樵夫毁山神

佚名 〔未知〕

康熙十五年,余姚有客山行,夜宿山神寺。夜半,有虎跪拜,作人言,乞食,神以邓樵夫许之。明晨,客伺于神祠外,果见一樵夫过之,逆谓曰:“子邓姓乎?”曰:“然。”因告以夜所闻见,戒勿往。邓曰:“吾有母,仰食于樵。一日不樵,母且饥。死生命也,吾何畏哉?”遂去不顾,客随而觇之。樵甫采樵,虎突出从竹间。樵手搏数合,持虎尾盘旋久之。虎不胜愤,乃震哮一跃,负痛遁去,樵逐而杀之。客逆劳之。樵曰:“感君高义,盍导我至庙中。”既至,大诟死虎斥神曰:“今竟如何?”遂碎其土偶。樵夫毁山神拼音解读:kāng xī shí wǔ nián ,yú yáo yǒu kè shān háng ,yè xiǔ shān shén sì 。yè bàn ,yǒu hǔ guì bài ,zuò rén yán ,qǐ shí ,shén yǐ dèng qiáo fū xǔ zhī 。míng chén ,kè sì yú shén cí wài ,guǒ jiàn yī qiáo fū guò zhī ,nì wèi yuē :“zǐ dèng xìng hū ?”yuē :“rán 。”yīn gào yǐ yè suǒ wén jiàn ,jiè wù wǎng 。dèng yuē :“wú yǒu mǔ ,yǎng shí yú qiáo 。yī rì bú qiáo ,mǔ qiě jī 。sǐ shēng mìng yě ,wú hé wèi zāi ?”suí qù bú gù ,kè suí ér chān zhī 。qiáo fǔ cǎi qiáo ,hǔ tū chū cóng zhú jiān 。qiáo shǒu bó shù hé ,chí hǔ wěi pán xuán jiǔ zhī 。hǔ bú shèng fèn ,nǎi zhèn xiāo yī yuè ,fù tòng dùn qù ,qiáo zhú ér shā zhī 。kè nì láo zhī 。qiáo yuē :“gǎn jun1 gāo yì ,hé dǎo wǒ zhì miào zhōng 。”jì zhì ,dà gòu sǐ hǔ chì shén yuē :“jīn jìng rú hé ?”suí suì qí tǔ ǒu 。
猜您喜欢

西江月·宝髻松松挽就

司马光 〔宋朝〕

宝髻松松挽就,铅华淡淡妆成。青烟翠雾罩轻盈,飞絮游丝无定。相见争如不见,多情何似无情。笙歌散后酒初醒,深院月斜人静。西江月·宝髻松松挽就拼音解读:bǎo jì sōng sōng wǎn jiù ,qiān huá dàn dàn zhuāng chéng 。qīng yān cuì wù zhào qīng yíng ,fēi xù yóu sī wú dìng 。xiàng jiàn zhēng rú bú jiàn ,duō qíng hé sì wú qíng 。shēng gē sàn hòu jiǔ chū xǐng ,shēn yuàn yuè xié rén jìng 。
详情

丑奴儿(木犀)

李纲 〔宋朝〕

幽芳不为春光发,直待秋风。直待秋风。香比余花分外浓。 步摇金翠人如玉,吹动珑璁。吹动珑璁。恰似瑶台月下逢。丑奴儿(木犀)拼音解读:yōu fāng bú wéi chūn guāng fā ,zhí dài qiū fēng 。zhí dài qiū fēng 。xiāng bǐ yú huā fèn wài nóng 。 bù yáo jīn cuì rén rú yù ,chuī dòng lóng cōng 。chuī dòng lóng cōng 。qià sì yáo tái yuè xià féng 。
详情

减字浣溪沙(十五之十)

贺铸 〔宋朝〕

宫锦袍熏水麝香。越纱裙染郁金黄。薄罗依约见明妆。 绣陌不逢携手伴,绿窗谁是画眉郎。春风十里断人肠。减字浣溪沙(十五之十)拼音解读:gōng jǐn páo xūn shuǐ shè xiāng 。yuè shā qún rǎn yù jīn huáng 。báo luó yī yuē jiàn míng zhuāng 。 xiù mò bú féng xié shǒu bàn ,lǜ chuāng shuí shì huà méi láng 。chūn fēng shí lǐ duàn rén cháng 。
详情

