弈秋

孟子及弟子 〔两汉〕

孟子曰:“无或乎王之不智也。虽有天下易生之物也,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。吾见亦罕矣,吾退而寒之者至矣,吾如有萌焉何哉?今夫弈之为数,小数也;不专心致志。则不得也。弈秋,通国之善奕者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听。一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若之矣,为是其智弗若与?曰:非然也。”弈秋拼音解读:  mèng zǐ yuē :“wú huò hū wáng zhī bú zhì yě 。suī yǒu tiān xià yì shēng zhī wù yě ,yī rì bào zhī ,shí rì hán zhī ,wèi yǒu néng shēng zhě yě 。wú jiàn yì hǎn yǐ ,wú tuì ér hán zhī zhě zhì yǐ ,wú rú yǒu méng yān hé zāi ?jīn fū yì zhī wéi shù ,xiǎo shù yě ;bú zhuān xīn zhì zhì 。zé bú dé yě 。yì qiū ,tōng guó zhī shàn yì zhě yě 。shǐ yì qiū huì èr rén yì ,qí yī rén zhuān xīn zhì zhì ,wéi yì qiū zhī wéi tīng 。yī rén suī tīng zhī ,yī xīn yǐ wéi yǒu hóng hú jiāng zhì ,sī yuán gōng jiǎo ér shè zhī ,suī yǔ zhī jù xué ,fú ruò zhī yǐ ,wéi shì qí zhì fú ruò yǔ ?yuē :fēi rán yě 。”
猜您喜欢

新秋晚眺

德隐 〔五代〕

山中多晚凉,清风厉秋节。遥瞻四五峰,壁立皆奇绝。修竹傍林开,乔松倚岩列。黄菊散芳丛,清泉凝白雪。对此怀素心,千里共明月。愿保幽贞姿,岁寒双皎洁。新秋晚眺拼音解读:shān zhōng duō wǎn liáng ,qīng fēng lì qiū jiē 。yáo zhān sì wǔ fēng ,bì lì jiē qí jué 。xiū zhú bàng lín kāi ,qiáo sōng yǐ yán liè 。huáng jú sàn fāng cóng ,qīng quán níng bái xuě 。duì cǐ huái sù xīn ,qiān lǐ gòng míng yuè 。yuàn bǎo yōu zhēn zī ,suì hán shuāng jiǎo jié 。
详情

渔歌子·楚山青

李珣 〔明代〕

楚山青,湘水绿,春风澹荡看不足。草芊芊,花簇簇,渔艇棹歌相续。信浮沉,无管束,钓回乘月归湾曲。酒盈尊,云满屋,不见人间荣辱。渔歌子·楚山青拼音解读:chǔ shān qīng ,xiāng shuǐ lǜ ,chūn fēng dàn dàng kàn bú zú 。cǎo qiān qiān ,huā cù cù ,yú tǐng zhào gē xiàng xù 。xìn fú chén ,wú guǎn shù ,diào huí chéng yuè guī wān qǔ 。jiǔ yíng zūn ,yún mǎn wū ,bú jiàn rén jiān róng rǔ 。
详情

公子行(锦衣红夺彩霞明)

孟宾于 〔唐朝〕

【公子行】 锦衣红夺彩霞明,侵晓春游向野庭。不识农夫辛苦力,骄骢踏烂麦青青。公子行(锦衣红夺彩霞明)拼音解读:【gōng zǐ háng 】 jǐn yī hóng duó cǎi xiá míng ,qīn xiǎo chūn yóu xiàng yě tíng 。bú shí nóng fū xīn kǔ lì ,jiāo cōng tà làn mài qīng qīng 。
详情

采桑度(蚕生春三月)

南朝乐府 〔南北朝〕

【采桑度】 蚕生春三月,春桑正含绿。女儿采春桑,歌吹当初曲[1] 。采桑度(蚕生春三月)拼音解读:【cǎi sāng dù 】 cán shēng chūn sān yuè ,chūn sāng zhèng hán lǜ 。nǚ ér cǎi chūn sāng ,gē chuī dāng chū qǔ [1] 。
详情

临江仙(上巳日游海昌王氏园,吴宰效及中散兄)

葛胜仲 〔宋朝〕

倦客身同舟不系,轻帆来访儒仙。春风元巳艳阳天。夭桃方散锦,高柳欲飞绵。 千古海昌佳绝地,双凫暂此留连。通宵娱客破芳尊。兰亭修禊事,梓泽醉名园。临江仙(上巳日游海昌王氏园,吴宰效及中散兄)拼音解读:juàn kè shēn tóng zhōu bú xì ,qīng fān lái fǎng rú xiān 。chūn fēng yuán sì yàn yáng tiān 。yāo táo fāng sàn jǐn ,gāo liǔ yù fēi mián 。 qiān gǔ hǎi chāng jiā jué dì ,shuāng fú zàn cǐ liú lián 。tōng xiāo yú kè pò fāng zūn 。lán tíng xiū xì shì ,zǐ zé zuì míng yuán 。
详情

归国遥(暮春遣兴)

