拜年

文征明 〔唐朝〕

不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。拜年拼音解读:bú qiú jiàn miàn wéi tōng yè ,míng zhǐ cháo lái mǎn bì lú 。wǒ yì suí rén tóu shù zhǐ ,shì qíng xián jiǎn bú xián xū 。
猜您喜欢

黄河行

贡泰父 〔宋朝〕

黄河水,水阔无边深无底,其来不知几千里。或云昆仑之山出西纪,元气融结自兹始。地维崩兮天柱折,于是横奔逆激日夜流不已。九功歌成四载止,黄熊化作苍龙尾。双谼凿断海门开,两鄂崭崭尚中峙。盘涡荡激,回湍冲射,悬崖飞沙,断岸决石,瞬息而争靡。洪涛巨浪相豗,怒声不住从天来。初如两军战方合,飞炮忽下坚壁摧。又如丰隆起行雨,鞭笞铁骑驱奔雷。半空澎湃落银屋,势连渤澥吞淮渎。天吴九首兮,魌魋独足。潜潭雨过老蛟吟,明月夜照鲛人哭。扁舟侧挂帆一幅,满耳萧萧鸟飞速。徐邳千里半日程,转盼青山小如粟。吁嗟雄哉!其水一石,其泥数斗。滔滔汩汩兮,同宇宙之悠久。泛中流以击楫兮,招群仙而挥手。好风兮东来,酬河伯兮杯酒。黄河行拼音解读:huáng hé shuǐ ,shuǐ kuò wú biān shēn wú dǐ ,qí lái bú zhī jǐ qiān lǐ 。huò yún kūn lún zhī shān chū xī jì ,yuán qì róng jié zì zī shǐ 。dì wéi bēng xī tiān zhù shé ,yú shì héng bēn nì jī rì yè liú bú yǐ 。jiǔ gōng gē chéng sì zǎi zhǐ ,huáng xióng huà zuò cāng lóng wěi 。shuāng hóng záo duàn hǎi mén kāi ,liǎng è zhǎn zhǎn shàng zhōng zhì 。pán wō dàng jī ,huí tuān chōng shè ,xuán yá fēi shā ,duàn àn jué shí ,shùn xī ér zhēng mí 。hóng tāo jù làng xiàng huī ,nù shēng bú zhù cóng tiān lái 。chū rú liǎng jun1 zhàn fāng hé ,fēi pào hū xià jiān bì cuī 。yòu rú fēng lóng qǐ háng yǔ ,biān chī tiě qí qū bēn léi 。bàn kōng péng pài luò yín wū ,shì lián bó xiè tūn huái dú 。tiān wú jiǔ shǒu xī ,qī tuí dú zú 。qián tán yǔ guò lǎo jiāo yín ,míng yuè yè zhào jiāo rén kū 。biǎn zhōu cè guà fān yī fú ,mǎn ěr xiāo xiāo niǎo fēi sù 。xú pī qiān lǐ bàn rì chéng ,zhuǎn pàn qīng shān xiǎo rú sù 。yù jiē xióng zāi !qí shuǐ yī shí ,qí ní shù dòu 。tāo tāo gǔ gǔ xī ,tóng yǔ zhòu zhī yōu jiǔ 。fàn zhōng liú yǐ jī jí xī ,zhāo qún xiān ér huī shǒu 。hǎo fēng xī dōng lái ,chóu hé bó xī bēi jiǔ 。
详情

齐天乐(赠童瓮天兵後归杭)

詹玉 〔宋朝〕

相逢唤醒金华梦,吴尘暗斑吟发。倚担评花,认旗沽酒,历历行歌奇迹。吹香弄碧。又坡柳风情,逋梅月色。画鼓红船,满湖春水断桥客。 当时何限怪侣,甚花天月地,人被云隔。却载苍烟,更招白鹭,一醉修江又别。今回记得。再折柳穿鱼,赏花催雪。如此湖山,忍教人更说。齐天乐(赠童瓮天兵後归杭)拼音解读:xiàng féng huàn xǐng jīn huá mèng ,wú chén àn bān yín fā 。yǐ dān píng huā ,rèn qí gū jiǔ ,lì lì háng gē qí jì 。chuī xiāng nòng bì 。yòu pō liǔ fēng qíng ,bū méi yuè sè 。huà gǔ hóng chuán ,mǎn hú chūn shuǐ duàn qiáo kè 。 dāng shí hé xiàn guài lǚ ,shèn huā tiān yuè dì ,rén bèi yún gé 。què zǎi cāng yān ,gèng zhāo bái lù ,yī zuì xiū jiāng yòu bié 。jīn huí jì dé 。zài shé liǔ chuān yú ,shǎng huā cuī xuě 。rú cǐ hú shān ,rěn jiāo rén gèng shuō 。
详情

