减字木兰花·偶检丛纸中

龚自珍 〔清朝〕

偶检丛纸中,得花瓣一包,纸背细书辛幼安“更能消几番风雨”一阕,乃是京师悯忠寺海棠花,戊辰暮春所戏为也,泫然得句。 人天无据,被依留得香魂住。如梦如烟,枝上花开又十年!十年千里,风痕雨点斓斑里。莫怪怜他,身世依然是落花。减字木兰花·偶检丛纸中拼音解读:ǒu jiǎn cóng zhǐ zhōng ,dé huā bàn yī bāo ,zhǐ bèi xì shū xīn yòu ān “gèng néng xiāo jǐ fān fēng yǔ ”yī què ,nǎi shì jīng shī mǐn zhōng sì hǎi táng huā ,wù chén mù chūn suǒ xì wéi yě ,xuàn rán dé jù 。 rén tiān wú jù ,bèi yī liú dé xiāng hún zhù 。rú mèng rú yān ,zhī shàng huā kāi yòu shí nián !shí nián qiān lǐ ,fēng hén yǔ diǎn lán bān lǐ 。mò guài lián tā ,shēn shì yī rán shì luò huā 。
猜您喜欢

【南吕】四块玉

关汉卿 〔元朝〕

别情自送别,心难舍,一点相思几时绝?凭阑袖拂杨花雪。溪又斜,山又遮,人去也!【南吕】四块玉拼音解读:bié qíng zì sòng bié ,xīn nán shě ,yī diǎn xiàng sī jǐ shí jué ?píng lán xiù fú yáng huā xuě 。xī yòu xié ,shān yòu zhē ,rén qù yě !
详情

登乐游原

杜牧 〔唐朝〕

长空澹澹孤鸟没,万古销沉向此中。[2][3][4][5]看取汉家何事业,五陵无树起秋风。[6][7]登乐游原拼音解读:zhǎng kōng dàn dàn gū niǎo méi ,wàn gǔ xiāo chén xiàng cǐ zhōng 。[2][3][4][5]kàn qǔ hàn jiā hé shì yè ,wǔ líng wú shù qǐ qiū fēng 。[6][7]
详情

清平乐(莲开欲遍)

晏几道 〔宋朝〕

【清平乐】莲开欲遍,一夜秋声转。残绿断红香片片,长是西风堪怨。莫愁家住溪边,采莲心事年年。谁管水流花谢,月明昨夜兰船。清平乐(莲开欲遍)拼音解读:【qīng píng lè 】lián kāi yù biàn ,yī yè qiū shēng zhuǎn 。cán lǜ duàn hóng xiāng piàn piàn ,zhǎng shì xī fēng kān yuàn 。mò chóu jiā zhù xī biān ,cǎi lián xīn shì nián nián 。shuí guǎn shuǐ liú huā xiè ,yuè míng zuó yè lán chuán 。
详情

更漏子(金雀钗)

李煜 〔唐朝〕

【更漏子】 金雀钗,红粉面,花里暂时相见。知我意,感君怜,此情须问天。香作穗,蜡成泪,还似两人心意。珊枕腻,锦衾寒,觉来更漏残。更漏子(金雀钗)拼音解读:【gèng lòu zǐ 】 jīn què chāi ,hóng fěn miàn ,huā lǐ zàn shí xiàng jiàn 。zhī wǒ yì ,gǎn jun1 lián ,cǐ qíng xū wèn tiān 。xiāng zuò suì ,là chéng lèi ,hái sì liǎng rén xīn yì 。shān zhěn nì ,jǐn qīn hán ,jiào lái gèng lòu cán 。
详情

早梅

张谓 〔先秦〕

一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥。(村路 一作:林村) 不知近水花先发,疑是经冬雪未销。早梅拼音解读:yī shù hán méi bái yù tiáo ,jiǒng lín cūn lù bàng xī qiáo 。(cūn lù yī zuò :lín cūn ) bú zhī jìn shuǐ huā xiān fā ,yí shì jīng dōng xuě wèi xiāo 。
详情