刘辰翁 〔宋朝〕

初雨歇。照水绿腰裙带热。杨花不做人情雪。风流欲过前村蝶。羞成别。回头却恨春三月。归国遥(暮春遣兴)拼音解读:chū yǔ xiē 。zhào shuǐ lǜ yāo qún dài rè 。yáng huā bú zuò rén qíng xuě 。fēng liú yù guò qián cūn dié 。xiū chéng bié 。huí tóu què hèn chūn sān yuè 。
详情

摸鱼子

赵必岊 〔宋朝〕

倚西风、招鸿送燕,年华今已如客。青奴一饷贪凉梦,昨夜酒红无力。愁似织。听鸣叶寒蝉,话到情无极。舞衣春入。叹带眼偷移,琴心不断,襟袖旧时窄。 红尘陌。谁寄佳人消息。任他珠网瑶瑟。金钗两鬓霓裳曲,总是浪歌闲拍。长夜笛。且慢析轻匀,留醉酒垆侧。烟青雾白。望残照关河,睛云楼阁,何处是秋色。摸鱼子拼音解读:yǐ xī fēng 、zhāo hóng sòng yàn ,nián huá jīn yǐ rú kè 。qīng nú yī xiǎng tān liáng mèng ,zuó yè jiǔ hóng wú lì 。chóu sì zhī 。tīng míng yè hán chán ,huà dào qíng wú jí 。wǔ yī chūn rù 。tàn dài yǎn tōu yí ,qín xīn bú duàn ,jīn xiù jiù shí zhǎi 。 hóng chén mò 。shuí jì jiā rén xiāo xī 。rèn tā zhū wǎng yáo sè 。jīn chāi liǎng bìn ní shang qǔ ,zǒng shì làng gē xián pāi 。zhǎng yè dí 。qiě màn xī qīng yún ,liú zuì jiǔ lú cè 。yān qīng wù bái 。wàng cán zhào guān hé ,jīng yún lóu gé ,hé chù shì qiū sè 。
详情

浣溪沙(二月和风到碧城)

晏几道 〔宋朝〕

【浣溪沙】 二月和风到碧城,万条千缕绿相迎,舞烟眠雨过清明。妆镜巧眉偷叶样,歌楼妍曲借枝名。晚秋霜霰莫无情。浣溪沙(二月和风到碧城)拼音解读:【huàn xī shā 】 èr yuè hé fēng dào bì chéng ,wàn tiáo qiān lǚ lǜ xiàng yíng ,wǔ yān mián yǔ guò qīng míng 。zhuāng jìng qiǎo méi tōu yè yàng ,gē lóu yán qǔ jiè zhī míng 。wǎn qiū shuāng xiàn mò wú qíng 。
详情

阮郎归·有怀北游

张炎 〔宋朝〕

钿车骄马锦相连。香尘逐管弦。瞥然飞过水秋千。清明寒食天。花贴贴,柳悬悬。莺房几醉眠。醉中不信有啼鹃。江南二十年。阮郎归·有怀北游拼音解读:diàn chē jiāo mǎ jǐn xiàng lián 。xiāng chén zhú guǎn xián 。piē rán fēi guò shuǐ qiū qiān 。qīng míng hán shí tiān 。huā tiē tiē ,liǔ xuán xuán 。yīng fáng jǐ zuì mián 。zuì zhōng bú xìn yǒu tí juān 。jiāng nán èr shí nián 。
详情

瑶台月(元宵庆赏)

张继先 〔宋朝〕

天开景运。记建武中兴,炎刘重盛。明良际会,八表风调雨顺。任一时、岳降生申,正千载、河清诞圣。祥云拥,流霞映。飞仙拱,魁星炯。佳应是、师真毓瑞,人天交庆。 蘅薇香满元宵景。耀天目、神光如镜。见龙章凤质,降伏群魔归正。禀玄元、立教开先,悟至道、心空神领。昌元嗣,明真镜。同无有,怡清净。绵永度,三途六道,神仙同证。瑶台月(元宵庆赏)拼音解读:tiān kāi jǐng yùn 。jì jiàn wǔ zhōng xìng ,yán liú zhòng shèng 。míng liáng jì huì ,bā biǎo fēng diào yǔ shùn 。rèn yī shí 、yuè jiàng shēng shēn ,zhèng qiān zǎi 、hé qīng dàn shèng 。xiáng yún yōng ,liú xiá yìng 。fēi xiān gǒng ,kuí xīng jiǒng 。jiā yīng shì 、shī zhēn yù ruì ,rén tiān jiāo qìng 。 héng wēi xiāng mǎn yuán xiāo jǐng 。yào tiān mù 、shén guāng rú jìng 。jiàn lóng zhāng fèng zhì ,jiàng fú qún mó guī zhèng 。bǐng xuán yuán 、lì jiāo kāi xiān ,wù zhì dào 、xīn kōng shén lǐng 。chāng yuán sì ,míng zhēn jìng 。tóng wú yǒu ,yí qīng jìng 。mián yǒng dù ,sān tú liù dào ,shén xiān tóng zhèng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->