琐寒窗(寿欧阳教授)

彭正大 〔宋朝〕

千里儒流,称觞此际,梅花三度。书台最上,健羡一翁如许。问吴江、别来旧人,当时折柳凭谁语。但春在芹宫,芳滋兰畹,一帘今雨。 凭阑、凝望处。有绿水青山,乾坤付与。百年家谱,曾是斯文宗主。世间好景相寻,墨客骚人为伴侣。待西风、桂子重开,又步青云去。琐寒窗(寿欧阳教授)拼音解读:qiān lǐ rú liú ,chēng shāng cǐ jì ,méi huā sān dù 。shū tái zuì shàng ,jiàn xiàn yī wēng rú xǔ 。wèn wú jiāng 、bié lái jiù rén ,dāng shí shé liǔ píng shuí yǔ 。dàn chūn zài qín gōng ,fāng zī lán wǎn ,yī lián jīn yǔ 。 píng lán 、níng wàng chù 。yǒu lǜ shuǐ qīng shān ,qián kūn fù yǔ 。bǎi nián jiā pǔ ,céng shì sī wén zōng zhǔ 。shì jiān hǎo jǐng xiàng xún ,mò kè sāo rén wéi bàn lǚ 。dài xī fēng 、guì zǐ zhòng kāi ,yòu bù qīng yún qù 。
猜您喜欢

喜迁莺(丞相生日)

康与之 〔宋朝〕

腊残春早。正帘幕护寒,楼台清晓。宝运当千,佳辰余五,嵩岳诞生元老。帝遣阜安宗社,人仰雍容廊庙。尽总道,是文章孔孟,勋庸周召。 师表。方眷遇,鱼水君臣,须信从来少。玉带金鱼,朱颜绿鬓,占断世间荣耀。篆刻鼎彝将遍,整顿乾坤都了。愿岁岁,见柳梢青浅,梅英红小。喜迁莺(丞相生日)拼音解读:là cán chūn zǎo 。zhèng lián mù hù hán ,lóu tái qīng xiǎo 。bǎo yùn dāng qiān ,jiā chén yú wǔ ,sōng yuè dàn shēng yuán lǎo 。dì qiǎn fù ān zōng shè ,rén yǎng yōng róng láng miào 。jìn zǒng dào ,shì wén zhāng kǒng mèng ,xūn yōng zhōu zhào 。 shī biǎo 。fāng juàn yù ,yú shuǐ jun1 chén ,xū xìn cóng lái shǎo 。yù dài jīn yú ,zhū yán lǜ bìn ,zhàn duàn shì jiān róng yào 。zhuàn kè dǐng yí jiāng biàn ,zhěng dùn qián kūn dōu le 。yuàn suì suì ,jiàn liǔ shāo qīng qiǎn ,méi yīng hóng xiǎo 。
详情

减字木兰花·斜红叠翠

向子諲 〔唐朝〕

公下世。此词,公之绝笔也 斜红叠翠。何许花神来献瑞。粲粲裳衣。割得天孙锦一机。 真香妙质。不耐世间风与日。着意遮围。莫放春光造次归。减字木兰花·斜红叠翠拼音解读:gōng xià shì 。cǐ cí ,gōng zhī jué bǐ yě xié hóng dié cuì 。hé xǔ huā shén lái xiàn ruì 。càn càn shang yī 。gē dé tiān sūn jǐn yī jī 。 zhēn xiāng miào zhì 。bú nài shì jiān fēng yǔ rì 。zhe yì zhē wéi 。mò fàng chūn guāng zào cì guī 。
详情

临江仙·柳外轻雷池上雨

欧阳修 〔宋朝〕

柳外轻雷池上雨,雨声滴碎荷声。小楼西角断虹明。阑干倚处,待得月华生。 燕子飞来窥画栋,玉钩垂下帘旌。凉波不动簟纹平。水精双枕,傍有堕钗横。 临江仙·柳外轻雷池上雨拼音解读: liǔ wài qīng léi chí shàng yǔ ,yǔ shēng dī suì hé shēng 。xiǎo lóu xī jiǎo duàn hóng míng 。lán gàn yǐ chù ,dài dé yuè huá shēng 。 yàn zǐ fēi lái kuī huà dòng ,yù gōu chuí xià lián jīng 。liáng bō bú dòng diàn wén píng 。shuǐ jīng shuāng zhěn ,bàng yǒu duò chāi héng 。
详情