临江仙(冬日即事)

苏轼 〔宋朝〕

自古相从休务日,何妨低唱微吟。天垂云重作春阴。坐中人半醉,帘外雪将深。 闻道分司狂御史,紫云无路追寻。凄风寒雨是骎骎。问囚长损气,见鹤忽惊心。临江仙(冬日即事)拼音解读:zì gǔ xiàng cóng xiū wù rì ,hé fáng dī chàng wēi yín 。tiān chuí yún zhòng zuò chūn yīn 。zuò zhōng rén bàn zuì ,lián wài xuě jiāng shēn 。 wén dào fèn sī kuáng yù shǐ ,zǐ yún wú lù zhuī xún 。qī fēng hán yǔ shì qīn qīn 。wèn qiú zhǎng sǔn qì ,jiàn hè hū jīng xīn 。
详情

齐天乐·蟋蟀

姜夔 〔宋朝〕

丙辰岁与张功父会饮张达可之堂,闻屋壁间蟋蟀有声,功父约予同赋,以授歌者。功父先成,辞甚美。予裴回茉莉花间,仰见秋月,顿起幽思 ,寻亦得此。蟋蟀,中都呼为促织,善斗。好事者或以三二十万钱致一枚,镂象齿为楼观以贮之。庾郎先自吟愁赋。凄凄更闻私语。露湿铜铺,苔侵石井,都是曾听伊处。哀音似诉。正思妇无眠,起寻机杼。曲曲屏山,夜凉独自甚情绪。 西窗又吹暗雨。为谁频断续,相和砧杵。候馆迎秋,离宫吊月,别有伤心无数。幽诗漫与。笑篱落呼灯,世间儿女。写入琴丝,一声声更苦。宣政间有士大夫制蟋蟀吟。 齐天乐·蟋蟀拼音解读: bǐng chén suì yǔ zhāng gōng fù huì yǐn zhāng dá kě zhī táng ,wén wū bì jiān xī shuài yǒu shēng ,gōng fù yuē yǔ tóng fù ,yǐ shòu gē zhě 。gōng fù xiān chéng ,cí shèn měi 。yǔ péi huí mò lì huā jiān ,yǎng jiàn qiū yuè ,dùn qǐ yōu sī ,xún yì dé cǐ 。xī shuài ,zhōng dōu hū wéi cù zhī ,shàn dòu 。hǎo shì zhě huò yǐ sān èr shí wàn qián zhì yī méi ,lòu xiàng chǐ wéi lóu guān yǐ zhù zhī 。yǔ láng xiān zì yín chóu fù 。qī qī gèng wén sī yǔ 。lù shī tóng pù ,tái qīn shí jǐng ,dōu shì céng tīng yī chù 。āi yīn sì sù 。zhèng sī fù wú mián ,qǐ xún jī zhù 。qǔ qǔ píng shān ,yè liáng dú zì shèn qíng xù 。 xī chuāng yòu chuī àn yǔ 。wéi shuí pín duàn xù ,xiàng hé zhēn chǔ 。hòu guǎn yíng qiū ,lí gōng diào yuè ,bié yǒu shāng xīn wú shù 。yōu shī màn yǔ 。xiào lí luò hū dēng ,shì jiān ér nǚ 。xiě rù qín sī ,yī shēng shēng gèng kǔ 。xuān zhèng jiān yǒu shì dà fū zhì xī shuài yín 。
详情

菩萨蛮·牡丹含露真珠颗

佚名 〔唐朝〕

牡丹含露真珠颗,美人折向庭前过。含笑问檀郎,花强妾貌强?檀郎故相恼,须道花枝好。一向发娇嗔,碎挼花打人。 菩萨蛮·牡丹含露真珠颗拼音解读: mǔ dān hán lù zhēn zhū kē ,měi rén shé xiàng tíng qián guò 。hán xiào wèn tán láng ,huā qiáng qiè mào qiáng ?tán láng gù xiàng nǎo ,xū dào huā zhī hǎo 。yī xiàng fā jiāo chēn ,suì luò huā dǎ rén 。
详情

