梦江南·红茉莉

屈大均 〔明代〕

红茉莉,穿作一花梳。金缕抽残蝴蝶茧,钗头立冬凤凰雏。肯忆故人姝。梦江南·红茉莉拼音解读:hóng mò lì ,chuān zuò yī huā shū 。jīn lǚ chōu cán hú dié jiǎn ,chāi tóu lì dōng fèng huáng chú 。kěn yì gù rén shū 。
猜您喜欢

得乐天书

元稹 〔唐朝〕

远信入门先有泪,妻惊女哭问何如。寻常不省曾如此,应是江州司马书。 得乐天书拼音解读: yuǎn xìn rù mén xiān yǒu lèi ,qī jīng nǚ kū wèn hé rú 。xún cháng bú shěng céng rú cǐ ,yīng shì jiāng zhōu sī mǎ shū 。
详情

卜算子(嘲二十八兄)

陈著 〔宋朝〕

风急雁声高,露冷蛩吟切。枕剩衾寒不耐烦,长是伤离别。 望得眼儿穿,巴得心头热。且喜重阳节又来,黄菊花先发。卜算子(嘲二十八兄)拼音解读:fēng jí yàn shēng gāo ,lù lěng qióng yín qiē 。zhěn shèng qīn hán bú nài fán ,zhǎng shì shāng lí bié 。 wàng dé yǎn ér chuān ,bā dé xīn tóu rè 。qiě xǐ zhòng yáng jiē yòu lái ,huáng jú huā xiān fā 。
详情

【越调】小桃红_佳人睡起数

赵善庆 〔元朝〕

佳人睡起数声啼鸟串花枝,院落无人至。宝枕轻推粉痕渍,印胭脂,雕阑强情无情思。因丝鬅鬙,追寻心事,正是断肠时。【越调】小桃红_佳人睡起数拼音解读:jiā rén shuì qǐ shù shēng tí niǎo chuàn huā zhī ,yuàn luò wú rén zhì 。bǎo zhěn qīng tuī fěn hén zì ,yìn yān zhī ,diāo lán qiáng qíng wú qíng sī 。yīn sī péng sēng ,zhuī xún xīn shì ,zhèng shì duàn cháng shí 。
详情

孤鸾(早春)

马子严 〔宋朝〕

沙堤香软。正宿雨初收,落梅飘满。可奈东风,暗逐马蹄轻卷。湖波又还涨绿,粉墙阴、日融烟暖。蓦地刺桐枝上,有一声春唤。 任酒帘、飞劝画楼晚。便指数烧灯,时节非远。陌上叫声,好是卖花行院。玉梅对妆雪柳,闹蛾儿、象生娇颤。归去争先戴取,倚宝钗双燕。孤鸾(早春)拼音解读:shā dī xiāng ruǎn 。zhèng xiǔ yǔ chū shōu ,luò méi piāo mǎn 。kě nài dōng fēng ,àn zhú mǎ tí qīng juàn 。hú bō yòu hái zhǎng lǜ ,fěn qiáng yīn 、rì róng yān nuǎn 。mò dì cì tóng zhī shàng ,yǒu yī shēng chūn huàn 。 rèn jiǔ lián 、fēi quàn huà lóu wǎn 。biàn zhǐ shù shāo dēng ,shí jiē fēi yuǎn 。mò shàng jiào shēng ,hǎo shì mài huā háng yuàn 。yù méi duì zhuāng xuě liǔ ,nào é ér 、xiàng shēng jiāo chàn 。guī qù zhēng xiān dài qǔ ,yǐ bǎo chāi shuāng yàn 。
详情

西江月(舟中作)

廖行之 〔宋朝〕

绀滑一篙春水,云横几里江山。一番烟雨洗晴岚。向晓碧天如鉴。 客枕谩劳魂梦,心旌长系乡关。封姨慳与送归帆。愁对绿波肠断。西江月(舟中作)拼音解读:gàn huá yī gāo chūn shuǐ ,yún héng jǐ lǐ jiāng shān 。yī fān yān yǔ xǐ qíng lán 。xiàng xiǎo bì tiān rú jiàn 。 kè zhěn màn láo hún mèng ,xīn jīng zhǎng xì xiāng guān 。fēng yí qiān yǔ sòng guī fān 。chóu duì lǜ bō cháng duàn 。
详情

绮罗香(秋雨)

