春别诗四首·其三

萧子显 〔宋朝〕

江东大道日华春,垂杨挂柳扫清尘。淇水昨送泪沾巾,红妆宿昔已应新。春别诗四首·其三拼音解读:jiāng dōng dà dào rì huá chūn ,chuí yáng guà liǔ sǎo qīng chén 。qí shuǐ zuó sòng lèi zhān jīn ,hóng zhuāng xiǔ xī yǐ yīng xīn 。
猜您喜欢

翦牡丹(舟中闻双琵琶·般涉调)

张先 〔唐朝〕

野绿连空,天青垂水,素色溶漾都净。柳径无人,堕絮飞无影。汀洲日落人归,修巾薄袂,撷香拾翠相竞。如解凌波,泊烟渚春暝。 彩绦朱索新整。宿绣屏、画船风定。金凤响双槽,弹出今古幽思谁省。玉盘大小乱珠迸。酒上妆面,花艳眉相并。重听。尽汉妃一曲,江空月静。翦牡丹(舟中闻双琵琶·般涉调)拼音解读:yě lǜ lián kōng ,tiān qīng chuí shuǐ ,sù sè róng yàng dōu jìng 。liǔ jìng wú rén ,duò xù fēi wú yǐng 。tīng zhōu rì luò rén guī ,xiū jīn báo mèi ,xié xiāng shí cuì xiàng jìng 。rú jiě líng bō ,bó yān zhǔ chūn míng 。 cǎi tāo zhū suǒ xīn zhěng 。xiǔ xiù píng 、huà chuán fēng dìng 。jīn fèng xiǎng shuāng cáo ,dàn chū jīn gǔ yōu sī shuí shěng 。yù pán dà xiǎo luàn zhū bèng 。jiǔ shàng zhuāng miàn ,huā yàn méi xiàng bìng 。zhòng tīng 。jìn hàn fēi yī qǔ ,jiāng kōng yuè jìng 。
详情

寄别李德远(李侯不恨世卖友)

陆游 〔宋朝〕

【寄别李德远】 李侯不恨世卖友,陆子那须钱买山。 出牧君当千里去,归耕我判一生闲。 中原乱后儒风替,党禁兴来士气孱, 复古主盟须老手,勉追庆历数公间。 寄别李德远(李侯不恨世卖友)拼音解读: 【jì bié lǐ dé yuǎn 】 lǐ hóu bú hèn shì mài yǒu ,lù zǐ nà xū qián mǎi shān 。 chū mù jun1 dāng qiān lǐ qù ,guī gēng wǒ pàn yī shēng xián 。 zhōng yuán luàn hòu rú fēng tì ,dǎng jìn xìng lái shì qì chán , fù gǔ zhǔ méng xū lǎo shǒu ,miǎn zhuī qìng lì shù gōng jiān 。
详情

采桑子(樱桃花)

赵师侠 〔宋朝〕

梅花谢后樱花绽,浅浅匀红。试手天工。百卉千葩一信通。 余寒未许开舒妥,怨雨愁风。结子筠笼。万颗匀圆讶许同。采桑子(樱桃花)拼音解读:méi huā xiè hòu yīng huā zhàn ,qiǎn qiǎn yún hóng 。shì shǒu tiān gōng 。bǎi huì qiān pā yī xìn tōng 。 yú hán wèi xǔ kāi shū tuǒ ,yuàn yǔ chóu fēng 。jié zǐ jun1 lóng 。wàn kē yún yuán yà xǔ tóng 。
详情

贺新郎(寿右史·正月初七)

