王维 〔唐朝〕

远看山有色,近听水无声。春去花还在,人来鸟不惊。画拼音解读:yuǎn kàn shān yǒu sè ,jìn tīng shuǐ wú shēng 。chūn qù huā hái zài ,rén lái niǎo bú jīng 。
猜您喜欢

风入松(寄故人)

白君瑞 〔宋朝〕

一冬不见雪花飞。爱日荡晴晖。腊残未解寒塘冻,东风细、已露春期。正是年时策马,相随村落寻梅。 故人别久信音稀。排闷有新诗。雁声北去江城暖,暗舒展、花柳容仪。屈指烧灯不远,等闲休锁双眉。风入松(寄故人)拼音解读:yī dōng bú jiàn xuě huā fēi 。ài rì dàng qíng huī 。là cán wèi jiě hán táng dòng ,dōng fēng xì 、yǐ lù chūn qī 。zhèng shì nián shí cè mǎ ,xiàng suí cūn luò xún méi 。 gù rén bié jiǔ xìn yīn xī 。pái mèn yǒu xīn shī 。yàn shēng běi qù jiāng chéng nuǎn ,àn shū zhǎn 、huā liǔ róng yí 。qū zhǐ shāo dēng bú yuǎn ,děng xián xiū suǒ shuāng méi 。
详情

临江仙(追和东坡,送李公恕入浙韵)

王之道 〔宋朝〕

鼓棹正逢江雪霁,是行应快吴吟。透云寒日半晴阴。烟岚凝翠重,霜树溅红深。 案上文书闲展读,圣贤踪迹重寻。不堪华发故骎骎。三旌还有分,万事付无心。临江仙(追和东坡,送李公恕入浙韵)拼音解读:gǔ zhào zhèng féng jiāng xuě jì ,shì háng yīng kuài wú yín 。tòu yún hán rì bàn qíng yīn 。yān lán níng cuì zhòng ,shuāng shù jiàn hóng shēn 。 àn shàng wén shū xián zhǎn dú ,shèng xián zōng jì zhòng xún 。bú kān huá fā gù qīn qīn 。sān jīng hái yǒu fèn ,wàn shì fù wú xīn 。
详情

菩萨蛮(春深)

赵长卿 〔宋朝〕

赤栏干外桃花雨。飞花已觉春归去。柳色碧依依。浓阴春书迟。 海棠红未破。匀糁胭脂颗。风寸也相饶。应怜粉面娇。菩萨蛮(春深)拼音解读:chì lán gàn wài táo huā yǔ 。fēi huā yǐ jiào chūn guī qù 。liǔ sè bì yī yī 。nóng yīn chūn shū chí 。 hǎi táng hóng wèi pò 。yún shēn yān zhī kē 。fēng cùn yě xiàng ráo 。yīng lián fěn miàn jiāo 。
详情

鲁童谣

佚名 〔先秦〕

天将大雨。商羊鼓舞。鲁童谣拼音解读:tiān jiāng dà yǔ 。shāng yáng gǔ wǔ 。
详情

满江红(别沧洲赵茂仲)

柴望 〔宋朝〕

载酒何人,登临处、沧洲空阔。凭阑外、晴杨两岸,晚烟泼□。水鸟不知梁燕去,溪山半属冬青阁。有小舟、隐约载歌姝,调新曲。 留与去,如何得。风又雨,催行色。共白苹红蓼,好生飘泊。别后三年重会面,人生几度三年别。正乡心、客梦两绸缪,城头角。满江红(别沧洲赵茂仲)拼音解读:zǎi jiǔ hé rén ,dēng lín chù 、cāng zhōu kōng kuò 。píng lán wài 、qíng yáng liǎng àn ,wǎn yān pō □。shuǐ niǎo bú zhī liáng yàn qù ,xī shān bàn shǔ dōng qīng gé 。yǒu xiǎo zhōu 、yǐn yuē zǎi gē shū ,diào xīn qǔ 。 liú yǔ qù ,rú hé dé 。fēng yòu yǔ ,cuī háng sè 。gòng bái píng hóng liǎo ,hǎo shēng piāo bó 。bié hòu sān nián zhòng huì miàn ,rén shēng jǐ dù sān nián bié 。zhèng xiāng xīn 、kè mèng liǎng chóu miù ,chéng tóu jiǎo 。
详情

