早梅

张谓 〔先秦〕

一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥。(村路 一作:林村) 不知近水花先发,疑是经冬雪未销。早梅拼音解读:yī shù hán méi bái yù tiáo ,jiǒng lín cūn lù bàng xī qiáo 。(cūn lù yī zuò :lín cūn ) bú zhī jìn shuǐ huā xiān fā ,yí shì jīng dōng xuě wèi xiāo 。
猜您喜欢

贺新郎(次玉林见寿韵)

冯取洽 〔宋朝〕

那得身无事。问双溪老子,而今万缘空否。正使尘劳偿未了,毕竟难昏灵府。已笑唾、功名如土。五十九年风雨过,算非非、是是何须数。垂老也,信缘度。 绿阴朱夏回清暑。叹病来、觞怯流霞,扇闲白羽。方念生初增感慨,谁寄乐章新语。知是我、花庵庵主。一别三年惟梦见,定何时、相对倾琼醑。惊世路,有豺虎||。贺新郎(次玉林见寿韵)拼音解读:nà dé shēn wú shì 。wèn shuāng xī lǎo zǐ ,ér jīn wàn yuán kōng fǒu 。zhèng shǐ chén láo cháng wèi le ,bì jìng nán hūn líng fǔ 。yǐ xiào tuò 、gōng míng rú tǔ 。wǔ shí jiǔ nián fēng yǔ guò ,suàn fēi fēi 、shì shì hé xū shù 。chuí lǎo yě ,xìn yuán dù 。 lǜ yīn zhū xià huí qīng shǔ 。tàn bìng lái 、shāng qiè liú xiá ,shàn xián bái yǔ 。fāng niàn shēng chū zēng gǎn kǎi ,shuí jì lè zhāng xīn yǔ 。zhī shì wǒ 、huā ān ān zhǔ 。yī bié sān nián wéi mèng jiàn ,dìng hé shí 、xiàng duì qīng qióng xǔ 。jīng shì lù ,yǒu chái hǔ ||。
详情

咏王给事

蒋贻恭 〔唐朝〕

厥父元非道郡奴,允光何事太侏儒。 可中与个皮裈著,擎得天王左脚无。咏王给事拼音解读:jué fù yuán fēi dào jun4 nú ,yǔn guāng hé shì tài zhū rú 。 kě zhōng yǔ gè pí kūn zhe ,qíng dé tiān wáng zuǒ jiǎo wú 。
详情

水调歌头(酴醿)

姚述尧 〔宋朝〕

上苑暮春好,烟雨正溟_。桃蹊冷落无语,嫩绿翳残红。好是翠帡乍展,喜见玉英初坼,裁翦费春工。绰约更娇软,轻扬万条风。 散清馥,翻素艳,照晴空。佳人羞妒,竞把粉质斗芳容。无限恼人风味,别有留春情韵,||极目凭阑久,月影在墙东。水调歌头(酴醿)拼音解读:shàng yuàn mù chūn hǎo ,yān yǔ zhèng míng _。táo qī lěng luò wú yǔ ,nèn lǜ yì cán hóng 。hǎo shì cuì píng zhà zhǎn ,xǐ jiàn yù yīng chū chè ,cái jiǎn fèi chūn gōng 。chāo yuē gèng jiāo ruǎn ,qīng yáng wàn tiáo fēng 。 sàn qīng fù ,fān sù yàn ,zhào qíng kōng 。jiā rén xiū dù ,jìng bǎ fěn zhì dòu fāng róng 。wú xiàn nǎo rén fēng wèi ,bié yǒu liú chūn qíng yùn ,||jí mù píng lán jiǔ ,yuè yǐng zài qiáng dōng 。
详情

水调歌头(横山阁对月)

李弥逊 〔宋朝〕

清夜月当午,轩户踏层冰。楼高百尺,缥缈天阙敞云扃。万里风摇玉树,吹我衣裾零乱、寒入骨毛轻。径欲乘之去,高兴送青冥。 神仙说,功名事,两难成。苇汀筠岫深处、端可寄余龄。身外营营姑置,对景掀髯一笑,引手接飞萤。且尽杯中物,日出事还生。水调歌头(横山阁对月)拼音解读:qīng yè yuè dāng wǔ ,xuān hù tà céng bīng 。lóu gāo bǎi chǐ ,piāo miǎo tiān què chǎng yún jiōng 。wàn lǐ fēng yáo yù shù ,chuī wǒ yī jū líng luàn 、hán rù gǔ máo qīng 。jìng yù chéng zhī qù ,gāo xìng sòng qīng míng 。 shén xiān shuō ,gōng míng shì ,liǎng nán chéng 。wěi tīng jun1 xiù shēn chù 、duān kě jì yú líng 。shēn wài yíng yíng gū zhì ,duì jǐng xiān rán yī xiào ,yǐn shǒu jiē fēi yíng 。qiě jìn bēi zhōng wù ,rì chū shì hái shēng 。
详情

