谏逐客书

李斯 〔两汉〕

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔穆公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来邳豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而穆公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之众,使之西面事秦,功施到今。昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。  今陛下致昆山之玉,有随和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器,不为玩好;郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅玑之珥,阿缟之衣,锦绣之饰不进于前,而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。夫击瓮叩缶弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》、《卫》、《桑间》,《韶》、《虞》、《武》、《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》、《卫》,退弹筝而取《昭》、《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然。不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。  臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也。夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益雠,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。(泰山 一作:太山)谏逐客书拼音解读:chén wén lì yì zhú kè ,qiè yǐ wéi guò yǐ 。xī mù gōng qiú shì ,xī qǔ yóu yú yú róng ,dōng dé bǎi lǐ xī yú wǎn ,yíng jiǎn shū yú sòng ,lái pī bào 、gōng sūn zhī yú jìn 。cǐ wǔ zǐ zhě ,bú chǎn yú qín ,ér mù gōng yòng zhī ,bìng guó èr shí ,suí bà xī róng 。xiào gōng yòng shāng yāng zhī fǎ ,yí fēng yì sú ,mín yǐ yīn shèng ,guó yǐ fù qiáng ,bǎi xìng lè yòng ,zhū hóu qīn fú ,huò chǔ 、wèi zhī shī ,jǔ dì qiān lǐ ,zhì jīn zhì qiáng 。huì wáng yòng zhāng yí zhī jì ,bá sān chuān zhī dì ,xī bìng bā 、shǔ ,běi shōu shàng jun4 ,nán qǔ hàn zhōng ,bāo jiǔ yí ,zhì yān 、yǐng ,dōng jù chéng gāo zhī xiǎn ,gē gāo yú zhī rǎng ,suí sàn liù guó zhī zhòng ,shǐ zhī xī miàn shì qín ,gōng shī dào jīn 。zhāo wáng dé fàn jū ,fèi ráng hóu ,zhú huá yáng ,qiáng gōng shì ,dù sī mén ,cán shí zhū hóu ,shǐ qín chéng dì yè 。cǐ sì jun1 zhě ,jiē yǐ kè zhī gōng 。yóu cǐ guān zhī ,kè hé fù yú qín zāi !xiàng shǐ sì jun1 què kè ér bú nèi ,shū shì ér bú yòng ,shì shǐ guó wú fù lì zhī shí ,ér qín wú qiáng dà zhī míng yě 。  jīn bì xià zhì kūn shān zhī yù ,yǒu suí hé zhī bǎo ,chuí míng yuè zhī zhū ,fú tài ā zhī jiàn ,chéng xiān lí zhī mǎ ,jiàn cuì fèng zhī qí ,shù líng tuó zhī gǔ 。cǐ shù bǎo zhě ,qín bú shēng yī yān ,ér bì xià shuō zhī ,hé yě ?bì qín guó zhī suǒ shēng rán hòu kě ,zé shì yè guāng zhī bì ,bú shì cháo tíng ;xī xiàng zhī qì ,bú wéi wán hǎo ;zhèng 、wèi zhī nǚ bú chōng hòu gōng ,ér jun4 liáng kuài tí bú shí wài jiù ,jiāng nán jīn xī bú wéi yòng ,xī shǔ dān qīng bú wéi cǎi 。suǒ yǐ shì hòu gōng ,chōng xià chén ,yú xīn yì ,shuō ěr mù zhě ,bì chū yú qín rán hòu kě ,zé shì wǎn zhū zhī zān ,fù jī zhī ěr ,ā gǎo zhī yī ,jǐn xiù zhī shì bú jìn yú qián ,ér suí sú yǎ huà ,jiā yě yǎo tiǎo ,zhào nǚ bú lì yú cè yě 。fū jī wèng kòu fǒu dàn zhēng bó bì ,ér gē hū wū wū kuài ěr zhě ,zhēn qín zhī shēng yě ;《zhèng 》、《wèi 》、《sāng jiān 》,《sháo 》、《yú 》、《wǔ 》、《xiàng 》zhě ,yì guó zhī lè yě 。jīn qì jī wèng kòu fǒu ér jiù 《zhèng 》、《wèi 》,tuì dàn zhēng ér qǔ 《zhāo 》、《yú 》,ruò shì zhě hé yě ?kuài yì dāng qián ,shì guān ér yǐ yǐ 。jīn qǔ rén zé bú rán 。bú wèn kě fǒu ,bú lùn qǔ zhí ,fēi qín zhě qù ,wéi kè zhě zhú 。rán zé shì suǒ zhòng zhě zài hū sè lè zhū yù ,ér suǒ qīng zhě zài hū rén mín yě 。cǐ fēi suǒ yǐ kuà hǎi nèi 、zhì zhū hóu zhī shù yě 。  chén wén dì guǎng zhě sù duō ,guó dà zhě rén zhòng ,bīng qiáng zé shì yǒng 。shì yǐ tài shān bú ràng tǔ rǎng ,gù néng chéng qí dà ;hé hǎi bú zé xì liú ,gù néng jiù qí shēn ;wáng zhě bú què zhòng shù ,gù néng míng qí dé 。shì yǐ dì wú sì fāng ,mín wú yì guó ,sì shí chōng měi ,guǐ shén jiàng fú ,cǐ wǔ dì sān wáng zhī suǒ yǐ wú dí yě 。jīn nǎi qì qián shǒu yǐ zī dí guó ,què bīn kè yǐ yè zhū hóu ,shǐ tiān xià zhī shì tuì ér bú gǎn xī xiàng ,guǒ zú bú rù qín ,cǐ suǒ wèi “jiè kòu bīng ér jī dào liáng ”zhě yě 。fū wù bú chǎn yú qín ,kě bǎo zhě duō ;shì bú chǎn yú qín ,ér yuàn zhōng zhě zhòng 。jīn zhú kè yǐ zī dí guó ,sǔn mín yǐ yì chóu ,nèi zì xū ér wài shù yuàn yú zhū hóu ,qiú guó wú wēi ,bú kě dé yě 。(tài shān yī zuò :tài shān )
猜您喜欢

