清平乐·风鬟雨鬓

纳兰性德 〔清朝〕

风鬟雨鬓,偏是来无准。倦倚玉兰看月晕,容易语低香近。软风吹遍窗纱,心期便隔天涯。从此伤春伤别,黄昏只对梨花。清平乐·风鬟雨鬓拼音解读:fēng huán yǔ bìn ,piān shì lái wú zhǔn 。juàn yǐ yù lán kàn yuè yūn ,róng yì yǔ dī xiāng jìn 。ruǎn fēng chuī biàn chuāng shā ,xīn qī biàn gé tiān yá 。cóng cǐ shāng chūn shāng bié ,huáng hūn zhī duì lí huā 。
猜您喜欢

甘草子(秋暮,乱洒衰荷)

柳永 〔宋朝〕

【甘草子】 秋暮,乱洒衰荷,颗颗真珠雨。雨过月华生,冷彻鸳鸯浦。池上凭阑愁无侣,奈此个、单栖情绪!却傍金笼共鹦鹉,念粉郎言语。甘草子(秋暮,乱洒衰荷)拼音解读:【gān cǎo zǐ 】 qiū mù ,luàn sǎ shuāi hé ,kē kē zhēn zhū yǔ 。yǔ guò yuè huá shēng ,lěng chè yuān yāng pǔ 。chí shàng píng lán chóu wú lǚ ,nài cǐ gè 、dān qī qíng xù !què bàng jīn lóng gòng yīng wǔ ,niàn fěn láng yán yǔ 。
详情

绮怀(几回花下坐吹萧)

黄景仁 〔近现代〕

【绮怀】[1]几回花下坐吹萧,银汉红墙入望遥[2]。似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵?缠绵思尽抽残茧,宛转心伤剥后蕉。三五年时三五月[3],可怜杯酒不曾消[4]。绮怀(几回花下坐吹萧)拼音解读:【qǐ huái 】[1]jǐ huí huā xià zuò chuī xiāo ,yín hàn hóng qiáng rù wàng yáo [2]。sì cǐ xīng chén fēi zuó yè ,wéi shuí fēng lù lì zhōng xiāo ?chán mián sī jìn chōu cán jiǎn ,wǎn zhuǎn xīn shāng bāo hòu jiāo 。sān wǔ nián shí sān wǔ yuè [3],kě lián bēi jiǔ bú céng xiāo [4]。
详情

一剪梅(秋雨感悲)

赵长卿 〔宋朝〕

霁霭迷空晓未收。羁馆残灯,永夜悲秋。梧桐叶上三更雨,别是人间一段愁。 睡又不成梦又休。多愁多病,当甚风流。真情一点苦萦人,才下眉尖,恰上心头。一剪梅(秋雨感悲)拼音解读:jì ǎi mí kōng xiǎo wèi shōu 。jī guǎn cán dēng ,yǒng yè bēi qiū 。wú tóng yè shàng sān gèng yǔ ,bié shì rén jiān yī duàn chóu 。 shuì yòu bú chéng mèng yòu xiū 。duō chóu duō bìng ,dāng shèn fēng liú 。zhēn qíng yī diǎn kǔ yíng rén ,cái xià méi jiān ,qià shàng xīn tóu 。
详情

少年游·并刀如水

周邦彦 〔唐朝〕

并刀如水,吴盐胜雪,纤手破新橙。锦幄初温,兽烟不断,相对坐调笙。 低声问向谁行宿,城上已三更。马滑霜浓,不如休去,直是少人行。少年游·并刀如水拼音解读:bìng dāo rú shuǐ ,wú yán shèng xuě ,xiān shǒu pò xīn chéng 。jǐn wò chū wēn ,shòu yān bú duàn ,xiàng duì zuò diào shēng 。 dī shēng wèn xiàng shuí háng xiǔ ,chéng shàng yǐ sān gèng 。mǎ huá shuāng nóng ,bú rú xiū qù ,zhí shì shǎo rén háng 。
详情

小重山(彦逢弟生日)

王之道 〔宋朝〕

花艳嫣然照坐红。池光高下见,木芙蓉。相从款款莫匆匆。新酿熟,浮瓮碧香浓。 倚槛送飞鸿。登高时节近,菊披风。笑谈今喜一杯同。揉金蕊,和露入杯中。小重山(彦逢弟生日)拼音解读:huā yàn yān rán zhào zuò hóng 。chí guāng gāo xià jiàn ,mù fú róng 。xiàng cóng kuǎn kuǎn mò cōng cōng 。xīn niàng shú ,fú wèng bì xiāng nóng 。 yǐ kǎn sòng fēi hóng 。dēng gāo shí jiē jìn ,jú pī fēng 。xiào tán jīn xǐ yī bēi tóng 。róu jīn ruǐ ,hé lù rù bēi zhōng 。
详情