和王昭符进士赠洞庭赵先生

高骈 〔唐朝〕

为爱君山景最灵,角冠秋礼一坛星。药将鸡犬云间试,琴许鱼龙月下听。自要乘风随羽客,谁同种玉验仙经。烟霞淡泊无人到,唯有渔翁过洞庭。和王昭符进士赠洞庭赵先生拼音解读:wéi ài jun1 shān jǐng zuì líng ,jiǎo guàn qiū lǐ yī tán xīng 。yào jiāng jī quǎn yún jiān shì ,qín xǔ yú lóng yuè xià tīng 。zì yào chéng fēng suí yǔ kè ,shuí tóng zhǒng yù yàn xiān jīng 。yān xiá dàn bó wú rén dào ,wéi yǒu yú wēng guò dòng tíng 。
详情

南乡子(池亭新成晚步)

叶梦得 〔宋朝〕

浅碧蘸鳞鳞。照眼全无一点尘。百草千花都过了,初新。翠竹高槐不占春。 歌啸堕纶巾。午醉醒来尚欠伸。待得月明归去也,青萍。更有凉风解送人。南乡子(池亭新成晚步)拼音解读:qiǎn bì zhàn lín lín 。zhào yǎn quán wú yī diǎn chén 。bǎi cǎo qiān huā dōu guò le ,chū xīn 。cuì zhú gāo huái bú zhàn chūn 。 gē xiào duò lún jīn 。wǔ zuì xǐng lái shàng qiàn shēn 。dài dé yuè míng guī qù yě ,qīng píng 。gèng yǒu liáng fēng jiě sòng rén 。
详情

杂剧·鲁智深喜赏黄花峪

未知作者 〔元朝〕

(冲末扮宋江同吴学究引小偻儸上,云)自小为司吏,结识英雄辈。姓宋本名江。绰名顺天呼保义。某姓宋名江,字公明,曾为郓州郓城县把笔司吏。因带酒杀了阎婆惜,官军捉拿甚紧,自首到官,脊杖了八十,迭配江州牢城营。因打粱山过,遇着哥哥晁盖,打开了枷锁,救某上梁山,就让某第二把交椅坐。哥哥三打祝家庄身亡,众兄弟拜某为头领。我聚三十六大伙,七十二小伙,威镇于梁山。俺这梁山,寨名水浒,泊号梁山,纵横河阔一千条,四下方圆八百里。东连大海,西接咸阳,南通钜野金乡,北靠青济兖郓。
详情

水调歌头(寿钱太尉)

吴叔虎 〔宋朝〕

清澈黄河底,乙未政和年。坤珍阐瑞,运符五百间生贤。日暖曲江花柳,鼎沸韶春弦管,尺五是青天。殊宠逢熙载,吉梦送真仙。 承盛德,公故国,庆双全。行看旌钺紫泥,丹诏下苕川。多祝多男多寿,长愿长安长乐,剑履玉宸前。蕙主紫琳馆,丹笔蕊珠篇。水调歌头(寿钱太尉)拼音解读:qīng chè huáng hé dǐ ,yǐ wèi zhèng hé nián 。kūn zhēn chǎn ruì ,yùn fú wǔ bǎi jiān shēng xián 。rì nuǎn qǔ jiāng huā liǔ ,dǐng fèi sháo chūn xián guǎn ,chǐ wǔ shì qīng tiān 。shū chǒng féng xī zǎi ,jí mèng sòng zhēn xiān 。 chéng shèng dé ,gōng gù guó ,qìng shuāng quán 。háng kàn jīng yuè zǐ ní ,dān zhào xià tiáo chuān 。duō zhù duō nán duō shòu ,zhǎng yuàn zhǎng ān zhǎng lè ,jiàn lǚ yù chén qián 。huì zhǔ zǐ lín guǎn ,dān bǐ ruǐ zhū piān 。
详情