千秋乐(八月平时花萼楼)

张祜 〔近现代〕

【千秋乐】八月平时花萼楼,万方同乐奏千秋。倾城人看长竿出,一伎初成妙解愁。千秋乐(八月平时花萼楼)拼音解读:【qiān qiū lè 】bā yuè píng shí huā è lóu ,wàn fāng tóng lè zòu qiān qiū 。qīng chéng rén kàn zhǎng gān chū ,yī jì chū chéng miào jiě chóu 。
详情

南乡子(知命弟去年重九日在涪陵作此曲)

黄庭坚 〔宋朝〕

落帽晚风回,又报黄花一番开。扶杖老人心未老,堪吹谩有才情付与谁。 芳意正徘徊,传与西风且慢吹。明日余尊还共倒。重来未必秋香一夜衰。南乡子(知命弟去年重九日在涪陵作此曲)拼音解读:luò mào wǎn fēng huí ,yòu bào huáng huā yī fān kāi 。fú zhàng lǎo rén xīn wèi lǎo ,kān chuī màn yǒu cái qíng fù yǔ shuí 。 fāng yì zhèng pái huái ,chuán yǔ xī fēng qiě màn chuī 。míng rì yú zūn hái gòng dǎo 。zhòng lái wèi bì qiū xiāng yī yè shuāi 。
详情

沁园春(寿何逢原北堂)

