破阵子·四十年来家国

李煜 〔先秦〕

四十年来家国,三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝,几曾识干戈?一旦归为臣虏,沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日,教坊犹奏别离歌,垂泪对宫娥。 破阵子·四十年来家国拼音解读: sì shí nián lái jiā guó ,sān qiān lǐ dì shān hé 。fèng gé lóng lóu lián xiāo hàn ,yù shù qióng zhī zuò yān luó ,jǐ céng shí gàn gē ?yī dàn guī wéi chén lǔ ,shěn yāo pān bìn xiāo mó 。zuì shì cāng huáng cí miào rì ,jiāo fāng yóu zòu bié lí gē ,chuí lèi duì gōng é 。
猜您喜欢

武陵春(禁中元夕)

曹勋 〔宋朝〕

元夕晴和中禁好,梅影玉阑干。峭窄春衫试嫩寒。金翠会群仙。 移下一天星斗璨,喜色动宸颜。行乐风光莫放闲。月在凤凰山。武陵春(禁中元夕)拼音解读:yuán xī qíng hé zhōng jìn hǎo ,méi yǐng yù lán gàn 。qiào zhǎi chūn shān shì nèn hán 。jīn cuì huì qún xiān 。 yí xià yī tiān xīng dòu càn ,xǐ sè dòng chén yán 。háng lè fēng guāng mò fàng xián 。yuè zài fèng huáng shān 。
详情

鹧鸪天·杨柳东塘细水流

蒋春霖 〔清朝〕

杨柳东塘细水流,红窗睡起唤晴鸠。屏间山压眉心翠,镜里波生鬓角秋。临玉管,试琼瓯,醒时题恨醉时休。明朝花落归鸿尽,细雨春寒闭小楼。鹧鸪天·杨柳东塘细水流拼音解读:yáng liǔ dōng táng xì shuǐ liú ,hóng chuāng shuì qǐ huàn qíng jiū 。píng jiān shān yā méi xīn cuì ,jìng lǐ bō shēng bìn jiǎo qiū 。lín yù guǎn ,shì qióng ōu ,xǐng shí tí hèn zuì shí xiū 。míng cháo huā luò guī hóng jìn ,xì yǔ chūn hán bì xiǎo lóu 。
详情

临江仙·忆旧

张宏范 〔宋朝〕

千古武陵溪上路,桃源流水潺潺。可怜仙侣剩浓欢。黄鹂惊梦破,青鸟唤春还。回首旧游浑不见,苍烟一片荒山。玉人何处倚栏干。紫箫明月底,翠袖暮云寒。 临江仙·忆旧拼音解读: qiān gǔ wǔ líng xī shàng lù ,táo yuán liú shuǐ chán chán 。kě lián xiān lǚ shèng nóng huān 。huáng lí jīng mèng pò ,qīng niǎo huàn chūn hái 。huí shǒu jiù yóu hún bú jiàn ,cāng yān yī piàn huāng shān 。yù rén hé chù yǐ lán gàn 。zǐ xiāo míng yuè dǐ ,cuì xiù mù yún hán 。
详情

渔父词(其六)

赵构 〔宋朝〕

侬家活计岂能明。万顷波心月影清。倾绿酒,糁藜羹。保任衣中一物灵。渔父词(其六)拼音解读:nóng jiā huó jì qǐ néng míng 。wàn qǐng bō xīn yuè yǐng qīng 。qīng lǜ jiǔ ,shēn lí gēng 。bǎo rèn yī zhōng yī wù líng 。
详情

减字木兰花(内子生日)

周紫芝 〔宋朝〕

蓬莱三岛。上有青青千岁草。玉佩烟鬟。来作人间一笑欢。 麻姑行酒。萼绿华歌清韵袅。玉秀兰芳。醉舞东风彩袖长。减字木兰花(内子生日)拼音解读:péng lái sān dǎo 。shàng yǒu qīng qīng qiān suì cǎo 。yù pèi yān huán 。lái zuò rén jiān yī xiào huān 。 má gū háng jiǔ 。è lǜ huá gē qīng yùn niǎo 。yù xiù lán fāng 。zuì wǔ dōng fēng cǎi xiù zhǎng 。
详情

菩萨蛮(舞裙香暖金泥凤)

