湛露

诗经 〔先秦〕

湛湛露斯,匪阳不晞。厌厌夜饮,不醉无归。 湛湛露斯,在彼丰草。厌厌夜饮,在宗载考。 湛湛露斯,在彼杞棘。显允君子,莫不令德。 其桐其椅,其实离离。岂弟君子,莫不令仪。 湛露拼音解读: zhàn zhàn lù sī ,fěi yáng bú xī 。yàn yàn yè yǐn ,bú zuì wú guī 。 zhàn zhàn lù sī ,zài bǐ fēng cǎo 。yàn yàn yè yǐn ,zài zōng zǎi kǎo 。 zhàn zhàn lù sī ,zài bǐ qǐ jí 。xiǎn yǔn jun1 zǐ ,mò bú lìng dé 。 qí tóng qí yǐ ,qí shí lí lí 。qǐ dì jun1 zǐ ,mò bú lìng yí 。
猜您喜欢

敝笱

佚名 〔先秦〕

敝笱在梁,其鱼鲂鳏。 齐子归止,其从如云。 敝笱在梁,其鱼鲂鱮。 齐子归止,其从如雨。 敝笱在梁,其鱼唯唯。 齐子归止,其从如水。敝笱拼音解读:bì gǒu zài liáng ,qí yú fáng guān 。 qí zǐ guī zhǐ ,qí cóng rú yún 。 bì gǒu zài liáng ,qí yú fáng yú 。 qí zǐ guī zhǐ ,qí cóng rú yǔ 。 bì gǒu zài liáng ,qí yú wéi wéi 。 qí zǐ guī zhǐ ,qí cóng rú shuǐ 。
详情

锦缠道·燕子呢喃

宋祁 〔宋朝〕

燕子呢喃,景色乍长春昼。睹园林、万花如绣。海棠经雨胭脂透。柳展宫眉,翠拂行人首。 向郊原踏青,恣歌携手。醉醺醺、尚寻芳酒。问牧童、遥指孤村道:“杏花深处,那里人家有。”锦缠道·燕子呢喃拼音解读:yàn zǐ ne nán ,jǐng sè zhà zhǎng chūn zhòu 。dǔ yuán lín 、wàn huā rú xiù 。hǎi táng jīng yǔ yān zhī tòu 。liǔ zhǎn gōng méi ,cuì fú háng rén shǒu 。 xiàng jiāo yuán tà qīng ,zì gē xié shǒu 。zuì xūn xūn 、shàng xún fāng jiǔ 。wèn mù tóng 、yáo zhǐ gū cūn dào :“xìng huā shēn chù ,nà lǐ rén jiā yǒu 。”
详情

卜算子(燕)

刘克庄 〔宋朝〕

已怪社愆期,尚喜巢如故。过了清明未肯来,莫被春寒误。 常傍画檐飞,忽委空梁去。忘却王家与谢家,别有衔泥处。卜算子(燕)拼音解读:yǐ guài shè qiān qī ,shàng xǐ cháo rú gù 。guò le qīng míng wèi kěn lái ,mò bèi chūn hán wù 。 cháng bàng huà yán fēi ,hū wěi kōng liáng qù 。wàng què wáng jiā yǔ xiè jiā ,bié yǒu xián ní chù 。
详情

绮寮怨(青山和前韵忆旧时学馆,因复感慨同赋)

朱子厚 〔宋朝〕

漫道十年前事,闷怀天又阴。何须恨、典了西湖,更笑君、宴罢琼林。闲时数声啼鸟,凄然似、上阳宫女心。记断桥、急管危弦,歌声远,玉树金楼沈。 看万年枝上禽。徊徨落月,断肠理绝弦琴。魂梦追寻。挥泪赋白头吟。当年未知行乐,无日夜、望乡音。何期至今。绿杨外、芳草庭院深。绮寮怨(青山和前韵忆旧时学馆,因复感慨同赋)拼音解读:màn dào shí nián qián shì ,mèn huái tiān yòu yīn 。hé xū hèn 、diǎn le xī hú ,gèng xiào jun1 、yàn bà qióng lín 。xián shí shù shēng tí niǎo ,qī rán sì 、shàng yáng gōng nǚ xīn 。jì duàn qiáo 、jí guǎn wēi xián ,gē shēng yuǎn ,yù shù jīn lóu shěn 。 kàn wàn nián zhī shàng qín 。huái huáng luò yuè ,duàn cháng lǐ jué xián qín 。hún mèng zhuī xún 。huī lèi fù bái tóu yín 。dāng nián wèi zhī háng lè ,wú rì yè 、wàng xiāng yīn 。hé qī zhì jīn 。lǜ yáng wài 、fāng cǎo tíng yuàn shēn 。
详情

桃源忆故人(赋桃花)

