满庭芳(留别)

刘褒 〔宋朝〕

柳袅金丝,梨铺香雪,一年春事方中。烛前一见,花艳觉羞红。枕臂香痕未落,舟横岸、作计匆匆。明朝去,暮天平水,双桨碧云东。 隔离歌一阕,琵琶声断,燕子楼空。叹阳台梦杳,行雨无踪。后会芙蕖未老,从今去、日望归鸿。愁如织,断肠啼鴂,饶舌诉东风。满庭芳(留别)拼音解读:liǔ niǎo jīn sī ,lí pù xiāng xuě ,yī nián chūn shì fāng zhōng 。zhú qián yī jiàn ,huā yàn jiào xiū hóng 。zhěn bì xiāng hén wèi luò ,zhōu héng àn 、zuò jì cōng cōng 。míng cháo qù ,mù tiān píng shuǐ ,shuāng jiǎng bì yún dōng 。 gé lí gē yī què ,pí pá shēng duàn ,yàn zǐ lóu kōng 。tàn yáng tái mèng yǎo ,háng yǔ wú zōng 。hòu huì fú qú wèi lǎo ,cóng jīn qù 、rì wàng guī hóng 。chóu rú zhī ,duàn cháng tí guī ,ráo shé sù dōng fēng 。
猜您喜欢

柳含烟·隋堤柳

毛文锡 〔宋朝〕

隋堤柳,汴河旁,夹岸绿阴千里。龙舟凤舸木兰香,锦帆张。因梦江南春景好,一路流苏羽葆。笙歌未尽起横流,锁春愁。 柳含烟·隋堤柳拼音解读: suí dī liǔ ,biàn hé páng ,jiá àn lǜ yīn qiān lǐ 。lóng zhōu fèng gě mù lán xiāng ,jǐn fān zhāng 。yīn mèng jiāng nán chūn jǐng hǎo ,yī lù liú sū yǔ bǎo 。shēng gē wèi jìn qǐ héng liú ,suǒ chūn chóu 。
详情

沁园春(用周潜夫韵)

洪咨夔 〔宋朝〕

秋气悲哉,薄寒中人,皇皇何之。更黄花吹雨,苍苔滑屐,栏空斗鸭,床老支龟。静里跫音,明边眉睫,蹴踏星河天脱革几。清谈久,顿两忘妍丑,嫫姆西施。 濂溪家住江湄。爱出水芙蓉清绝姿。好光风霁月,一团和气,尸居龙见,神动天随。著察工夫,诚存体段,个里语言文字非。君家事,莫空将太极。散打图碑。沁园春(用周潜夫韵)拼音解读:qiū qì bēi zāi ,báo hán zhōng rén ,huáng huáng hé zhī 。gèng huáng huā chuī yǔ ,cāng tái huá jī ,lán kōng dòu yā ,chuáng lǎo zhī guī 。jìng lǐ qióng yīn ,míng biān méi jié ,cù tà xīng hé tiān tuō gé jǐ 。qīng tán jiǔ ,dùn liǎng wàng yán chǒu ,mó mǔ xī shī 。 lián xī jiā zhù jiāng méi 。ài chū shuǐ fú róng qīng jué zī 。hǎo guāng fēng jì yuè ,yī tuán hé qì ,shī jū lóng jiàn ,shén dòng tiān suí 。zhe chá gōng fū ,chéng cún tǐ duàn ,gè lǐ yǔ yán wén zì fēi 。jun1 jiā shì ,mò kōng jiāng tài jí 。sàn dǎ tú bēi 。
详情

长相思·以书寄西泠诸友即题其后

吴锡麒 〔清朝〕

说相思,问相思,枫落吴江雁去迟。天寒二九时。怨谁知?梦谁知?可有梅花寄一枝?雪来翠羽飞。 长相思·以书寄西泠诸友即题其后拼音解读: shuō xiàng sī ,wèn xiàng sī ,fēng luò wú jiāng yàn qù chí 。tiān hán èr jiǔ shí 。yuàn shuí zhī ?mèng shuí zhī ?kě yǒu méi huā jì yī zhī ?xuě lái cuì yǔ fēi 。
详情

木兰花(雨中)

莫将 〔宋朝〕

花时人道多风雨。梅蕊都来无几许。何须飘洒湿芳心,粉面琳琅如泪注。 家童莫扫花阴土。留浥琼林枝上露。若教燕子早衔泥,径里馀香应满户。木兰花(雨中)拼音解读:huā shí rén dào duō fēng yǔ 。méi ruǐ dōu lái wú jǐ xǔ 。hé xū piāo sǎ shī fāng xīn ,fěn miàn lín láng rú lèi zhù 。 jiā tóng mò sǎo huā yīn tǔ 。liú yì qióng lín zhī shàng lù 。ruò jiāo yàn zǐ zǎo xián ní ,jìng lǐ yú xiāng yīng mǎn hù 。
详情

田园乐七首·其六

王维 〔宋朝〕

桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟。 花落家童未扫,莺啼山客犹眠。田园乐七首·其六拼音解读:táo hóng fù hán xiǔ yǔ ,liǔ lǜ gèng dài cháo yān 。 huā luò jiā tóng wèi sǎo ,yīng tí shān kè yóu mián 。
详情