书摩崖碑后

黄庭坚 〔南北朝〕

春风吹船著吾溪,扶藜上读《中兴碑》。平生半世看墨本,摩挲石刻鬓成丝。明皇不作苞桑计,颠倒四海由禄儿。九庙不守乘舆西,万官已作鸟择栖。抚军监国太子事,何乃趣取大物为?事有至难天幸耳,上皇蹰蹐还京师。内间张后色可否?外间李父颐指挥。南内凄凉几苟活,高将军去事尤危。臣结春秋二三策,臣甫杜鹃再拜诗。安知忠臣痛至骨,世上但赏琼琚词。同来野僧六七辈,亦有文士相追随。断崖苍藓对立久,冻雨为洗前朝悲。书摩崖碑后拼音解读:chūn fēng chuī chuán zhe wú xī ,fú lí shàng dú 《zhōng xìng bēi 》。píng shēng bàn shì kàn mò běn ,mó suō shí kè bìn chéng sī 。míng huáng bú zuò bāo sāng jì ,diān dǎo sì hǎi yóu lù ér 。jiǔ miào bú shǒu chéng yú xī ,wàn guān yǐ zuò niǎo zé qī 。fǔ jun1 jiān guó tài zǐ shì ,hé nǎi qù qǔ dà wù wéi ?shì yǒu zhì nán tiān xìng ěr ,shàng huáng chú jí hái jīng shī 。nèi jiān zhāng hòu sè kě fǒu ?wài jiān lǐ fù yí zhǐ huī 。nán nèi qī liáng jǐ gǒu huó ,gāo jiāng jun1 qù shì yóu wēi 。chén jié chūn qiū èr sān cè ,chén fǔ dù juān zài bài shī 。ān zhī zhōng chén tòng zhì gǔ ,shì shàng dàn shǎng qióng jū cí 。tóng lái yě sēng liù qī bèi ,yì yǒu wén shì xiàng zhuī suí 。duàn yá cāng xiǎn duì lì jiǔ ,dòng yǔ wéi xǐ qián cháo bēi 。
详情

卜算子·风雨送人来

游次公 〔宋朝〕

风雨送人来,风雨留人住。草草杯盘话别离,风雨催人去。泪眼不曾晴,眉黛愁还聚。明日相思莫上楼,楼上多风雨。卜算子·风雨送人来拼音解读:fēng yǔ sòng rén lái ,fēng yǔ liú rén zhù 。cǎo cǎo bēi pán huà bié lí ,fēng yǔ cuī rén qù 。lèi yǎn bú céng qíng ,méi dài chóu hái jù 。míng rì xiàng sī mò shàng lóu ,lóu shàng duō fēng yǔ 。
详情

南乡子(自后圃晚步湖上)

叶梦得 〔宋朝〕

小院雨新晴。初听黄鹂第一声。满地绿阴人不到,盈盈。一点孤花尚有情。 却傍水边行。叶底跳鱼浪自惊。日暮小舟何处去,斜横。冲破波痕久未平。南乡子(自后圃晚步湖上)拼音解读:xiǎo yuàn yǔ xīn qíng 。chū tīng huáng lí dì yī shēng 。mǎn dì lǜ yīn rén bú dào ,yíng yíng 。yī diǎn gū huā shàng yǒu qíng 。 què bàng shuǐ biān háng 。yè dǐ tiào yú làng zì jīng 。rì mù xiǎo zhōu hé chù qù ,xié héng 。chōng pò bō hén jiǔ wèi píng 。
详情

西施

罗隐 〔唐朝〕

家国兴亡自有时,吴人何苦怨西施。 西施若解倾吴国,越国亡来又是谁。 西施拼音解读: jiā guó xìng wáng zì yǒu shí ,wú rén hé kǔ yuàn xī shī 。 xī shī ruò jiě qīng wú guó ,yuè guó wáng lái yòu shì shuí 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->