僧院泉

修睦 〔唐朝〕

澄澈照人胆,深山只一般。来难穷处所,心去助波澜。 砌曲夜声苦,窗虚客梦阑。无心谁肯爱,时有老僧看。僧院泉拼音解读:chéng chè zhào rén dǎn ,shēn shān zhī yī bān 。lái nán qióng chù suǒ ,xīn qù zhù bō lán 。 qì qǔ yè shēng kǔ ,chuāng xū kè mèng lán 。wú xīn shuí kěn ài ,shí yǒu lǎo sēng kàn 。
猜您喜欢

摊破浣溪沙(七夕)

高观国 〔宋朝〕

袅袅天风响珮环。鹊桥有女夜乘鸾。也恨别多相见少,似人间。 银浦无声云路渺,金风有信玉机闲。生怕河梁分袂处,晓光寒。摊破浣溪沙(七夕)拼音解读:niǎo niǎo tiān fēng xiǎng pèi huán 。què qiáo yǒu nǚ yè chéng luán 。yě hèn bié duō xiàng jiàn shǎo ,sì rén jiān 。 yín pǔ wú shēng yún lù miǎo ,jīn fēng yǒu xìn yù jī xián 。shēng pà hé liáng fèn mèi chù ,xiǎo guāng hán 。
详情

最爱东山晴后雪

杨万里 〔先秦〕

只知逐胜忽忘寒,小立春风夕照间。 最爱东山晴后雪,软红光里涌银山。最爱东山晴后雪拼音解读:zhī zhī zhú shèng hū wàng hán ,xiǎo lì chūn fēng xī zhào jiān 。 zuì ài dōng shān qíng hòu xuě ,ruǎn hóng guāng lǐ yǒng yín shān 。
详情

似曾诗(同住莲花证四禅)

谭嗣同 〔清朝〕

【似曾诗】同住莲花证四禅,空然一笑是横阗。惟红法雨偶生色,被黑罡风吹堕天。大患有身无相定,小言破道遣愁篇。年来嚼蜡成滋味,阑入楞严十种仙。似曾诗(同住莲花证四禅)拼音解读:【sì céng shī 】tóng zhù lián huā zhèng sì chán ,kōng rán yī xiào shì héng tián 。wéi hóng fǎ yǔ ǒu shēng sè ,bèi hēi gāng fēng chuī duò tiān 。dà huàn yǒu shēn wú xiàng dìng ,xiǎo yán pò dào qiǎn chóu piān 。nián lái jiáo là chéng zī wèi ,lán rù léng yán shí zhǒng xiān 。
详情

酹江月(梦雪)

方岳 〔宋朝〕

问天何事,雪垂垂欲下,又还晴却。春到梅梢香逗也,尽有心情行乐。剡曲舟回,灞桥诗在,一笑人如昨。此情分付,暮天寒月残角。 谁道飞梦江南,群山如画,一一琼瑶琢。中有玉田三万顷,云是幼舆丘壑。招我归来,和春醉去,休跨扬州鹤。万花曾约,酒醒当有新作。酹江月(梦雪)拼音解读:wèn tiān hé shì ,xuě chuí chuí yù xià ,yòu hái qíng què 。chūn dào méi shāo xiāng dòu yě ,jìn yǒu xīn qíng háng lè 。yǎn qǔ zhōu huí ,bà qiáo shī zài ,yī xiào rén rú zuó 。cǐ qíng fèn fù ,mù tiān hán yuè cán jiǎo 。 shuí dào fēi mèng jiāng nán ,qún shān rú huà ,yī yī qióng yáo zhuó 。zhōng yǒu yù tián sān wàn qǐng ,yún shì yòu yú qiū hè 。zhāo wǒ guī lái ,hé chūn zuì qù ,xiū kuà yáng zhōu hè 。wàn huā céng yuē ,jiǔ xǐng dāng yǒu xīn zuò 。
详情