谒尧帝庙(桂州尧庙有开元二年弥明谒尧诗,自宋镌石)

轩辕弥明 〔唐朝〕

祖龙开国尽遐荒,庙建唐尧镇此邦。山卷白云朝帝座, 林疏红日列仙幢。巍巍圣迹陵松峤,荡荡恩波洽桂江。 瞻仰威灵共回首,紫霞深处锁轩窗。谒尧帝庙(桂州尧庙有开元二年弥明谒尧诗,自宋镌石)拼音解读:zǔ lóng kāi guó jìn xiá huāng ,miào jiàn táng yáo zhèn cǐ bāng 。shān juàn bái yún cháo dì zuò , lín shū hóng rì liè xiān zhuàng 。wēi wēi shèng jì líng sōng qiáo ,dàng dàng ēn bō qià guì jiāng 。 zhān yǎng wēi líng gòng huí shǒu ,zǐ xiá shēn chù suǒ xuān chuāng 。
详情

咏落梅

谢朓 〔南北朝〕

新叶初冉冉,初蕊新霏霏。逢君后园讌,相随巧笑归。亲劳君玉指,摘以赠南威。用持插云髻,翡翠比光辉。日暮长零落,君恩不可追。咏落梅拼音解读:xīn yè chū rǎn rǎn ,chū ruǐ xīn fēi fēi 。féng jun1 hòu yuán yàn ,xiàng suí qiǎo xiào guī 。qīn láo jun1 yù zhǐ ,zhāi yǐ zèng nán wēi 。yòng chí chā yún jì ,fěi cuì bǐ guāng huī 。rì mù zhǎng líng luò ,jun1 ēn bú kě zhuī 。
详情

鹊桥仙(乙丑七夕)

郭应祥 〔宋朝〕

薄云笼月,轻飙却暑,天上人间佳节。银河自有鹊为桥,又那要、兰舟桂楫。 后期可准,新欢如昨,选甚轻离易别。姮娥休要妒人呵,待更与、留连一霎。鹊桥仙(乙丑七夕)拼音解读:báo yún lóng yuè ,qīng biāo què shǔ ,tiān shàng rén jiān jiā jiē 。yín hé zì yǒu què wéi qiáo ,yòu nà yào 、lán zhōu guì jí 。 hòu qī kě zhǔn ,xīn huān rú zuó ,xuǎn shèn qīng lí yì bié 。héng é xiū yào dù rén hē ,dài gèng yǔ 、liú lián yī shà 。
详情

题稚川山水(松下茅亭五月凉)

戴叔伦 〔唐朝〕

【题稚川山水】 松下茅亭五月凉,汀沙云树暗苍苍。行人无限秋风思,隔水青山似故乡。题稚川山水(松下茅亭五月凉)拼音解读:【tí zhì chuān shān shuǐ 】 sōng xià máo tíng wǔ yuè liáng ,tīng shā yún shù àn cāng cāng 。háng rén wú xiàn qiū fēng sī ,gé shuǐ qīng shān sì gù xiāng 。
详情

骢马

万楚 〔清朝〕

金络青骢白玉鞍,长鞭紫陌野游盘。朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑。汗血每随边地苦,蹄伤不惮陇阴寒。君能一饮长城窟,为报天山行路难。 骢马拼音解读: jīn luò qīng cōng bái yù ān ,zhǎng biān zǐ mò yě yóu pán 。cháo qū dōng dào chén héng miè ,mù dào hé yuán rì wèi lán 。hàn xuè měi suí biān dì kǔ ,tí shāng bú dàn lǒng yīn hán 。jun1 néng yī yǐn zhǎng chéng kū ,wéi bào tiān shān háng lù nán 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->