孤雁

杜甫 〔唐朝〕

孤雁不饮啄,飞鸣声念群。[1]谁怜一片影,相失万重云?[2]望尽似犹见,哀多如更闻。[3]野鸦无意绪,鸣噪自纷纷。[4]孤雁拼音解读:gū yàn bú yǐn zhuó ,fēi míng shēng niàn qún 。[1]shuí lián yī piàn yǐng ,xiàng shī wàn zhòng yún ?[2]wàng jìn sì yóu jiàn ,āi duō rú gèng wén 。[3]yě yā wú yì xù ,míng zào zì fēn fēn 。[4]
详情

佚名 〔唐朝〕

枣子塞鼻孔,悬栖阁却种。 蝉鸣蛁蟟唤,黍种糕糜断。谚拼音解读:zǎo zǐ sāi bí kǒng ,xuán qī gé què zhǒng 。 chán míng diāo liáo huàn ,shǔ zhǒng gāo mí duàn 。
详情

剔银灯(仙吕调)

柳永 〔宋朝〕

何事春工用意。绣画出、万红千翠。艳杏夭桃,垂杨芳草,各斗雨膏烟腻。如斯佳致。早晚是、读书天气。 渐渐园林明媚。便好安排欢计。论槛买花,盈车载酒,百琲千金邀妓。何妨沈醉。有人伴、日高春睡。剔银灯(仙吕调)拼音解读:hé shì chūn gōng yòng yì 。xiù huà chū 、wàn hóng qiān cuì 。yàn xìng yāo táo ,chuí yáng fāng cǎo ,gè dòu yǔ gāo yān nì 。rú sī jiā zhì 。zǎo wǎn shì 、dú shū tiān qì 。 jiàn jiàn yuán lín míng mèi 。biàn hǎo ān pái huān jì 。lùn kǎn mǎi huā ,yíng chē zǎi jiǔ ,bǎi bèi qiān jīn yāo jì 。hé fáng shěn zuì 。yǒu rén bàn 、rì gāo chūn shuì 。
详情

蓦山溪(停云竹迳初成)

辛弃疾 〔宋朝〕

小桥流水,欲下前溪去。唤取故人来,伴先生、风烟杖屦。行穿窈窕,时历小崎岖,斜带水,半遮山,翠竹栽成路。 一尊遐想,剩有渊明趣。山上有停云,看山下、__细雨。野花啼鸟,不肯入诗来,还一似,笑翁诗,句没安排处。蓦山溪(停云竹迳初成)拼音解读:xiǎo qiáo liú shuǐ ,yù xià qián xī qù 。huàn qǔ gù rén lái ,bàn xiān shēng 、fēng yān zhàng jù 。háng chuān yǎo tiǎo ,shí lì xiǎo qí qū ,xié dài shuǐ ,bàn zhē shān ,cuì zhú zāi chéng lù 。 yī zūn xiá xiǎng ,shèng yǒu yuān míng qù 。shān shàng yǒu tíng yún ,kàn shān xià 、__xì yǔ 。yě huā tí niǎo ,bú kěn rù shī lái ,hái yī sì ,xiào wēng shī ,jù méi ān pái chù 。
详情

八声甘州(寿萧帅参·九月廿三)

杨守 〔宋朝〕

问梅边消息有还无,似微笑应人。道近来别有,相家一种,叶叶都新。趁得嫩寒轻暖,七日小阳春。一点和羹意,来做生辰。 锦绣香中开国,向绮霞洞里,暂寄闲身。欠朝家多少,未了底经纶。便如何、偷闲去得,也须烦、妙手略调钧。归来也,恨寻棋局,点检园椿。八声甘州(寿萧帅参·九月廿三)拼音解读:wèn méi biān xiāo xī yǒu hái wú ,sì wēi xiào yīng rén 。dào jìn lái bié yǒu ,xiàng jiā yī zhǒng ,yè yè dōu xīn 。chèn dé nèn hán qīng nuǎn ,qī rì xiǎo yáng chūn 。yī diǎn hé gēng yì ,lái zuò shēng chén 。 jǐn xiù xiāng zhōng kāi guó ,xiàng qǐ xiá dòng lǐ ,zàn jì xián shēn 。qiàn cháo jiā duō shǎo ,wèi le dǐ jīng lún 。biàn rú hé 、tōu xián qù dé ,yě xū fán 、miào shǒu luè diào jun1 。guī lái yě ,hèn xún qí jú ,diǎn jiǎn yuán chūn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->