减字木兰花(二十六日立春)

张孝祥 〔宋朝〕

春如有意。未接年华春已至。春事还新。多得年时五日春。 春郊便绿。只向腊前春已足。屈指元宵。正是新春二十朝。减字木兰花(二十六日立春)拼音解读:chūn rú yǒu yì 。wèi jiē nián huá chūn yǐ zhì 。chūn shì hái xīn 。duō dé nián shí wǔ rì chūn 。 chūn jiāo biàn lǜ 。zhī xiàng là qián chūn yǐ zú 。qū zhǐ yuán xiāo 。zhèng shì xīn chūn èr shí cháo 。
详情

木兰花(席上赠同邵二生·般涉调)

张先 〔宋朝〕

轻牙低掌随声听。合调破空云自凝。姝娘翠黛有人描,琼女分鬟待谁并。 弄妆俱学闲心性。固向鸾台同照影。双头莲子一时花,天碧秋池水如镜。木兰花(席上赠同邵二生·般涉调)拼音解读:qīng yá dī zhǎng suí shēng tīng 。hé diào pò kōng yún zì níng 。shū niáng cuì dài yǒu rén miáo ,qióng nǚ fèn huán dài shuí bìng 。 nòng zhuāng jù xué xián xīn xìng 。gù xiàng luán tái tóng zhào yǐng 。shuāng tóu lián zǐ yī shí huā ,tiān bì qiū chí shuǐ rú jìng 。
详情

送王郎

黄庭坚 〔唐朝〕

酌君以蒲城桑落之酒,泛君以湘累秋菊之英。赠君以黟川点漆之墨,送君以阳关堕泪之声。酒浇胸次之磊块,菊制短世之颓龄。墨以传万古文章之印,歌以写一家兄弟之情。江山千里俱头白,骨肉十年终眼青。连床夜语鸡戒晓,书囊无底谈未了。有功翰墨乃如此,何恨远别音书少。炒沙作縻终不饱,缕冰文章费工巧。要须心地收汗马,孔孟行世目杲杲。有弟有弟力持家,妇能养姑供珍鲑。儿大诗书女丝麻,公但读书煮春茶。送王郎拼音解读:zhuó jun1 yǐ pú chéng sāng luò zhī jiǔ ,fàn jun1 yǐ xiāng lèi qiū jú zhī yīng 。zèng jun1 yǐ yī chuān diǎn qī zhī mò ,sòng jun1 yǐ yáng guān duò lèi zhī shēng 。jiǔ jiāo xiōng cì zhī lěi kuài ,jú zhì duǎn shì zhī tuí líng 。mò yǐ chuán wàn gǔ wén zhāng zhī yìn ,gē yǐ xiě yī jiā xiōng dì zhī qíng 。jiāng shān qiān lǐ jù tóu bái ,gǔ ròu shí nián zhōng yǎn qīng 。lián chuáng yè yǔ jī jiè xiǎo ,shū náng wú dǐ tán wèi le 。yǒu gōng hàn mò nǎi rú cǐ ,hé hèn yuǎn bié yīn shū shǎo 。chǎo shā zuò mí zhōng bú bǎo ,lǚ bīng wén zhāng fèi gōng qiǎo 。yào xū xīn dì shōu hàn mǎ ,kǒng mèng háng shì mù gǎo gǎo 。yǒu dì yǒu dì lì chí jiā ,fù néng yǎng gū gòng zhēn guī 。ér dà shī shū nǚ sī má ,gōng dàn dú shū zhǔ chūn chá 。
详情

蓦山溪(赠衡阳妓陈湘)