王迈 〔宋朝〕

曾侍螭头立。吐危言、婴鳞编虎,扶持熬极。谁炼精金铸刚卯,气节毅然镇国。肯顾恋、眼前官职。碧水丹山持翠节,这幅星、特为吾闽出。发义廪,无难色。 如今世道难扶植。直远他、温公德量,魏公风力。此事又关宗社福,仍系苍生休戚。且称寿、公生人日。炼得内丹成熟后,看河车、常运方瞳碧。五百岁,作良弼。贺新郎(寿右史·正月初七)拼音解读:céng shì chī tóu lì 。tǔ wēi yán 、yīng lín biān hǔ ,fú chí áo jí 。shuí liàn jīng jīn zhù gāng mǎo ,qì jiē yì rán zhèn guó 。kěn gù liàn 、yǎn qián guān zhí 。bì shuǐ dān shān chí cuì jiē ,zhè fú xīng 、tè wéi wú mǐn chū 。fā yì lǐn ,wú nán sè 。 rú jīn shì dào nán fú zhí 。zhí yuǎn tā 、wēn gōng dé liàng ,wèi gōng fēng lì 。cǐ shì yòu guān zōng shè fú ,réng xì cāng shēng xiū qī 。qiě chēng shòu 、gōng shēng rén rì 。liàn dé nèi dān chéng shú hòu ,kàn hé chē 、cháng yùn fāng tóng bì 。wǔ bǎi suì ,zuò liáng bì 。
详情

元夕二首

王守仁 〔元朝〕

故园今夕是元宵,独向蛮村坐寂寥。赖有遗经堪作伴,喜无车马过相邀。春还草阁梅先动,月满虚庭雪未消。堂上花灯诸第集,重闱应念一身遥。 去年今日卧燕台,铜鼓中宵隐地雷。月傍苑楼灯影暗,风传阁道马蹄回。炎荒万里频回首,羌笛三更谩自哀。尚忆先朝多乐事,孝皇曾为两宫开。元夕二首拼音解读:gù yuán jīn xī shì yuán xiāo ,dú xiàng mán cūn zuò jì liáo 。lài yǒu yí jīng kān zuò bàn ,xǐ wú chē mǎ guò xiàng yāo 。chūn hái cǎo gé méi xiān dòng ,yuè mǎn xū tíng xuě wèi xiāo 。táng shàng huā dēng zhū dì jí ,zhòng wéi yīng niàn yī shēn yáo 。 qù nián jīn rì wò yàn tái ,tóng gǔ zhōng xiāo yǐn dì léi 。yuè bàng yuàn lóu dēng yǐng àn ,fēng chuán gé dào mǎ tí huí 。yán huāng wàn lǐ pín huí shǒu ,qiāng dí sān gèng màn zì āi 。shàng yì xiān cháo duō lè shì ,xiào huáng céng wéi liǎng gōng kāi 。
详情

沁园春(寿毅齐思院五十二岁)

何梦桂 〔宋朝〕

尚书当年,蓬矢桑弧,初度佳期。是词林老虎,文场威凤,人中祥瑞,天下英奇。太守买臣五十岁,中书坡老五十一岁,五十二年回首非。人间事,且开眉一笑,醉倒金卮。 阿婆还忆年时。也曾趁鸿胪拜玉墀。念青衬荷叶,嫁衣尚在,青铜菱影,破镜犹遗。半席寒毡,一官俯首,造物还应戏小儿。问天道,看是他谁戏我,我戏他谁。沁园春(寿毅齐思院五十二岁)拼音解读:shàng shū dāng nián ,péng shǐ sāng hú ,chū dù jiā qī 。shì cí lín lǎo hǔ ,wén chǎng wēi fèng ,rén zhōng xiáng ruì ,tiān xià yīng qí 。tài shǒu mǎi chén wǔ shí suì ,zhōng shū pō lǎo wǔ shí yī suì ,wǔ shí èr nián huí shǒu fēi 。rén jiān shì ,qiě kāi méi yī xiào ,zuì dǎo jīn zhī 。 ā pó hái yì nián shí 。yě céng chèn hóng lú bài yù chí 。niàn qīng chèn hé yè ,jià yī shàng zài ,qīng tóng líng yǐng ,pò jìng yóu yí 。bàn xí hán zhān ,yī guān fǔ shǒu ,zào wù hái yīng xì xiǎo ér 。wèn tiān dào ,kàn shì tā shuí xì wǒ ,wǒ xì tā shuí 。
详情