怀古兼吊侯朝宗

吴伟业 〔清朝〕

河洛风尘万里昏,百年心事向夷门。气倾市侠收奇用,策动宫娥报旧恩。多见摄衣称上客,几人刎颈送王孙。死生终负侯赢诺,欲滴椒浆泪满樽。怀古兼吊侯朝宗拼音解读:hé luò fēng chén wàn lǐ hūn ,bǎi nián xīn shì xiàng yí mén 。qì qīng shì xiá shōu qí yòng ,cè dòng gōng é bào jiù ēn 。duō jiàn shè yī chēng shàng kè ,jǐ rén wěn jǐng sòng wáng sūn 。sǐ shēng zhōng fù hóu yíng nuò ,yù dī jiāo jiāng lèi mǎn zūn 。
详情

清平乐·怀人

赵崇 〔宋朝〕

莺歌蝶舞。池馆春多处。满架花云留不住。散作一川香雨。 相思夜夜情_。青衫泪满啼红。料想故园桃李,也应怨月愁风。清平乐·怀人拼音解读:yīng gē dié wǔ 。chí guǎn chūn duō chù 。mǎn jià huā yún liú bú zhù 。sàn zuò yī chuān xiāng yǔ 。 xiàng sī yè yè qíng _。qīng shān lèi mǎn tí hóng 。liào xiǎng gù yuán táo lǐ ,yě yīng yuàn yuè chóu fēng 。
详情

村居即事(绿遍山原白满川)

范成大 〔宋朝〕

【村居即事】绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。乡村四月闲人少,才了桑蚕又插田。村居即事(绿遍山原白满川)拼音解读:【cūn jū jí shì 】lǜ biàn shān yuán bái mǎn chuān ,zǐ guī shēng lǐ yǔ rú yān 。xiāng cūn sì yuè xián rén shǎo ,cái le sāng cán yòu chā tián 。
详情

外科医生

佚名 〔清朝〕

有医者, 自称善外科。一裨将阵回,中流矢,深入膜,延使治。乃持并州剪,剪去矢官,跪而请酬。裨将曰:“镞在膜内须亟治。”医曰:“此内科之事,不意并责我。”裨将曰:“呜呼,世直有如是欺诈之徒。”外科医生拼音解读:yǒu yī zhě , zì chēng shàn wài kē 。yī bì jiāng zhèn huí ,zhōng liú shǐ ,shēn rù mó ,yán shǐ zhì 。nǎi chí bìng zhōu jiǎn ,jiǎn qù shǐ guān ,guì ér qǐng chóu 。bì jiāng yuē :“zú zài mó nèi xū jí zhì 。”yī yuē :“cǐ nèi kē zhī shì ,bú yì bìng zé wǒ 。”bì jiāng yuē :“wū hū ,shì zhí yǒu rú shì qī zhà zhī tú 。”
详情

真珠帘(四时怀古夏词)

陈著 〔宋朝〕

青云玉树南薰扇。京华地、别是潇湘图展。茉莉芰荷香,拍满笙萧院。雪藕盈盈歌袅处,早已带、秋声凄怨。堪叹。把时光轻靠,冰山一片。 从古幻境如轮,问铜驼、应是多番曾见。谁把笛吹凉,总是腔新换。水枕风船空入梦,但极目、波流云远。消黯。更华林蝉咽,系人肠断。真珠帘(四时怀古夏词)拼音解读:qīng yún yù shù nán xūn shàn 。jīng huá dì 、bié shì xiāo xiāng tú zhǎn 。mò lì jì hé xiāng ,pāi mǎn shēng xiāo yuàn 。xuě ǒu yíng yíng gē niǎo chù ,zǎo yǐ dài 、qiū shēng qī yuàn 。kān tàn 。bǎ shí guāng qīng kào ,bīng shān yī piàn 。 cóng gǔ huàn jìng rú lún ,wèn tóng tuó 、yīng shì duō fān céng jiàn 。shuí bǎ dí chuī liáng ,zǒng shì qiāng xīn huàn 。shuǐ zhěn fēng chuán kōng rù mèng ,dàn jí mù 、bō liú yún yuǎn 。xiāo àn 。gèng huá lín chán yān ,xì rén cháng duàn 。
详情

春暮西园

高启 〔明代〕

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。春暮西园拼音解读:lǜ chí fāng cǎo mǎn qíng bō ,chūn sè dōu cóng yǔ lǐ guò 。zhī shì rén jiā huā luò jìn ,cài qí jīn rì dié lái duō 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->