何梦桂 〔宋朝〕

孔盖D74B旌,月佩云裳,人间女仙。问韶光九十,何如今待,明朝最处,好是明年。戏舞称觞,一堂家庆,眼见儿孙曾又玄。奇绝处,看菱花白发,不改朱颜。 当年。手种红莲。笑几度桑田沧海干。想蟾胎炼就,紫皇灵药,龙髯飞堕,玉女云軿。青鸟重来,红霞俨在,一曲云和犹未闲。羞尘世,把蛾眉蝉鬓,空为谁妍。沁园春(寿何逢原北堂)拼音解读:kǒng gài D74Bjīng ,yuè pèi yún shang ,rén jiān nǚ xiān 。wèn sháo guāng jiǔ shí ,hé rú jīn dài ,míng cháo zuì chù ,hǎo shì míng nián 。xì wǔ chēng shāng ,yī táng jiā qìng ,yǎn jiàn ér sūn céng yòu xuán 。qí jué chù ,kàn líng huā bái fā ,bú gǎi zhū yán 。 dāng nián 。shǒu zhǒng hóng lián 。xiào jǐ dù sāng tián cāng hǎi gàn 。xiǎng chán tāi liàn jiù ,zǐ huáng líng yào ,lóng rán fēi duò ,yù nǚ yún pēng 。qīng niǎo zhòng lái ,hóng xiá yǎn zài ,yī qǔ yún hé yóu wèi xián 。xiū chén shì ,bǎ é méi chán bìn ,kōng wéi shuí yán 。
详情

遗爱寺(弄石临溪坐)

白居易 〔唐朝〕

弄石临溪坐,寻花绕寺行。[2]时时闻鸟语,处处是泉声。遗爱寺(弄石临溪坐)拼音解读:nòng shí lín xī zuò ,xún huā rào sì háng 。[2]shí shí wén niǎo yǔ ,chù chù shì quán shēng 。
详情

临洞庭湖赠张丞相

孟浩然 〔清朝〕

八月湖水平,涵虚混太清。 气蒸云梦泽,波撼岳阳城。 欲济无舟楫,端居耻圣明。 坐观垂钓者,徒有羡鱼情。 临洞庭湖赠张丞相拼音解读: bā yuè hú shuǐ píng ,hán xū hún tài qīng 。 qì zhēng yún mèng zé ,bō hàn yuè yáng chéng 。 yù jì wú zhōu jí ,duān jū chǐ shèng míng 。 zuò guān chuí diào zhě ,tú yǒu xiàn yú qíng 。
详情

【双调】春闺怨

乔吉 〔明代〕

雪月风花收拾够也,用心用力这时节,担儿上一担担风月。途路赊,步步些些。不系雕鞍门前柳,玉容寂寞见花羞,冷风儿吹雨黄昏后。帘控钩,掩上珠楼,风雨替花愁。黑海春愁浑无处躲,嫩香腻玉渐消磨,瘦呵也不似今春个。无奈何,自画双蛾,添得越愁多。薄命儿心肠较软,道声去也泪涟涟,这些时攒下春闺怨。离恨天,几度前,羞见月儿圆。【双调】春闺怨拼音解读:xuě yuè fēng huā shōu shí gòu yě ,yòng xīn yòng lì zhè shí jiē ,dān ér shàng yī dān dān fēng yuè 。tú lù shē ,bù bù xiē xiē 。bú xì diāo ān mén qián liǔ ,yù róng jì mò jiàn huā xiū ,lěng fēng ér chuī yǔ huáng hūn hòu 。lián kòng gōu ,yǎn shàng zhū lóu ,fēng yǔ tì huā chóu 。hēi hǎi chūn chóu hún wú chù duǒ ,nèn xiāng nì yù jiàn xiāo mó ,shòu hē yě bú sì jīn chūn gè 。wú nài hé ,zì huà shuāng é ,tiān dé yuè chóu duō 。báo mìng ér xīn cháng jiào ruǎn ,dào shēng qù yě lèi lián lián ,zhè xiē shí zǎn xià chūn guī yuàn 。lí hèn tiān ,jǐ dù qián ,xiū jiàn yuè ér yuán 。
详情

沁园春(赠胡葆元)