鹧鸪天·上元启醮

张孝祥 〔宋朝〕

子夜封章扣紫清。五霞光里佩环声。驿传风火龙鸾舞,步入烟霄孔翠迎。 瑶简重,羽衣轻。金童双引到通明。三湘五管同民乐,万岁千秋与帝龄。鹧鸪天·上元启醮拼音解读:zǐ yè fēng zhāng kòu zǐ qīng 。wǔ xiá guāng lǐ pèi huán shēng 。yì chuán fēng huǒ lóng luán wǔ ,bù rù yān xiāo kǒng cuì yíng 。 yáo jiǎn zhòng ,yǔ yī qīng 。jīn tóng shuāng yǐn dào tōng míng 。sān xiāng wǔ guǎn tóng mín lè ,wàn suì qiān qiū yǔ dì líng 。
详情

酹江月(和朱约山自寿曲,时寿八十四)

刘辰翁 〔宋朝〕

五朝寿俊,算生平占得、淳熙四四。三万六千三万了,剩有一千饶底。三百年间,和风丽日,几个能销此。约山山笑,先生不负山矣。 今岁甲子重阳,待重数,五百十三甲子。吟万首诗更自和,岁岁寿诗自喜。若比潞公,如今年纪,犹是平章事。先生抚掌,问他闲日能几。酹江月(和朱约山自寿曲,时寿八十四)拼音解读:wǔ cháo shòu jun4 ,suàn shēng píng zhàn dé 、chún xī sì sì 。sān wàn liù qiān sān wàn le ,shèng yǒu yī qiān ráo dǐ 。sān bǎi nián jiān ,hé fēng lì rì ,jǐ gè néng xiāo cǐ 。yuē shān shān xiào ,xiān shēng bú fù shān yǐ 。 jīn suì jiǎ zǐ zhòng yáng ,dài zhòng shù ,wǔ bǎi shí sān jiǎ zǐ 。yín wàn shǒu shī gèng zì hé ,suì suì shòu shī zì xǐ 。ruò bǐ lù gōng ,rú jīn nián jì ,yóu shì píng zhāng shì 。xiān shēng fǔ zhǎng ,wèn tā xián rì néng jǐ 。
详情

刺左臂膊诗

宋元素 〔唐朝〕

昔日已前家未贫,苦将钱物结交亲。 如今失路寻知己,行尽关山无一人。刺左臂膊诗拼音解读:xī rì yǐ qián jiā wèi pín ,kǔ jiāng qián wù jié jiāo qīn 。 rú jīn shī lù xún zhī jǐ ,háng jìn guān shān wú yī rén 。
详情

月华清(春夜对月)

洪茶 〔宋朝〕

花影摇春,虫声吟暮,九霄云幕初卷。谁驾冰蟾,拥出桂轮天半。素魄映、青琐窗前,皓彩散、画阑干畔。凝眄。见金波滉漾,分辉鹊殿。 况是风柔夜暖。正燕子新来,海棠微绽。不似秋光,只照离人肠断。恨无奈、利锁名僵,谁为唤、舞裙歌扇。吟玩。怕铜壶催晓,玉绳低转。月华清(春夜对月)拼音解读:huā yǐng yáo chūn ,chóng shēng yín mù ,jiǔ xiāo yún mù chū juàn 。shuí jià bīng chán ,yōng chū guì lún tiān bàn 。sù pò yìng 、qīng suǒ chuāng qián ,hào cǎi sàn 、huà lán gàn pàn 。níng miǎn 。jiàn jīn bō huàng yàng ,fèn huī què diàn 。 kuàng shì fēng róu yè nuǎn 。zhèng yàn zǐ xīn lái ,hǎi táng wēi zhàn 。bú sì qiū guāng ,zhī zhào lí rén cháng duàn 。hèn wú nài 、lì suǒ míng jiāng ,shuí wéi huàn 、wǔ qún gē shàn 。yín wán 。pà tóng hú cuī xiǎo ,yù shéng dī zhuǎn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->