牛峤 〔唐朝〕

【菩萨蛮】 舞裙香暖金泥凤,画梁语燕惊残梦。门外柳花飞,玉郎犹未归。愁匀红粉泪,眉剪春山翠。何处是辽阳,锦屏春昼长。菩萨蛮(舞裙香暖金泥凤)拼音解读:【pú sà mán 】 wǔ qún xiāng nuǎn jīn ní fèng ,huà liáng yǔ yàn jīng cán mèng 。mén wài liǔ huā fēi ,yù láng yóu wèi guī 。chóu yún hóng fěn lèi ,méi jiǎn chūn shān cuì 。hé chù shì liáo yáng ,jǐn píng chūn zhòu zhǎng 。
详情

好事近·杭苇岸才登

周之琦 〔清朝〕

杭苇岸才登,行入乱峰层碧。十里平沙浅渚,又渡头人立。笋将摇梦上轻舟,舟尾浪花湿。恰好乌篷小小,载一肩秋色。 好事近·杭苇岸才登拼音解读: háng wěi àn cái dēng ,háng rù luàn fēng céng bì 。shí lǐ píng shā qiǎn zhǔ ,yòu dù tóu rén lì 。sǔn jiāng yáo mèng shàng qīng zhōu ,zhōu wěi làng huā shī 。qià hǎo wū péng xiǎo xiǎo ,zǎi yī jiān qiū sè 。
详情

声声慢·咏桂花

吴文英 〔南北代〕

蓝云笼晓,玉树悬秋,交加金钏霞枝。人起昭阳,禁寒粉粟生肌。浓香最无著处,渐冷香、风露成霏。绣茵展,怕空阶惊坠,化作萤飞。 三十六宫愁重,问谁持金锸,和月都移。掣锁西厢,清尊素手重携。秋来鬓华多少,任乌纱、醉压花低。正摇落,叹淹留、客又未归。 声声慢·咏桂花拼音解读: lán yún lóng xiǎo ,yù shù xuán qiū ,jiāo jiā jīn chuàn xiá zhī 。rén qǐ zhāo yáng ,jìn hán fěn sù shēng jī 。nóng xiāng zuì wú zhe chù ,jiàn lěng xiāng 、fēng lù chéng fēi 。xiù yīn zhǎn ,pà kōng jiē jīng zhuì ,huà zuò yíng fēi 。 sān shí liù gōng chóu zhòng ,wèn shuí chí jīn chā ,hé yuè dōu yí 。chè suǒ xī xiāng ,qīng zūn sù shǒu zhòng xié 。qiū lái bìn huá duō shǎo ,rèn wū shā 、zuì yā huā dī 。zhèng yáo luò ,tàn yān liú 、kè yòu wèi guī 。
详情

浣溪沙(一曲新词酒一杯)

晏殊 〔宋朝〕

【浣溪沙】 一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,[1]夕阳西下几时回。无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。[2]浣溪沙(一曲新词酒一杯)拼音解读:【huàn xī shā 】 yī qǔ xīn cí jiǔ yī bēi ,qù nián tiān qì jiù tíng tái ,[1]xī yáng xī xià jǐ shí huí 。wú kě nài hé huā luò qù ,sì céng xiàng shí yàn guī lái 。xiǎo yuán xiāng jìng dú pái huái 。[2]
详情

卜算子(歇指调)

柳永 〔宋朝〕

江枫渐老,汀蕙半凋,满目败红衰翠。楚客登临,正是暮秋天气。引疏砧、断续残阳里。对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继。 脉脉人千里。念两处风情,万重烟水。雨歇天高,望断翠峰十二。侭无言、谁会凭高意。纵写得、离肠万种,奈归云谁寄。卜算子(歇指调)拼音解读:jiāng fēng jiàn lǎo ,tīng huì bàn diāo ,mǎn mù bài hóng shuāi cuì 。chǔ kè dēng lín ,zhèng shì mù qiū tiān qì 。yǐn shū zhēn 、duàn xù cán yáng lǐ 。duì wǎn jǐng 、shāng huái niàn yuǎn ,xīn chóu jiù hèn xiàng jì 。 mò mò rén qiān lǐ 。niàn liǎng chù fēng qíng ,wàn zhòng yān shuǐ 。yǔ xiē tiān gāo ,wàng duàn cuì fēng shí èr 。jìn wú yán 、shuí huì píng gāo yì 。zòng xiě dé 、lí cháng wàn zhǒng ,nài guī yún shuí jì 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->