湘妃怨·次韵金陵怀古

张可久 〔南北朝〕

朝朝琼树后庭花,步步金莲潘丽华,龙蟠虎踞山如画。 伤心诗句多,危城落日寒鸦。 凤不至空台上,燕飞来百姓家,恨满天涯。湘妃怨·次韵金陵怀古拼音解读:cháo cháo qióng shù hòu tíng huā ,bù bù jīn lián pān lì huá ,lóng pán hǔ jù shān rú huà 。 shāng xīn shī jù duō ,wēi chéng luò rì hán yā 。 fèng bú zhì kōng tái shàng ,yàn fēi lái bǎi xìng jiā ,hèn mǎn tiān yá 。
猜您喜欢

浪淘沙·写梦

龚自珍 〔宋朝〕

好梦最难留,吹过仙洲。寻思依样到心头。去也无踪寻也惯,一桁红楼。中有话绸缪,灯火帘钩。是仙是幻是温柔。独自凄凉还自遣,自制离愁。浪淘沙·写梦拼音解读:hǎo mèng zuì nán liú ,chuī guò xiān zhōu 。xún sī yī yàng dào xīn tóu 。qù yě wú zōng xún yě guàn ,yī héng hóng lóu 。zhōng yǒu huà chóu miù ,dēng huǒ lián gōu 。shì xiān shì huàn shì wēn róu 。dú zì qī liáng hái zì qiǎn ,zì zhì lí chóu 。
详情

酒泉子·杨柳舞风

顾敻 〔清朝〕

杨柳舞风,轻惹春烟残雨。杏花愁,莺正语,画楼东。锦屏寂寞思无穷,还是不知消息。镜尘生,珠泪滴,损仪容。酒泉子·杨柳舞风拼音解读:yáng liǔ wǔ fēng ,qīng rě chūn yān cán yǔ 。xìng huā chóu ,yīng zhèng yǔ ,huà lóu dōng 。jǐn píng jì mò sī wú qióng ,hái shì bú zhī xiāo xī 。jìng chén shēng ,zhū lèi dī ,sǔn yí róng 。
详情

好事近(十二之九)

陆游 〔宋朝〕

小倦带余酲,淡淡数棂斜日。驱退睡魔十万,有双龙苍璧。 少年莫笑老人衰,风味似平昔。扶杖冻云深处,探溪梅消息。好事近(十二之九)拼音解读:xiǎo juàn dài yú chéng ,dàn dàn shù líng xié rì 。qū tuì shuì mó shí wàn ,yǒu shuāng lóng cāng bì 。 shǎo nián mò xiào lǎo rén shuāi ,fēng wèi sì píng xī 。fú zhàng dòng yún shēn chù ,tàn xī méi xiāo xī 。
详情

昼夜乐·冬

赵显宏 〔清朝〕

风送梅花过小桥,飘飘。飘飘地乱舞琼瑶,水面上流将去了。觑绝似落英无消耗,似那人水远山遥,怎不焦?今日明朝,今日明朝,又不见他来到!佳人,佳人多命薄!今遭,难逃。难逃他粉悴烟憔,直恁般鱼沉雁杳!谁承望拆散了鸾凤交,空教人梦断魂劳。心痒难揉,心痒难揉。盼不得鸡儿叫。昼夜乐·冬拼音解读:fēng sòng méi huā guò xiǎo qiáo ,piāo piāo 。piāo piāo dì luàn wǔ qióng yáo ,shuǐ miàn shàng liú jiāng qù le 。qù jué sì luò yīng wú xiāo hào ,sì nà rén shuǐ yuǎn shān yáo ,zěn bú jiāo ?jīn rì míng cháo ,jīn rì míng cháo ,yòu bú jiàn tā lái dào !jiā rén ,jiā rén duō mìng báo !jīn zāo ,nán táo 。nán táo tā fěn cuì yān qiáo ,zhí nín bān yú chén yàn yǎo !shuí chéng wàng chāi sàn le luán fèng jiāo ,kōng jiāo rén mèng duàn hún láo 。xīn yǎng nán róu ,xīn yǎng nán róu 。pàn bú dé jī ér jiào 。
详情

柳梢青(和人)

葛郯 〔宋朝〕

谢家池阁。翠桁香浓,琐纱窗薄。夜雨灯前,秋风笔下,与谁同乐。主人许我清狂,奈酒量、从来最弱。颠倒冠巾,淋漓衣袂,醒时方觉。柳梢青(和人)拼音解读:xiè jiā chí gé 。cuì héng xiāng nóng ,suǒ shā chuāng báo 。yè yǔ dēng qián ,qiū fēng bǐ xià ,yǔ shuí tóng lè 。zhǔ rén xǔ wǒ qīng kuáng ,nài jiǔ liàng 、cóng lái zuì ruò 。diān dǎo guàn jīn ,lín lí yī mèi ,xǐng shí fāng jiào 。
详情