蝶恋花·早行

周邦彦 〔唐朝〕

月皎惊乌栖不定。更漏将残,车历辘牵金井。唤起两眸清炯炯。泪花落枕红棉冷。执手霜风吹鬓影。去意徊徨,别语愁难听。楼上阑干横斗柄。露寒人远难相应。 蝶恋花·早行拼音解读: yuè jiǎo jīng wū qī bú dìng 。gèng lòu jiāng cán ,chē lì lù qiān jīn jǐng 。huàn qǐ liǎng móu qīng jiǒng jiǒng 。lèi huā luò zhěn hóng mián lěng 。zhí shǒu shuāng fēng chuī bìn yǐng 。qù yì huái huáng ,bié yǔ chóu nán tīng 。lóu shàng lán gàn héng dòu bǐng 。lù hán rén yuǎn nán xiàng yīng 。
详情

蓦山溪(杨花)

毛滂 〔宋朝〕

雪空毡径,扑扑怜飞絮。柔弱不胜春,任东风、吹来吹去。墙阴苑外,一片落谁家,叶依依,烟郁郁,依旧如张绪。 那人拈得,吹向钗头住。不定却飞扬,满眼前、搅人情愫。蜂儿蝶子,教得越轻狂,隔斜阳,点芳草,断送青春暮。蓦山溪(杨花)拼音解读:xuě kōng zhān jìng ,pū pū lián fēi xù 。róu ruò bú shèng chūn ,rèn dōng fēng 、chuī lái chuī qù 。qiáng yīn yuàn wài ,yī piàn luò shuí jiā ,yè yī yī ,yān yù yù ,yī jiù rú zhāng xù 。 nà rén niān dé ,chuī xiàng chāi tóu zhù 。bú dìng què fēi yáng ,mǎn yǎn qián 、jiǎo rén qíng sù 。fēng ér dié zǐ ,jiāo dé yuè qīng kuáng ,gé xié yáng ,diǎn fāng cǎo ,duàn sòng qīng chūn mù 。
详情

山花子(成支使出侍姬,次穆季渊韵)

袁去华 〔宋朝〕

雾阁云窗别有天。丰肌秀骨净娟娟。独立含情羞不语,总妖妍。 持酒听歌心已醉,可怜白发更苍颜。红烛纱笼休点著,月中还。山花子(成支使出侍姬,次穆季渊韵)拼音解读:wù gé yún chuāng bié yǒu tiān 。fēng jī xiù gǔ jìng juān juān 。dú lì hán qíng xiū bú yǔ ,zǒng yāo yán 。 chí jiǔ tīng gē xīn yǐ zuì ,kě lián bái fā gèng cāng yán 。hóng zhú shā lóng xiū diǎn zhe ,yuè zhōng hái 。
详情

临江仙(访梅)

刘辰翁 〔宋朝〕

西曲罥衣迷去路,雪销断岸无痕。寻花不拟到前村。暖风初转袖,小径忽开门。 却忆临塘桥下马古心旧居,暗香不是黄昏。人生南北与谁论。岭梅花树下,闲听蜜蜂喧。临江仙(访梅)拼音解读:xī qǔ juàn yī mí qù lù ,xuě xiāo duàn àn wú hén 。xún huā bú nǐ dào qián cūn 。nuǎn fēng chū zhuǎn xiù ,xiǎo jìng hū kāi mén 。 què yì lín táng qiáo xià mǎ gǔ xīn jiù jū ,àn xiāng bú shì huáng hūn 。rén shēng nán běi yǔ shuí lùn 。lǐng méi huā shù xià ,xián tīng mì fēng xuān 。
详情

熙州慢(赠述古·般涉调)

张先 〔宋朝〕

武林乡,占第一湖山,咏画争巧。鹫石飞来,倚翠楼烟霭,清猿啼晓。况值禁垣师帅,惠政流入欢谣。朝暮万景,寒潮弄月,乱峰回照。 天使寻春不早。并行乐,免有花愁花笑。持酒更听,红儿肉声长调。潇湘故人未归,但目送游云孤鸟。际天杪。离情尽寄芳草。熙州慢(赠述古·般涉调)拼音解读:wǔ lín xiāng ,zhàn dì yī hú shān ,yǒng huà zhēng qiǎo 。jiù shí fēi lái ,yǐ cuì lóu yān ǎi ,qīng yuán tí xiǎo 。kuàng zhí jìn yuán shī shuài ,huì zhèng liú rù huān yáo 。cháo mù wàn jǐng ,hán cháo nòng yuè ,luàn fēng huí zhào 。 tiān shǐ xún chūn bú zǎo 。bìng háng lè ,miǎn yǒu huā chóu huā xiào 。chí jiǔ gèng tīng ,hóng ér ròu shēng zhǎng diào 。xiāo xiāng gù rén wèi guī ,dàn mù sòng yóu yún gū niǎo 。jì tiān miǎo 。lí qíng jìn jì fāng cǎo 。
详情

菩萨蛮·暄风迟日春光闹

谢逸 〔宋朝〕

暄风迟日春光闹。蒲萄水绿摇轻棹。两岸草烟低。青山啼子规。 归来愁未寝。黛浅眉痕沁。花影转廊腰。红添酒面潮。 菩萨蛮·暄风迟日春光闹拼音解读: xuān fēng chí rì chūn guāng nào 。pú táo shuǐ lǜ yáo qīng zhào 。liǎng àn cǎo yān dī 。qīng shān tí zǐ guī 。 guī lái chóu wèi qǐn 。dài qiǎn méi hén qìn 。huā yǐng zhuǎn láng yāo 。hóng tiān jiǔ miàn cháo 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->