清平乐(横玉亭秋倚)

周密 〔宋朝〕

诗情画意。只在阑干外。雨露天低生爽气。一片吴山越水。 宫烟醉柳春晴。海风洗月秋明。唤取九霞飞佩,夜凉跨鹤吹笙。清平乐(横玉亭秋倚)拼音解读:shī qíng huà yì 。zhī zài lán gàn wài 。yǔ lù tiān dī shēng shuǎng qì 。yī piàn wú shān yuè shuǐ 。 gōng yān zuì liǔ chūn qíng 。hǎi fēng xǐ yuè qiū míng 。huàn qǔ jiǔ xiá fēi pèi ,yè liáng kuà hè chuī shēng 。
详情

蝶恋花(过涟水军赠赵晦之)

苏轼 〔宋朝〕

自古涟漪佳绝地。绕郭荷花,欲把吴兴比。倦客尘埃何处洗。真君堂下寒泉水。 左海门前酤酒市。夜半潮来,月下孤舟起。倾盖相逢拚一醉。双凫飞去人千里。蝶恋花(过涟水军赠赵晦之)拼音解读:zì gǔ lián yī jiā jué dì 。rào guō hé huā ,yù bǎ wú xìng bǐ 。juàn kè chén āi hé chù xǐ 。zhēn jun1 táng xià hán quán shuǐ 。 zuǒ hǎi mén qián gū jiǔ shì 。yè bàn cháo lái ,yuè xià gū zhōu qǐ 。qīng gài xiàng féng pīn yī zuì 。shuāng fú fēi qù rén qiān lǐ 。
详情

潇湘夜雨

周紫芝 〔宋朝〕

晓色凝暾,霜痕犹浅,九天春意将回。隔年花信,先已到江梅。沈水烟浓如雾,金波满、红袖双垂。仙翁醉,问春何处,春在玉东西。 瑶台。人不老,还从东壁,来步天墀。且细看八砖,花影迟迟。会见朱颜绿鬓,家长近、咫尺天威。君知否,天教雨露,常满岁寒枝。潇湘夜雨拼音解读:xiǎo sè níng tūn ,shuāng hén yóu qiǎn ,jiǔ tiān chūn yì jiāng huí 。gé nián huā xìn ,xiān yǐ dào jiāng méi 。shěn shuǐ yān nóng rú wù ,jīn bō mǎn 、hóng xiù shuāng chuí 。xiān wēng zuì ,wèn chūn hé chù ,chūn zài yù dōng xī 。 yáo tái 。rén bú lǎo ,hái cóng dōng bì ,lái bù tiān chí 。qiě xì kàn bā zhuān ,huā yǐng chí chí 。huì jiàn zhū yán lǜ bìn ,jiā zhǎng jìn 、zhǐ chǐ tiān wēi 。jun1 zhī fǒu ,tiān jiāo yǔ lù ,cháng mǎn suì hán zhī 。
详情

【黄钟】愿成双 春思

兰楚芳 〔元朝〕

春初透,花正结,正愁红惨绿时节。待鸳鸯冢上长连枝,做一段风流话说。  【幺篇】融融日暖喷兰麝,倩东风吹与胡蝶。安排心事设山盟,准备着鲛绡血。  【出队子】青春一捻,奈何羞娇更怯。流不干泪海几时竭,打不破愁城何日缺,诉不尽相思今夜舍。  【幺篇】看看的捱不过如年长夜,好姻缘恶间谍。七条弦断数十截,九曲肠拴千万结,六幅裙搀三四摺。  【尾声】三四摺裙搀且休藉,九回肠解放些些,量这数截断弦须要接。【黄钟】愿成双 春思拼音解读:chūn chū tòu ,huā zhèng jié ,zhèng chóu hóng cǎn lǜ shí jiē 。dài yuān yāng zhǒng shàng zhǎng lián zhī ,zuò yī duàn fēng liú huà shuō 。  【yāo piān 】róng róng rì nuǎn pēn lán shè ,qiàn dōng fēng chuī yǔ hú dié 。ān pái xīn shì shè shān méng ,zhǔn bèi zhe jiāo xiāo xuè 。  【chū duì zǐ 】qīng chūn yī niǎn ,nài hé xiū jiāo gèng qiè 。liú bú gàn lèi hǎi jǐ shí jié ,dǎ bú pò chóu chéng hé rì quē ,sù bú jìn xiàng sī jīn yè shě 。  【yāo piān 】kàn kàn de ái bú guò rú nián zhǎng yè ,hǎo yīn yuán è jiān dié 。qī tiáo xián duàn shù shí jié ,jiǔ qǔ cháng shuān qiān wàn jié ,liù fú qún chān sān sì zhé 。  【wěi shēng 】sān sì zhé qún chān qiě xiū jiè ,jiǔ huí cháng jiě fàng xiē xiē ,liàng zhè shù jié duàn xián xū yào jiē 。
详情

相逢行

李白 〔唐朝〕

相逢红尘内,高揖黄金鞭。万户垂杨里,君家阿那边。相逢行拼音解读:xiàng féng hóng chén nèi ,gāo yī huáng jīn biān 。wàn hù chuí yáng lǐ ,jun1 jiā ā nà biān 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->