洞仙歌(填卢仝诗)

晁补之 〔宋朝〕

当时我醉,美人颜色,如花堪悦。今日美人去,恨天涯离别。青楼朱箔,婵娟蟾桂,三五初圆,伤二八、还又缺。空伫立,一望一见心绝。心绝。 顿成凄凉,千里音尘,一梦欢娱,推枕惊巫山远,洒泪对湘江阔。美人不见,愁人看花,心乱念愁,奏绿绮、弦清切。何处有知音,此恨难说。怨歌未阕。恐暮雨收、行云歇。窗梅发。乍似睹、芳容冰洁。洞仙歌(填卢仝诗)拼音解读:dāng shí wǒ zuì ,měi rén yán sè ,rú huā kān yuè 。jīn rì měi rén qù ,hèn tiān yá lí bié 。qīng lóu zhū bó ,chán juān chán guì ,sān wǔ chū yuán ,shāng èr bā 、hái yòu quē 。kōng zhù lì ,yī wàng yī jiàn xīn jué 。xīn jué 。 dùn chéng qī liáng ,qiān lǐ yīn chén ,yī mèng huān yú ,tuī zhěn jīng wū shān yuǎn ,sǎ lèi duì xiāng jiāng kuò 。měi rén bú jiàn ,chóu rén kàn huā ,xīn luàn niàn chóu ,zòu lǜ qǐ 、xián qīng qiē 。hé chù yǒu zhī yīn ,cǐ hèn nán shuō 。yuàn gē wèi què 。kǒng mù yǔ shōu 、háng yún xiē 。chuāng méi fā 。zhà sì dǔ 、fāng róng bīng jié 。
详情

八六子(次筼房韵)

李演 〔宋朝〕

乍鸥边、一番腴绿,流戏又怨苹花。看晚吹、约晴归路,夕阳分落渔家。轻云半遮。萦情芳草无涯。还报舞香一曲,玉瓢几许春华。正细柳青烟,旧时芳陌,小桃朱户,去年人面,谁知此日重来紧马,东风淡墨欹鸦。黯窗纱。人归绿阴自斜。八六子(次筼房韵)拼音解读:zhà ōu biān 、yī fān yú lǜ ,liú xì yòu yuàn píng huā 。kàn wǎn chuī 、yuē qíng guī lù ,xī yáng fèn luò yú jiā 。qīng yún bàn zhē 。yíng qíng fāng cǎo wú yá 。hái bào wǔ xiāng yī qǔ ,yù piáo jǐ xǔ chūn huá 。zhèng xì liǔ qīng yān ,jiù shí fāng mò ,xiǎo táo zhū hù ,qù nián rén miàn ,shuí zhī cǐ rì zhòng lái jǐn mǎ ,dōng fēng dàn mò yī yā 。àn chuāng shā 。rén guī lǜ yīn zì xié 。
详情

菩萨蛮(坐中赋樱桃)

辛弃疾 〔宋朝〕

香浮乳酪玻璃碗。年年醉里尝新惯。何物比春风。歌唇一点红。 江湖清梦断。翠笼明光殿。万颗写轻匀。低头愧野人。菩萨蛮(坐中赋樱桃)拼音解读:xiāng fú rǔ lào bō lí wǎn 。nián nián zuì lǐ cháng xīn guàn 。hé wù bǐ chūn fēng 。gē chún yī diǎn hóng 。 jiāng hú qīng mèng duàn 。cuì lóng míng guāng diàn 。wàn kē xiě qīng yún 。dī tóu kuì yě rén 。
详情

渔歌子·西塞山前白鹭飞

张志和 〔清朝〕

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。 渔歌子·西塞山前白鹭飞拼音解读: xī sāi shān qián bái lù fēi ,táo huā liú shuǐ guì yú féi 。qīng ruò lì ,lǜ suō yī ,xié fēng xì yǔ bú xū guī 。
详情

汴河亭(广陵花盛帝东游)

许浑 〔唐朝〕

【汴河亭】 广陵花盛帝东游,先劈昆仑一派流。百二禁兵辞象阙,三千宫女下龙舟。凝云鼓震星辰动,拂浪旗开日月浮。四海义师归有道,迷楼还似景阳楼。汴河亭(广陵花盛帝东游)拼音解读:【biàn hé tíng 】 guǎng líng huā shèng dì dōng yóu ,xiān pī kūn lún yī pài liú 。bǎi èr jìn bīng cí xiàng què ,sān qiān gōng nǚ xià lóng zhōu 。níng yún gǔ zhèn xīng chén dòng ,fú làng qí kāi rì yuè fú 。sì hǎi yì shī guī yǒu dào ,mí lóu hái sì jǐng yáng lóu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->