好事近·花底一声莺

刘翰 〔宋朝〕

花底一声莺,花上半钩斜月。月落乌啼何处,点飞英如雪。 东风吹尽去年愁,解放丁香结。惊动小亭红雨,舞双双金蝶。好事近·花底一声莺拼音解读:huā dǐ yī shēng yīng ,huā shàng bàn gōu xié yuè 。yuè luò wū tí hé chù ,diǎn fēi yīng rú xuě 。 dōng fēng chuī jìn qù nián chóu ,jiě fàng dīng xiāng jié 。jīng dòng xiǎo tíng hóng yǔ ,wǔ shuāng shuāng jīn dié 。
猜您喜欢

蝶恋花(南湖)

张鎡 〔宋朝〕

门外沧洲山色近。鸥鹭双双,恼乱行云影。翠拥高筠阴满径。帘垂尽日林堂静。 明月飞来烟欲暝。水面天心,两个黄金镜。慢_轻摇风不定。渔歌欸乃谁同听。蝶恋花(南湖)拼音解读:mén wài cāng zhōu shān sè jìn 。ōu lù shuāng shuāng ,nǎo luàn háng yún yǐng 。cuì yōng gāo jun1 yīn mǎn jìng 。lián chuí jìn rì lín táng jìng 。 míng yuè fēi lái yān yù míng 。shuǐ miàn tiān xīn ,liǎng gè huáng jīn jìng 。màn _qīng yáo fēng bú dìng 。yú gē ě nǎi shuí tóng tīng 。
详情

长相思令

张元干 〔宋朝〕

香暖帏。玉暖肌。娇卧嗔人来睡迟。印残双黛眉。 虫声低。漏声稀。惊枕初醒灯暗时。梦人归未归。长相思令拼音解读:xiāng nuǎn wéi 。yù nuǎn jī 。jiāo wò chēn rén lái shuì chí 。yìn cán shuāng dài méi 。 chóng shēng dī 。lòu shēng xī 。jīng zhěn chū xǐng dēng àn shí 。mèng rén guī wèi guī 。
详情

齐天乐·中秋宿真定驿

史达祖 〔宋朝〕

西风来劝凉云去,天东放开金镜。照野霜凝,入河桂湿,一一冰壶相映。殊方路永。更分破秋光,尽成悲镜。有客踌躇,古庭空自吊孤影。江南朋旧在许,也能怜天际,诗思谁领?梦断刀头,书开虿尾,别有相思随定。忧心耿耿。对风鹊残枝,露蛩荒井。斟酌姮娥,九秋宫殿冷。齐天乐·中秋宿真定驿拼音解读:xī fēng lái quàn liáng yún qù ,tiān dōng fàng kāi jīn jìng 。zhào yě shuāng níng ,rù hé guì shī ,yī yī bīng hú xiàng yìng 。shū fāng lù yǒng 。gèng fèn pò qiū guāng ,jìn chéng bēi jìng 。yǒu kè chóu chú ,gǔ tíng kōng zì diào gū yǐng 。jiāng nán péng jiù zài xǔ ,yě néng lián tiān jì ,shī sī shuí lǐng ?mèng duàn dāo tóu ,shū kāi chài wěi ,bié yǒu xiàng sī suí dìng 。yōu xīn gěng gěng 。duì fēng què cán zhī ,lù qióng huāng jǐng 。zhēn zhuó héng é ,jiǔ qiū gōng diàn lěng 。
详情

一字至七字诗。书(同王起诸公送白居易分司东都作)

范尧佐 〔唐朝〕

书。凭雁,寄鱼。出王屋,入匡庐。文生益智, 道著清虚。葛洪一万卷,惠子五车馀。银钩屈曲索靖, 题桥司马相如。别后莫暌千里信,数封缄送到闲居。一字至七字诗。书(同王起诸公送白居易分司东都作)拼音解读:shū 。píng yàn ,jì yú 。chū wáng wū ,rù kuāng lú 。wén shēng yì zhì , dào zhe qīng xū 。gě hóng yī wàn juàn ,huì zǐ wǔ chē yú 。yín gōu qū qǔ suǒ jìng , tí qiáo sī mǎ xiàng rú 。bié hòu mò kuí qiān lǐ xìn ,shù fēng jiān sòng dào xián jū 。
详情

点绛唇(南香含笑)

王十朋 〔宋朝〕

南国名花,向人无语长含笑。缘香囊小。不肯全开了。 花笑何人,鹤相诗词好。须知道。一经品藻。又压前诗倒。点绛唇(南香含笑)拼音解读:nán guó míng huā ,xiàng rén wú yǔ zhǎng hán xiào 。yuán xiāng náng xiǎo 。bú kěn quán kāi le 。 huā xiào hé rén ,hè xiàng shī cí hǎo 。xū zhī dào 。yī jīng pǐn zǎo 。yòu yā qián shī dǎo 。
详情

一翦梅(余赴广东,实之夜饯于风亭)