鹤冲天

欧阳修 〔宋朝〕

梅谢粉,柳拖金。香满旧园林。养花天气半晴阴。花好却愁深。 花无数。愁无数。花好却愁春去。戴花持酒祝东风。千万莫匆匆。鹤冲天拼音解读:méi xiè fěn ,liǔ tuō jīn 。xiāng mǎn jiù yuán lín 。yǎng huā tiān qì bàn qíng yīn 。huā hǎo què chóu shēn 。 huā wú shù 。chóu wú shù 。huā hǎo què chóu chūn qù 。dài huā chí jiǔ zhù dōng fēng 。qiān wàn mò cōng cōng 。
详情

满庭芳·小阁藏春

李清照 〔宋朝〕

小阁藏春,闲窗锁昼,画堂无限深幽。篆香烧尽,日影下帘钩。手种江梅更好,又何必、临水登楼。无人到,寂寥浑似,何逊在扬州。 从来,知韵胜,难堪雨藉,不耐风柔。更谁家横笛,吹动浓愁。莫恨香消雪减,须信道、扫迹情留。难言处,良宵淡月,疏影尚风流。满庭芳·小阁藏春拼音解读:xiǎo gé cáng chūn ,xián chuāng suǒ zhòu ,huà táng wú xiàn shēn yōu 。zhuàn xiāng shāo jìn ,rì yǐng xià lián gōu 。shǒu zhǒng jiāng méi gèng hǎo ,yòu hé bì 、lín shuǐ dēng lóu 。wú rén dào ,jì liáo hún sì ,hé xùn zài yáng zhōu 。 cóng lái ,zhī yùn shèng ,nán kān yǔ jiè ,bú nài fēng róu 。gèng shuí jiā héng dí ,chuī dòng nóng chóu 。mò hèn xiāng xiāo xuě jiǎn ,xū xìn dào 、sǎo jì qíng liú 。nán yán chù ,liáng xiāo dàn yuè ,shū yǐng shàng fēng liú 。
详情

临江仙(和元规)

张继先 〔宋朝〕

蠢动含灵天赋与,逍遥性分元均。莫生异见乱吾真。只今中有主,浑与化为人。 那更徽词清彻底,轻埃欲染无因。惟应得此便凝神。百魔咸息战,六道永停轮。临江仙(和元规)拼音解读:chǔn dòng hán líng tiān fù yǔ ,xiāo yáo xìng fèn yuán jun1 。mò shēng yì jiàn luàn wú zhēn 。zhī jīn zhōng yǒu zhǔ ,hún yǔ huà wéi rén 。 nà gèng huī cí qīng chè dǐ ,qīng āi yù rǎn wú yīn 。wéi yīng dé cǐ biàn níng shén 。bǎi mó xián xī zhàn ,liù dào yǒng tíng lún 。
详情

水龙吟(次韵林圣予惜春)

晁补之 〔宋朝〕

问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤。幽葩细萼,小园低槛,壅培未就。吹尽繁红,占春长久,不如垂柳。算春常不老,人愁春花,愁只是、人间有。 春恨十常八九。忍轻辜、芳醪经口。那知自是,桃花结子,不因春瘦。世上功名,老来风味,春归时候。纵樽前痛饮,狂歌似旧,情难依旧。水龙吟(次韵林圣予惜春)拼音解读:wèn chūn hé kǔ cōng cōng ,dài fēng bàn yǔ rú chí zhòu 。yōu pā xì è ,xiǎo yuán dī kǎn ,yōng péi wèi jiù 。chuī jìn fán hóng ,zhàn chūn zhǎng jiǔ ,bú rú chuí liǔ 。suàn chūn cháng bú lǎo ,rén chóu chūn huā ,chóu zhī shì 、rén jiān yǒu 。 chūn hèn shí cháng bā jiǔ 。rěn qīng gū 、fāng láo jīng kǒu 。nà zhī zì shì ,táo huā jié zǐ ,bú yīn chūn shòu 。shì shàng gōng míng ,lǎo lái fēng wèi ,chūn guī shí hòu 。zòng zūn qián tòng yǐn ,kuáng gē sì jiù ,qíng nán yī jiù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->