依韵和幹公题庭中太湖石二首

王贞白 〔唐朝〕

山立只盈寻,高奇药圃阴。风涛打欲碎,岩穴蛰方深。 藓点晴偏绿,蛩藏晓竞吟。岁寒终不变,堪比古人心。 徒劳水府寻,宛在玉堂阴。兰圃安虽窄,盆池映转深。 山僧来尽爱,诗客见先吟。若是买花者,年年不计心。依韵和幹公题庭中太湖石二首拼音解读:shān lì zhī yíng xún ,gāo qí yào pǔ yīn 。fēng tāo dǎ yù suì ,yán xué zhé fāng shēn 。 xiǎn diǎn qíng piān lǜ ,qióng cáng xiǎo jìng yín 。suì hán zhōng bú biàn ,kān bǐ gǔ rén xīn 。 tú láo shuǐ fǔ xún ,wǎn zài yù táng yīn 。lán pǔ ān suī zhǎi ,pén chí yìng zhuǎn shēn 。 shān sēng lái jìn ài ,shī kè jiàn xiān yín 。ruò shì mǎi huā zhě ,nián nián bú jì xīn 。
猜您喜欢

清江引·秋居

吴西逸 〔元朝〕

白雁乱飞秋似雪,清露生凉夜。扫却石边云,醉踏松根月。星斗满天人睡也。清江引·秋居拼音解读:bái yàn luàn fēi qiū sì xuě ,qīng lù shēng liáng yè 。sǎo què shí biān yún ,zuì tà sōng gēn yuè 。xīng dòu mǎn tiān rén shuì yě 。
详情

悼亡诗(荏苒冬春谢)

潘岳 〔魏晋〕

【悼亡诗】 荏苒冬春谢,寒暑忽流易[1] 。之子归穷泉,重壤永幽隔[2] 。私怀谁克从[3]?淹留亦何益[4] 。僶俛恭朝命,回心反初役[5] 。望庐思其人[6],入室想所历[7] 。帏屏无髣髴[8],翰墨有余迹[9] 。流芳未及歇[10],遗挂犹在壁[11] 。怅怳如或存[12],回惶仲惊惕[13] 。如彼翰林鸟,双栖一朝只;如彼游川鱼,比目中路析[14] 。春风缘隟来,晨雷承檐滴[15] 。寝息何时忘[16],沉忧日盈积[17] 。庶几有时衰,庄缶犹可击[18] 。悼亡诗(荏苒冬春谢)拼音解读:【dào wáng shī 】 rěn rǎn dōng chūn xiè ,hán shǔ hū liú yì [1] 。zhī zǐ guī qióng quán ,zhòng rǎng yǒng yōu gé [2] 。sī huái shuí kè cóng [3]?yān liú yì hé yì [4] 。mǐn miǎn gōng cháo mìng ,huí xīn fǎn chū yì [5] 。wàng lú sī qí rén [6],rù shì xiǎng suǒ lì [7] 。wéi píng wú fǎng fèi [8],hàn mò yǒu yú jì [9] 。liú fāng wèi jí xiē [10],yí guà yóu zài bì [11] 。chàng huǎng rú huò cún [12],huí huáng zhòng jīng tì [13] 。rú bǐ hàn lín niǎo ,shuāng qī yī cháo zhī ;rú bǐ yóu chuān yú ,bǐ mù zhōng lù xī [14] 。chūn fēng yuán xì lái ,chén léi chéng yán dī [15] 。qǐn xī hé shí wàng [16],chén yōu rì yíng jī [17] 。shù jǐ yǒu shí shuāi ,zhuāng fǒu yóu kě jī [18] 。
详情

月当窗(寓霜天晓角)

张辑 〔宋朝〕

看朱成碧。曾醉梅花侧。相遇匆匆相别。又争似、不相识。 南北。千里隔。几时重见得。最苦子规啼处,一片月、当窗白。月当窗(寓霜天晓角)拼音解读:kàn zhū chéng bì 。céng zuì méi huā cè 。xiàng yù cōng cōng xiàng bié 。yòu zhēng sì 、bú xiàng shí 。 nán běi 。qiān lǐ gé 。jǐ shí zhòng jiàn dé 。zuì kǔ zǐ guī tí chù ,yī piàn yuè 、dāng chuāng bái 。
详情

新树兰蕙葩

佚名 〔两汉〕

新树兰蕙葩,杂用杜蘅草。终朝采其华,日暮不盈抱。采之欲遗谁?所思在远道。馨香易销歇,繁华会枯槁。怅望何所言,临风送怀抱。新树兰蕙葩拼音解读:xīn shù lán huì pā ,zá yòng dù héng cǎo 。zhōng cháo cǎi qí huá ,rì mù bú yíng bào 。cǎi zhī yù yí shuí ?suǒ sī zài yuǎn dào 。xīn xiāng yì xiāo xiē ,fán huá huì kū gǎo 。chàng wàng hé suǒ yán ,lín fēng sòng huái bào 。
详情