刘克庄 〔宋朝〕

束缊宵行十里强。挑得诗囊。抛了衣囊。天寒路滑马蹄僵。元是王郎。来送刘郎。 酒酣耳热说文章。惊倒邻墙。推倒胡床。旁观拍手笑疏狂。疏又何妨。狂又何妨。一翦梅(余赴广东,实之夜饯于风亭)拼音解读:shù wēn xiāo háng shí lǐ qiáng 。tiāo dé shī náng 。pāo le yī náng 。tiān hán lù huá mǎ tí jiāng 。yuán shì wáng láng 。lái sòng liú láng 。 jiǔ hān ěr rè shuō wén zhāng 。jīng dǎo lín qiáng 。tuī dǎo hú chuáng 。páng guān pāi shǒu xiào shū kuáng 。shū yòu hé fáng 。kuáng yòu hé fáng 。
详情

送李判官赴东江

王维 〔唐朝〕

闻道皇华使,方随皂盖臣。封章通左语,冠冕化文身。 树色分扬子,潮声满富春。遥知辨璧吏,恩到泣珠人。 送李判官赴东江拼音解读: wén dào huáng huá shǐ ,fāng suí zào gài chén 。fēng zhāng tōng zuǒ yǔ ,guàn miǎn huà wén shēn 。 shù sè fèn yáng zǐ ,cháo shēng mǎn fù chūn 。yáo zhī biàn bì lì ,ēn dào qì zhū rén 。
详情

江南春令

熙让 〔宋朝〕

玉葱草,玉葱草,云天初融春来早。霜雪已随流波去,不问过往红颜老。烟雨楼阁映桥弯,青荇浮光风华软。涛枕柔眠伊人梦,只是悲欢空冷暖。春水绵,春水绵,画舫那头动丝弦。丝弦最知游人意,曲音散透桃花帘。桃花还入梦,美人妆镜前。素霓应知残风冷,珠辉莫晓清月圆。香舟逐水去,波转似流年。愁思但无忆,慷慨化尘烟。劝饮春酒醉酩酊,却合放意赋闲吟。俗务繁杂多不耐,莫若长歌快我心。愿君十载春光失复得,如有乐景且暂停。江南春令拼音解读:yù cōng cǎo ,yù cōng cǎo ,yún tiān chū róng chūn lái zǎo 。shuāng xuě yǐ suí liú bō qù ,bú wèn guò wǎng hóng yán lǎo 。yān yǔ lóu gé yìng qiáo wān ,qīng xìng fú guāng fēng huá ruǎn 。tāo zhěn róu mián yī rén mèng ,zhī shì bēi huān kōng lěng nuǎn 。chūn shuǐ mián ,chūn shuǐ mián ,huà fǎng nà tóu dòng sī xián 。sī xián zuì zhī yóu rén yì ,qǔ yīn sàn tòu táo huā lián 。táo huā hái rù mèng ,měi rén zhuāng jìng qián 。sù ní yīng zhī cán fēng lěng ,zhū huī mò xiǎo qīng yuè yuán 。xiāng zhōu zhú shuǐ qù ,bō zhuǎn sì liú nián 。chóu sī dàn wú yì ,kāng kǎi huà chén yān 。quàn yǐn chūn jiǔ zuì mǐng dǐng ,què hé fàng yì fù xián yín 。sú wù fán zá duō bú nài ,mò ruò zhǎng gē kuài wǒ xīn 。yuàn jun1 shí zǎi chūn guāng shī fù dé ,rú yǒu lè jǐng qiě zàn tíng 。
详情

点绛唇(和张文伯)

王之道 〔宋朝〕

宿雨朝寒,芳时又过酴醿了。舞环歌绕。应恨金杯小。 零乱霜蕤,点缀青青草。花间道。曾遭花恼。把酒呼晴昊。点绛唇(和张文伯)拼音解读:xiǔ yǔ cháo hán ,fāng shí yòu guò tú mí le 。wǔ huán gē rào 。yīng hèn jīn bēi xiǎo 。 líng luàn shuāng ruí ,diǎn zhuì qīng qīng cǎo 。huā jiān dào 。céng zāo huā nǎo 。bǎ jiǔ hū qíng hào 。
详情

声声慢(送上饶黄倅职满赴调)

辛弃疾 〔宋朝〕

东南形胜,人物风流,白头见君恨晚。便觉君家叔度,去人未远。长怜士元骥足,道直须、别驾方展。问个里,待怎么销杀,胸中万卷。 况有星辰剑履,是传家合在,玉皇香案。零落新诗,我欠可人消遣。留君再三不住,便直饶、万家泪眼。怎抵得,这眉间、黄色一点。声声慢(送上饶黄倅职满赴调)拼音解读:dōng nán xíng shèng ,rén wù fēng liú ,bái tóu jiàn jun1 hèn wǎn 。biàn jiào jun1 jiā shū dù ,qù rén wèi yuǎn 。zhǎng lián shì yuán jì zú ,dào zhí xū 、bié jià fāng zhǎn 。wèn gè lǐ ,dài zěn me xiāo shā ,xiōng zhōng wàn juàn 。 kuàng yǒu xīng chén jiàn lǚ ,shì chuán jiā hé zài ,yù huáng xiāng àn 。líng luò xīn shī ,wǒ qiàn kě rén xiāo qiǎn 。liú jun1 zài sān bú zhù ,biàn zhí ráo 、wàn jiā lèi yǎn 。zěn dǐ dé ,zhè méi jiān 、huáng sè yī diǎn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->