史达祖 〔宋朝〕

明霞烘透春机杼。春在明霞多处。我是有诗渔父。一梦秦天古。 柳枝巷陌深朱户。墙外风流一树。十五年来凝伫。弹尽胭脂雨。桃源忆故人(赋桃花)拼音解读:míng xiá hōng tòu chūn jī zhù 。chūn zài míng xiá duō chù 。wǒ shì yǒu shī yú fù 。yī mèng qín tiān gǔ 。 liǔ zhī xiàng mò shēn zhū hù 。qiáng wài fēng liú yī shù 。shí wǔ nián lái níng zhù 。dàn jìn yān zhī yǔ 。
详情

论诗三十首·二十九

元好问 〔金朝〕

池塘春草谢家春,万古千秋五字新。传语闭门陈正字,“可怜无补费精神”。论诗三十首·二十九拼音解读:chí táng chūn cǎo xiè jiā chūn ,wàn gǔ qiān qiū wǔ zì xīn 。chuán yǔ bì mén chén zhèng zì ,“kě lián wú bǔ fèi jīng shén ”。
详情

夜行船(吕倩)

杨无咎 〔宋朝〕

醉袖轻拢檀板转□。听声声□、晓莺初啭。花落江南,柳青客舍,多少旧愁新怨。 我也寻常听见惯。浑不似、这翻撩乱。调少情多,语娇声咽,曲与寸肠俱断。夜行船(吕倩)拼音解读:zuì xiù qīng lǒng tán bǎn zhuǎn □。tīng shēng shēng □、xiǎo yīng chū zhuàn 。huā luò jiāng nán ,liǔ qīng kè shě ,duō shǎo jiù chóu xīn yuàn 。 wǒ yě xún cháng tīng jiàn guàn 。hún bú sì 、zhè fān liáo luàn 。diào shǎo qíng duō ,yǔ jiāo shēng yān ,qǔ yǔ cùn cháng jù duàn 。
详情

祝英台近(春恨)

吴淑姬 〔宋朝〕

粉痕销,芳信断,好梦又无据。病酒无聊,欹枕听春雨。断肠曲曲屏山,温温沉水,都是旧、看承人处。 久离阻。应念一点芳心,闲愁知几许。偷照菱花,清瘦自羞觑。可堪梅子酸时,杨花飞絮,乱莺闹、催将春去。祝英台近(春恨)拼音解读:fěn hén xiāo ,fāng xìn duàn ,hǎo mèng yòu wú jù 。bìng jiǔ wú liáo ,yī zhěn tīng chūn yǔ 。duàn cháng qǔ qǔ píng shān ,wēn wēn chén shuǐ ,dōu shì jiù 、kàn chéng rén chù 。 jiǔ lí zǔ 。yīng niàn yī diǎn fāng xīn ,xián chóu zhī jǐ xǔ 。tōu zhào líng huā ,qīng shòu zì xiū qù 。kě kān méi zǐ suān shí ,yáng huā fēi xù ,luàn yīng nào 、cuī jiāng chūn qù 。
详情

雪望(寒色孤村暮)

洪昇 〔清朝〕

【雪望】 寒色孤村暮,悲风四野闻。溪深难受雪,山冻不流云。鸥鹭飞难辨,汀沙望莫分。野桥梅几树,并是白纷纷。雪望(寒色孤村暮)拼音解读:【xuě wàng 】 hán sè gū cūn mù ,bēi fēng sì yě wén 。xī shēn nán shòu xuě ,shān dòng bú liú yún 。ōu lù fēi nán biàn ,tīng shā wàng mò fèn 。yě qiáo méi jǐ shù ,bìng shì bái fēn fēn 。
详情

爱日斋

孙华孙 〔先秦〕

曹宗儒讲学之室 去日诚可惜,来日还可爱。 耀灵如转丸,今昨忽相代。 粤从识日来,旦莫几明晦。 去来与来去,岁月不我贷。 何哉弃日者,忽忽成玩愒。 红轮日日升,青年讵能再。 烛龙少停骖,受我巵酒酹。 流光被吾躬,悉是天所赉。 吾方读吾书,堂有父母在。 古人惜分阴,我复何敢怠。 读书欲如何,禄养愿亲逮。 龙若昂首言,女亲殊未艾。 爱日斋拼音解读: cáo zōng rú jiǎng xué zhī shì qù rì chéng kě xī ,lái rì hái kě ài 。 yào líng rú zhuǎn wán ,jīn zuó hū xiàng dài 。 yuè cóng shí rì lái ,dàn mò jǐ míng huì 。 qù lái yǔ lái qù ,suì yuè bú wǒ dài 。 hé zāi qì rì zhě ,hū hū chéng wán kài 。 hóng lún rì rì shēng ,qīng nián jù néng zài 。 zhú lóng shǎo tíng cān ,shòu wǒ zhī jiǔ lèi 。 liú guāng bèi wú gōng ,xī shì tiān suǒ lài 。 wú fāng dú wú shū ,táng yǒu fù mǔ zài 。 gǔ rén xī fèn yīn ,wǒ fù hé gǎn dài 。 dú shū yù rú hé ,lù yǎng yuàn qīn dǎi 。 lóng ruò áng shǒu yán ,nǚ qīn shū wèi ài 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->