葛长庚 〔宋朝〕

要做神仙,炼丹工夫,亦有何难。向雷声震处,一阳来复,玉炉火识,金鼎烟寒。_女乘龙,金公跨虎,片晌之间结大还。丹田里,有白鸦一个,飞入泥丸。 河车运入昆山。全不动纤毫过玉关。把龟蛇乌兔,生擒活捉,霎时云雨,一点成丹。白雪漫天,黄芽满地,服此刀圭永驻颜。常温养,使脱胎换骨,身在云端。沁园春(赠胡葆元)拼音解读:yào zuò shén xiān ,liàn dān gōng fū ,yì yǒu hé nán 。xiàng léi shēng zhèn chù ,yī yáng lái fù ,yù lú huǒ shí ,jīn dǐng yān hán 。_nǚ chéng lóng ,jīn gōng kuà hǔ ,piàn shǎng zhī jiān jié dà hái 。dān tián lǐ ,yǒu bái yā yī gè ,fēi rù ní wán 。 hé chē yùn rù kūn shān 。quán bú dòng xiān háo guò yù guān 。bǎ guī shé wū tù ,shēng qín huó zhuō ,shà shí yún yǔ ,yī diǎn chéng dān 。bái xuě màn tiān ,huáng yá mǎn dì ,fú cǐ dāo guī yǒng zhù yán 。cháng wēn yǎng ,shǐ tuō tāi huàn gǔ ,shēn zài yún duān 。
详情

满庭芳(留别)

刘褒 〔宋朝〕

柳袅金丝,梨铺香雪,一年春事方中。烛前一见,花艳觉羞红。枕臂香痕未落,舟横岸、作计匆匆。明朝去,暮天平水,双桨碧云东。 隔离歌一阕,琵琶声断,燕子楼空。叹阳台梦杳,行雨无踪。后会芙蕖未老,从今去、日望归鸿。愁如织,断肠啼鴂,饶舌诉东风。满庭芳(留别)拼音解读:liǔ niǎo jīn sī ,lí pù xiāng xuě ,yī nián chūn shì fāng zhōng 。zhú qián yī jiàn ,huā yàn jiào xiū hóng 。zhěn bì xiāng hén wèi luò ,zhōu héng àn 、zuò jì cōng cōng 。míng cháo qù ,mù tiān píng shuǐ ,shuāng jiǎng bì yún dōng 。 gé lí gē yī què ,pí pá shēng duàn ,yàn zǐ lóu kōng 。tàn yáng tái mèng yǎo ,háng yǔ wú zōng 。hòu huì fú qú wèi lǎo ,cóng jīn qù 、rì wàng guī hóng 。chóu rú zhī ,duàn cháng tí guī ,ráo shé sù dōng fēng 。
详情

临江仙(题清溪图)

俞紫芝 〔宋朝〕

弄水亭前千万景,登临不忍空回。水轻墨澹写蓬莱。莫教世眼,容易洗尘埃。 收去雨昏都不见,展时还似云开。先生高趣更多才。人人尽道,小杜却重来。临江仙(题清溪图)拼音解读:nòng shuǐ tíng qián qiān wàn jǐng ,dēng lín bú rěn kōng huí 。shuǐ qīng mò dàn xiě péng lái 。mò jiāo shì yǎn ,róng yì xǐ chén āi 。 shōu qù yǔ hūn dōu bú jiàn ,zhǎn shí hái sì yún kāi 。xiān shēng gāo qù gèng duō cái 。rén rén jìn dào ,xiǎo dù què zhòng lái 。
详情

念奴娇(木犀)

刘克庄 〔宋朝〕

绕篱寻菊,菊犹迟、舍北芙蓉浑未。却是小山丛桂里,一夜天香飘坠。约束奴兵,丁宁稚子,莫扫青苔砌。风高露冷,倚栏疑匪人世。 客有载酒过余,郎吟招隐,洗尽悲秋意。白发长宫穷似虱,刚被天公调戏。遍地堆金,满空雨粟,不济渊明事。残英剩馥,明朝犹可同醉。念奴娇(木犀)拼音解读:rào lí xún jú ,jú yóu chí 、shě běi fú róng hún wèi 。què shì xiǎo shān cóng guì lǐ ,yī yè tiān xiāng piāo zhuì 。yuē shù nú bīng ,dīng níng zhì zǐ ,mò sǎo qīng tái qì 。fēng gāo lù lěng ,yǐ lán yí fěi rén shì 。 kè yǒu zǎi jiǔ guò yú ,láng yín zhāo yǐn ,xǐ jìn bēi qiū yì 。bái fā zhǎng gōng qióng sì shī ,gāng bèi tiān gōng diào xì 。biàn dì duī jīn ,mǎn kōng yǔ sù ,bú jì yuān míng shì 。cán yīng shèng fù ,míng cháo yóu kě tóng zuì 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->