陈允平 〔宋朝〕

雁宇苍寒,蛩疏翠冷,又是凄凉时候。小揭珠帘,夜润唾花罗皱。饶晓鹭、独立衰荷,逆归燕、尚栖残柳。想黄花,羞涩东篱,断无新句到重九。 孤檠清梦易觉,肠断唐宫旧曲,声迷官漏。滴入愁心,秋似玉楼人瘦。烟槛外、催落梧桐,带西风、乱捎鸳甃。记画檐,灯影沈沈,共裁春夜韭。绮罗香(秋雨)拼音解读:yàn yǔ cāng hán ,qióng shū cuì lěng ,yòu shì qī liáng shí hòu 。xiǎo jiē zhū lián ,yè rùn tuò huā luó zhòu 。ráo xiǎo lù 、dú lì shuāi hé ,nì guī yàn 、shàng qī cán liǔ 。xiǎng huáng huā ,xiū sè dōng lí ,duàn wú xīn jù dào zhòng jiǔ 。 gū qíng qīng mèng yì jiào ,cháng duàn táng gōng jiù qǔ ,shēng mí guān lòu 。dī rù chóu xīn ,qiū sì yù lóu rén shòu 。yān kǎn wài 、cuī luò wú tóng ,dài xī fēng 、luàn shāo yuān zhòu 。jì huà yán ,dēng yǐng shěn shěn ,gòng cái chūn yè jiǔ 。
详情

菩萨蛮(中吕宫)

张先 〔宋朝〕

闻人语著仙卿字。瞋情恨意还须喜。何况草长时。酒前频共伊。 娇香堆宝帐。月到梨花上。心事两人知。掩灯罗幕垂。菩萨蛮(中吕宫)拼音解读:wén rén yǔ zhe xiān qīng zì 。tián qíng hèn yì hái xū xǐ 。hé kuàng cǎo zhǎng shí 。jiǔ qián pín gòng yī 。 jiāo xiāng duī bǎo zhàng 。yuè dào lí huā shàng 。xīn shì liǎng rén zhī 。yǎn dēng luó mù chuí 。
详情

宜男草

范成大 〔宋朝〕

篱菊滩芦被霜后。袅长风、万重高柳。天为谁、展尽湖光渺渺,应为我、扁舟入手。 橘中曾醉洞庭酒。辗云涛、挂帆南斗。追旧游、不减商山杳杳,犹有人、能相记否。宜男草拼音解读:lí jú tān lú bèi shuāng hòu 。niǎo zhǎng fēng 、wàn zhòng gāo liǔ 。tiān wéi shuí 、zhǎn jìn hú guāng miǎo miǎo ,yīng wéi wǒ 、biǎn zhōu rù shǒu 。 jú zhōng céng zuì dòng tíng jiǔ 。niǎn yún tāo 、guà fān nán dòu 。zhuī jiù yóu 、bú jiǎn shāng shān yǎo yǎo ,yóu yǒu rén 、néng xiàng jì fǒu 。
详情

贫交行

杜甫 〔唐朝〕

翻手作云覆手雨,纷纷轻薄何须数?君不见管鲍贫时交,此道今人弃如土。贫交行拼音解读:fān shǒu zuò yún fù shǒu yǔ ,fēn fēn qīng báo hé xū shù ?jun1 bú jiàn guǎn bào pín shí jiāo ,cǐ dào jīn rén qì rú tǔ 。
详情