菩萨蛮(十之二)

邓肃 〔宋朝〕

萋萋欲遍池塘草。轻寒却怕春光老。微雨湿昏黄。梨花啼晚妆。 低垂帘四面。沈水环深院。太白困鸳鸯。天风吹梦长。菩萨蛮(十之二)拼音解读:qī qī yù biàn chí táng cǎo 。qīng hán què pà chūn guāng lǎo 。wēi yǔ shī hūn huáng 。lí huā tí wǎn zhuāng 。 dī chuí lián sì miàn 。shěn shuǐ huán shēn yuàn 。tài bái kùn yuān yāng 。tiān fēng chuī mèng zhǎng 。
详情

秋莲

刘因 〔元朝〕

瘦影亭亭不自容,淡香杳杳欲谁通?不堪翠减红销际,更在江清月冷中。拟欲青房全晚节,岂知白露已秋风。盛衰老眼依然在,莫放扁舟酒易空。秋莲拼音解读:shòu yǐng tíng tíng bú zì róng ,dàn xiāng yǎo yǎo yù shuí tōng ?bú kān cuì jiǎn hóng xiāo jì ,gèng zài jiāng qīng yuè lěng zhōng 。nǐ yù qīng fáng quán wǎn jiē ,qǐ zhī bái lù yǐ qiū fēng 。shèng shuāi lǎo yǎn yī rán zài ,mò fàng biǎn zhōu jiǔ yì kōng 。
详情

木兰花(杏花·三之一·林钟商)

柳永 〔宋朝〕

翦裁用尽春工意,浅蘸朝霞千万蕊。天然淡泞好精神,洗尽严妆方见媚。 风亭月榭闲相倚。紫玉枝梢红蜡蒂。假饶花落未消愁,煮酒怀盘催结子。木兰花(杏花·三之一·林钟商)拼音解读:jiǎn cái yòng jìn chūn gōng yì ,qiǎn zhàn cháo xiá qiān wàn ruǐ 。tiān rán dàn nìng hǎo jīng shén ,xǐ jìn yán zhuāng fāng jiàn mèi 。 fēng tíng yuè xiè xián xiàng yǐ 。zǐ yù zhī shāo hóng là dì 。jiǎ ráo huā luò wèi xiāo chóu ,zhǔ jiǔ huái pán cuī jié zǐ 。
详情

江城子(元宵书怀)

陈著 〔宋朝〕

笼街弹压上元灯。满瑶城。簇珠星。老矣如今,谁记旧来曾。眼底相逢惟有月,空对面,若为情。 残生消不尽齑茎。瘦棱棱。困腾腾。扶起眉间,杯酒酹寒檠。也为风光陪一笑,心下事,梦中惊。江城子(元宵书怀)拼音解读:lóng jiē dàn yā shàng yuán dēng 。mǎn yáo chéng 。cù zhū xīng 。lǎo yǐ rú jīn ,shuí jì jiù lái céng 。yǎn dǐ xiàng féng wéi yǒu yuè ,kōng duì miàn ,ruò wéi qíng 。 cán shēng xiāo bú jìn jī jīng 。shòu léng léng 。kùn téng téng 。fú qǐ méi jiān ,bēi jiǔ lèi hán qíng 。yě wéi fēng guāng péi yī xiào ,xīn xià shì ,mèng zhōng jīng 。
详情

咏怀八十二首·其一

阮籍 〔南北朝〕

夜中不能寐,起坐弹鸣琴。薄帷鉴明月,清风吹我襟。孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。徘徊将何见?忧思独伤心。咏怀八十二首·其一拼音解读:yè zhōng bú néng mèi ,qǐ zuò dàn míng qín 。báo wéi jiàn míng yuè ,qīng fēng chuī wǒ jīn 。gū hóng hào wài yě ,xiáng niǎo míng běi lín 。pái huái jiāng hé jiàn ?yōu sī dú shāng xīn 。
详情

【双调】钱丝泫

乔吉 〔元朝〕

避豪杰,隐岩穴,煮茶香扫梅梢雪。中酒酣迷纸帐蝶,枕书睡足松窗月,一灯蜗舍。【双调】钱丝泫拼音解读:bì háo jié ,yǐn yán xué ,zhǔ chá xiāng sǎo méi shāo xuě 。zhōng jiǔ hān mí zhǐ zhàng dié ,zhěn shū shuì zú sōng chuāng yuè ,yī dēng wō shě 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->