马诗二十三首·其八

李贺 〔宋朝〕

赤兔无人用,当须吕布骑。 吾闻果下马,羁策任蛮儿。马诗二十三首·其八拼音解读:chì tù wú rén yòng ,dāng xū lǚ bù qí 。 wú wén guǒ xià mǎ ,jī cè rèn mán ér 。
详情

行香子·秋与

苏轼 〔宋朝〕

昨夜霜风。先入梧桐。浑无处、回避衰容。问公何事,不语书空。但一回醉一回病,一回慵;朝来庭下,光阴如箭,似无言、有意伤侬。都将万事,付与千钟。任酒花白,眼花乱,烛花红。行香子·秋与拼音解读:zuó yè shuāng fēng 。xiān rù wú tóng 。hún wú chù 、huí bì shuāi róng 。wèn gōng hé shì ,bú yǔ shū kōng 。dàn yī huí zuì yī huí bìng ,yī huí yōng ;cháo lái tíng xià ,guāng yīn rú jiàn ,sì wú yán 、yǒu yì shāng nóng 。dōu jiāng wàn shì ,fù yǔ qiān zhōng 。rèn jiǔ huā bái ,yǎn huā luàn ,zhú huā hóng 。
详情

满庭芳(立春日呈刘春卿)

王之道 〔宋朝〕

天驷呈祥,土牛颁政,欢呼万井春来。雕轮丹毂,杂沓展轻雷。风动珠帘不卷,香散处、半露梅腮。东郊好,波澜浸绿,萌蘖上条枚。 徘徊。应共怪,十年豹隐,一旦鸾台。问康时术业,混俗情怀。过雪湖山清丽,笙歌沸、舞袖萦回。兵厨富,酒肠似海,莫惜醉金杯。满庭芳(立春日呈刘春卿)拼音解读:tiān sì chéng xiáng ,tǔ niú bān zhèng ,huān hū wàn jǐng chūn lái 。diāo lún dān gū ,zá tà zhǎn qīng léi 。fēng dòng zhū lián bú juàn ,xiāng sàn chù 、bàn lù méi sāi 。dōng jiāo hǎo ,bō lán jìn lǜ ,méng niè shàng tiáo méi 。 pái huái 。yīng gòng guài ,shí nián bào yǐn ,yī dàn luán tái 。wèn kāng shí shù yè ,hún sú qíng huái 。guò xuě hú shān qīng lì ,shēng gē fèi 、wǔ xiù yíng huí 。bīng chú fù ,jiǔ cháng sì hǎi ,mò xī zuì jīn bēi 。
详情

酒泉子·长忆西山

潘阆 〔宋朝〕

长忆西山,灵隐寺前三竺后,冷泉亭上旧曾游,三伏似清秋。白猿时见攀高树,长啸一声何处去?别来几向画图看,终是欠峰峦!酒泉子·长忆西山拼音解读:zhǎng yì xī shān ,líng yǐn sì qián sān zhú hòu ,lěng quán tíng shàng jiù céng yóu ,sān fú sì qīng qiū 。bái yuán shí jiàn pān gāo shù ,zhǎng xiào yī shēng hé chù qù ?bié lái jǐ xiàng huà tú kàn ,zhōng shì qiàn fēng luán !
详情

蓦山溪(巢安寮毕工)

王炎 〔宋朝〕

莺啼花谢,断送春归去。雨后听鹃声,恰似诉、留春不住。韶光易迈,暗被老相催,无个事,没些愁,方是安身处。 栽松种菊,相对为宾主。终日掩柴扉,但只有、清风时度。不忄欠把酒,又不喜观书,饥时饭,饱时茶,困即齁齁睡。蓦山溪(巢安寮毕工)拼音解读:yīng tí huā xiè ,duàn sòng chūn guī qù 。yǔ hòu tīng juān shēng ,qià sì sù 、liú chūn bú zhù 。sháo guāng yì mài ,àn bèi lǎo xiàng cuī ,wú gè shì ,méi xiē chóu ,fāng shì ān shēn chù 。 zāi sōng zhǒng jú ,xiàng duì wéi bīn zhǔ 。zhōng rì yǎn chái fēi ,dàn zhī yǒu 、qīng fēng shí dù 。bú shù qiàn bǎ jiǔ ,yòu bú xǐ guān shū ,jī shí fàn ,bǎo shí chá ,kùn jí kù kù shuì 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->