦老乎,劝尔一杯,听说平生事。吾问汝,开辟自何时。有乾坤更应有尔。年几许。鸿荒邈哉遐已。吾今断自唐虞起。E478帝曰放勋,甲辰践祚,数至今、宋嘉熙。凡三千五百二十年余。嗟雨僽风僝几盈亏。老兔奔驰,痴蟆吞吐,定应衰矣。 噫。月岂无悲。吾观人寿几期颐。炯炯双眸子,明清无过婴儿。但才到中年,昏然欲BC77,那堪老矣知何似。试以此推之。吾言有理,不能不自疑耳。恐古时月与今时异。恨则恨今人不千岁。但见今、冰轮如洗。阿谁曾自前古,看到随唐世。几时明洁,几时昏暗,毕竟少晴多雨。须臾月落夜何其。曰先生、置之姑醉。哨遍(问月)拼音解读:yuè yì lǎo hū ,quàn ěr yī bēi ,tīng shuō píng shēng shì 。wú wèn rǔ ,kāi pì zì hé shí 。yǒu qián kūn gèng yīng yǒu ěr 。nián jǐ xǔ 。hóng huāng miǎo zāi xiá yǐ 。wú jīn duàn zì táng yú qǐ 。E478dì yuē fàng xūn ,jiǎ chén jiàn zuò ,shù zhì jīn 、sòng jiā xī 。fán sān qiān wǔ bǎi èr shí nián yú 。jiē yǔ zhōu fēng zhuàn jǐ yíng kuī 。lǎo tù bēn chí ,chī má tūn tǔ ,dìng yīng shuāi yǐ 。 yī 。yuè qǐ wú bēi 。wú guān rén shòu jǐ qī yí 。jiǒng jiǒng shuāng móu zǐ ,míng qīng wú guò yīng ér 。dàn cái dào zhōng nián ,hūn rán yù BC77,nà kān lǎo yǐ zhī hé sì 。shì yǐ cǐ tuī zhī 。wú yán yǒu lǐ ,bú néng bú zì yí ěr 。kǒng gǔ shí yuè yǔ jīn shí yì 。hèn zé hèn jīn rén bú qiān suì 。dàn jiàn jīn 、bīng lún rú xǐ 。ā shuí céng zì qián gǔ ,kàn dào suí táng shì 。jǐ shí míng jié ,jǐ shí hūn àn ,bì jìng shǎo qíng duō yǔ 。xū yú yuè luò yè hé qí 。yuē xiān shēng 、zhì zhī gū zuì 。
详情

清平调·名花倾国两相欢

李白 〔唐朝〕

名花倾国两相欢,常得君王带笑看。 解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆。清平调·名花倾国两相欢拼音解读:míng huā qīng guó liǎng xiàng huān ,cháng dé jun1 wáng dài xiào kàn 。 jiě shì chūn fēng wú xiàn hèn ,chén xiāng tíng běi yǐ lán gǎn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->