【正宫】小梁州_朱颜绿鬓少

贯云石 〔元朝〕

朱颜绿鬓少年郎,都变做白发苍苍。尽教他花柳自芬芳,无心赏,不趁燕莺忙。 【幺】东家醉了东家唱,西家再醉何妨?醉的强,醒的强,百年浑是醉,三万六千场。 桃花如面柳如腰,他生的且自妖娆。醉阑乘兴会今宵,低低道,无语眼儿瞧。 【幺】揣着个羞脸儿娘行告,百般的撒吞妆夭。气的我心下焦,空憋忄,莫不姻缘簿上,前世暗勾消。 相偎相抱正情浓,争忍西东?相逢争似不相逢!愁添重,我则怕画楼空。 【幺】垂杨渡口人相送,拜深深暗祝东风:“他去的高挂起帆,则愿休吹动。”刚留一宿,天意肯相容? 春 春风花草满园香,马系在垂杨。桃红柳绿映池塘,堪游赏,沙暖睡鸳鸯。 【幺】宜晴宜雨宜阴,比西施淡抹浓妆。玉女弹,佳人唱,湖山堂上,直吃醉何妨? 夏 画般撑入柳阴凉,一派笙簧。采莲人和采莲腔,声嘹亮,惊起宿鸳鸯。【幺】佳人才子游船上,醉醺醺笑饮琼浆。归棹晚,湖光荡,一钩新月,十里芰荷香。 秋 芙蓉映水菊花黄,满目秋光。枯荷叶底鹭鸶藏,金风荡,飘动桂枝香。【幺】雷峰塔畔登高望,见钱塘一派长江。湖水清,江潮漾,天边斜月,新雁两三行。 冬 彤去密布锁高峰,凛冽寒风。银河片片洒长空,梅梢冻,雪压路难通。【幺】六桥顷刻如银洞,粉妆成九里寒松。酒满斟,笙歌送,玉船银棹,人在水晶宫。巴到黄昏祷告天,焚起香烟。自从他去泪涟涟,关山还,抛闪的奴家孤枕独眠。 【幺】盼才郎早早成姻眷,知他是甚日何年?何年见可怜?可怜见俺成姻眷,天地下团圆,带累的俺团圆。【正宫】小梁州_朱颜绿鬓少拼音解读:zhū yán lǜ bìn shǎo nián láng ,dōu biàn zuò bái fā cāng cāng 。jìn jiāo tā huā liǔ zì fēn fāng ,wú xīn shǎng ,bú chèn yàn yīng máng 。 【yāo 】dōng jiā zuì le dōng jiā chàng ,xī jiā zài zuì hé fáng ?zuì de qiáng ,xǐng de qiáng ,bǎi nián hún shì zuì ,sān wàn liù qiān chǎng 。 táo huā rú miàn liǔ rú yāo ,tā shēng de qiě zì yāo ráo 。zuì lán chéng xìng huì jīn xiāo ,dī dī dào ,wú yǔ yǎn ér qiáo 。 【yāo 】chuāi zhe gè xiū liǎn ér niáng háng gào ,bǎi bān de sā tūn zhuāng yāo 。qì de wǒ xīn xià jiāo ,kōng biē shù ,mò bú yīn yuán bù shàng ,qián shì àn gōu xiāo 。 xiàng wēi xiàng bào zhèng qíng nóng ,zhēng rěn xī dōng ?xiàng féng zhēng sì bú xiàng féng !chóu tiān zhòng ,wǒ zé pà huà lóu kōng 。 【yāo 】chuí yáng dù kǒu rén xiàng sòng ,bài shēn shēn àn zhù dōng fēng :“tā qù de gāo guà qǐ fān ,zé yuàn xiū chuī dòng 。”gāng liú yī xiǔ ,tiān yì kěn xiàng róng ? chūn  chūn fēng huā cǎo mǎn yuán xiāng ,mǎ xì zài chuí yáng 。táo hóng liǔ lǜ yìng chí táng ,kān yóu shǎng ,shā nuǎn shuì yuān yāng 。 【yāo 】yí qíng yí yǔ yí yīn ,bǐ xī shī dàn mò nóng zhuāng 。yù nǚ dàn ,jiā rén chàng ,hú shān táng shàng ,zhí chī zuì hé fáng ? xià  huà bān chēng rù liǔ yīn liáng ,yī pài shēng huáng 。cǎi lián rén hé cǎi lián qiāng ,shēng liáo liàng ,jīng qǐ xiǔ yuān yāng 。【yāo 】jiā rén cái zǐ yóu chuán shàng ,zuì xūn xūn xiào yǐn qióng jiāng 。guī zhào wǎn ,hú guāng dàng ,yī gōu xīn yuè ,shí lǐ jì hé xiāng 。 qiū  fú róng yìng shuǐ jú huā huáng ,mǎn mù qiū guāng 。kū hé yè dǐ lù sī cáng ,jīn fēng dàng ,piāo dòng guì zhī xiāng 。【yāo 】léi fēng tǎ pàn dēng gāo wàng ,jiàn qián táng yī pài zhǎng jiāng 。hú shuǐ qīng ,jiāng cháo yàng ,tiān biān xié yuè ,xīn yàn liǎng sān háng 。 dōng  tóng qù mì bù suǒ gāo fēng ,lǐn liè hán fēng 。yín hé piàn piàn sǎ zhǎng kōng ,méi shāo dòng ,xuě yā lù nán tōng 。【yāo 】liù qiáo qǐng kè rú yín dòng ,fěn zhuāng chéng jiǔ lǐ hán sōng 。jiǔ mǎn zhēn ,shēng gē sòng ,yù chuán yín zhào ,rén zài shuǐ jīng gōng 。bā dào huáng hūn dǎo gào tiān ,fén qǐ xiāng yān 。zì cóng tā qù lèi lián lián ,guān shān hái ,pāo shǎn de nú jiā gū zhěn dú mián 。 【yāo 】pàn cái láng zǎo zǎo chéng yīn juàn ,zhī tā shì shèn rì hé nián ?hé nián jiàn kě lián ?kě lián jiàn ǎn chéng yīn juàn ,tiān dì xià tuán yuán ,dài lèi de ǎn tuán yuán 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->