黄庭坚 〔宋朝〕

鸳鸯翡翠,小小思珍偶。眉黛敛秋波,尽湖南、山明水秀。娉娉袅袅,恰近十三余,春未透。花枝瘦。正是愁时候。 寻花载酒。肯落谁人后。只恐远归来,绿成阴、青梅如豆。心期得处,每自不由人,长亭柳。君知否。千里犹回首。蓦山溪(赠衡阳妓陈湘)拼音解读:yuān yāng fěi cuì ,xiǎo xiǎo sī zhēn ǒu 。méi dài liǎn qiū bō ,jìn hú nán 、shān míng shuǐ xiù 。pīng pīng niǎo niǎo ,qià jìn shí sān yú ,chūn wèi tòu 。huā zhī shòu 。zhèng shì chóu shí hòu 。 xún huā zǎi jiǔ 。kěn luò shuí rén hòu 。zhī kǒng yuǎn guī lái ,lǜ chéng yīn 、qīng méi rú dòu 。xīn qī dé chù ,měi zì bú yóu rén ,zhǎng tíng liǔ 。jun1 zhī fǒu 。qiān lǐ yóu huí shǒu 。
详情

匏有苦叶

诗经 〔唐朝〕

匏有苦叶,济有深涉。深则厉,浅则揭。 有瀰济盈,有鷕雉鸣。济盈不濡轨,雉鸣求其牡。 雍雍鸣雁,旭日始旦。士如归妻,迨冰未泮。 招招舟子,人涉卬否。不涉卬否,卬须我友。 匏有苦叶拼音解读: páo yǒu kǔ yè ,jì yǒu shēn shè 。shēn zé lì ,qiǎn zé jiē 。 yǒu mǐ jì yíng ,yǒu yǎo zhì míng 。jì yíng bú rú guǐ ,zhì míng qiú qí mǔ 。 yōng yōng míng yàn ,xù rì shǐ dàn 。shì rú guī qī ,dài bīng wèi pàn 。 zhāo zhāo zhōu zǐ ,rén shè áng fǒu 。bú shè áng fǒu ,áng xū wǒ yǒu 。
详情

摸鱼儿(和柳山悟和尚与李同年嘉龙韵)

刘辰翁 〔宋朝〕

渐无多、诗朋酒伴,东林复几人许。旧时船子西湖柳,词与东风尘土。重记否。那月月下旬,且避何人疏。当朝自负。甚堕髻愁眉,E06DEC64短后,一往似伧父。 当年事,伤心说庚开府。人生无百年虑。虎头燕颔人间肉,不是蜜翁翁做。今又古。是楚对凡亡,为是凡亡楚。朝朝暮暮。听画角楼头,呜咽未断,重数五更鼓。摸鱼儿(和柳山悟和尚与李同年嘉龙韵)拼音解读:jiàn wú duō 、shī péng jiǔ bàn ,dōng lín fù jǐ rén xǔ 。jiù shí chuán zǐ xī hú liǔ ,cí yǔ dōng fēng chén tǔ 。zhòng jì fǒu 。nà yuè yuè xià xún ,qiě bì hé rén shū 。dāng cháo zì fù 。shèn duò jì chóu méi ,E06DEC64duǎn hòu ,yī wǎng sì chen fù 。 dāng nián shì ,shāng xīn shuō gēng kāi fǔ 。rén shēng wú bǎi nián lǜ 。hǔ tóu yàn hàn rén jiān ròu ,bú shì mì wēng wēng zuò 。jīn yòu gǔ 。shì chǔ duì fán wáng ,wéi shì fán wáng chǔ 。cháo cháo mù mù 。tīng huà jiǎo lóu tóu ,wū yān wèi duàn ,zhòng shù wǔ gèng gǔ 。
详情

玉楼春·春思

严仁 〔清朝〕

春风只在园西畔。荠菜花繁胡蝶乱。冰池晴绿照还空,香径落红吹已断。 意长翻恨游丝短。尽日相思罗带缓。宝奁明月不欺人,明日归来君试看。 玉楼春·春思拼音解读: chūn fēng zhī zài yuán xī pàn 。qí cài huā fán hú dié luàn 。bīng chí qíng lǜ zhào hái kōng ,xiāng jìng luò hóng chuī yǐ duàn 。 yì zhǎng fān hèn yóu sī duǎn 。jìn rì xiàng sī luó dài huǎn 。bǎo lián míng yuè bú qī rén ,míng rì guī lái jun1 shì kàn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->