蓦山溪(早梅)

徐安国 〔宋朝〕

青梅骨瘦,已有生春意。椒萼露微花,便觉香魂旖旎。惜花公子,可是赋情深,携瘦竹,绕疏篱,终日成孤倚。 赏心乐事,又也何曾废。烟露湿铅华,误啼妆、三年客里。江南芳信,政自不愆期,吴山远,越山长,梦寐添憔悴。蓦山溪(早梅)拼音解读:qīng méi gǔ shòu ,yǐ yǒu shēng chūn yì 。jiāo è lù wēi huā ,biàn jiào xiāng hún yǐ nǐ 。xī huā gōng zǐ ,kě shì fù qíng shēn ,xié shòu zhú ,rào shū lí ,zhōng rì chéng gū yǐ 。 shǎng xīn lè shì ,yòu yě hé céng fèi 。yān lù shī qiān huá ,wù tí zhuāng 、sān nián kè lǐ 。jiāng nán fāng xìn ,zhèng zì bú qiān qī ,wú shān yuǎn ,yuè shān zhǎng ,mèng mèi tiān qiáo cuì 。
猜您喜欢

【中吕】阳春曲 皇亭晚泊

徐再思 〔元朝〕

水深水浅东西涧,云去云来远近山。秋风征棹钓鱼滩,烟树晚,茅舍两三间。 双渐  苏卿倦织回文锦,双渐空怀买笑金。风流一点海棠心,不听琴,只是不知音。 春情  桃花月淡胭脂冷,杨柳风微翡翠轻。玉人欹枕倚云屏,酒未醒,肠断紫箫声。 闺怨  妾身悔作商人妇,妾命当逢薄幸夫。别时只说到东吴,三载余,却得广州书。 赠海棠  玉环梦断风流事,银烛歌成富贵词。东风一树玉胭脂,双燕子,曾见正开时。 春思  酒醒眉记青鸾恨,春去香消紫燕尘。阑干掐遍月儿痕,深闭门,花落又黄昏。【中吕】阳春曲 皇亭晚泊拼音解读:shuǐ shēn shuǐ qiǎn dōng xī jiàn ,yún qù yún lái yuǎn jìn shān 。qiū fēng zhēng zhào diào yú tān ,yān shù wǎn ,máo shě liǎng sān jiān 。 shuāng jiàn   sū qīng juàn zhī huí wén jǐn ,shuāng jiàn kōng huái mǎi xiào jīn 。fēng liú yī diǎn hǎi táng xīn ,bú tīng qín ,zhī shì bú zhī yīn 。 chūn qíng   táo huā yuè dàn yān zhī lěng ,yáng liǔ fēng wēi fěi cuì qīng 。yù rén yī zhěn yǐ yún píng ,jiǔ wèi xǐng ,cháng duàn zǐ xiāo shēng 。 guī yuàn   qiè shēn huǐ zuò shāng rén fù ,qiè mìng dāng féng báo xìng fū 。bié shí zhī shuō dào dōng wú ,sān zǎi yú ,què dé guǎng zhōu shū 。 zèng hǎi táng   yù huán mèng duàn fēng liú shì ,yín zhú gē chéng fù guì cí 。dōng fēng yī shù yù yān zhī ,shuāng yàn zǐ ,céng jiàn zhèng kāi shí 。 chūn sī   jiǔ xǐng méi jì qīng luán hèn ,chūn qù xiāng xiāo zǐ yàn chén 。lán gàn qiā biàn yuè ér hén ,shēn bì mén ,huā luò yòu huáng hūn 。
详情

满江红(试问琵琶)

文天祥 〔宋朝〕

【满江红】 代王夫人作试问琵琶,胡沙外、怎生风色。最苦是、姚黄一朵,移根仙阙。王母欢阑琼宴罢,仙人泪满金盘侧。听行宫、半夜雨淋铃,声声歇。彩云散,香尘灭。铜驼恨,那堪说。想男儿慷慨,嚼穿龈血。回首昭阳离落日,伤心铜雀迎秋风。算妾身、不愿似天家,金瓯缺。满江红(试问琵琶)拼音解读:【mǎn jiāng hóng 】 dài wáng fū rén zuò shì wèn pí pá ,hú shā wài 、zěn shēng fēng sè 。zuì kǔ shì 、yáo huáng yī duǒ ,yí gēn xiān què 。wáng mǔ huān lán qióng yàn bà ,xiān rén lèi mǎn jīn pán cè 。tīng háng gōng 、bàn yè yǔ lín líng ,shēng shēng xiē 。cǎi yún sàn ,xiāng chén miè 。tóng tuó hèn ,nà kān shuō 。xiǎng nán ér kāng kǎi ,jiáo chuān yín xuè 。huí shǒu zhāo yáng lí luò rì ,shāng xīn tóng què yíng qiū fēng 。suàn qiè shēn 、bú yuàn sì tiān jiā ,jīn ōu quē 。
详情

诉衷情(春词)

仲殊 〔宋朝〕

长桥春水拍堤沙。疏雨带残霞。几声脆管何处桥下有人家。宫树绿,晚烟斜。噪闲鸦。山光无尽,水风长在,满面杨花。诉衷情(春词)拼音解读:zhǎng qiáo chūn shuǐ pāi dī shā 。shū yǔ dài cán xiá 。jǐ shēng cuì guǎn hé chù qiáo xià yǒu rén jiā 。gōng shù lǜ ,wǎn yān xié 。zào xián yā 。shān guāng wú jìn ,shuǐ fēng zhǎng zài ,mǎn miàn yáng huā 。
详情

浪淘沙(示吴应奎)

陈著 〔宋朝〕

迟饭甑炊红。青翦蔬丛。鸡声邻里狎田翁。兵后故人能有几,岁晚江空。谁信淡交中。依旧情浓。白头青眼转惺忪。相见莫教轻别去,负月孤风。浪淘沙(示吴应奎)拼音解读:chí fàn zèng chuī hóng 。qīng jiǎn shū cóng 。jī shēng lín lǐ xiá tián wēng 。bīng hòu gù rén néng yǒu jǐ ,suì wǎn jiāng kōng 。shuí xìn dàn jiāo zhōng 。yī jiù qíng nóng 。bái tóu qīng yǎn zhuǎn xīng sōng 。xiàng jiàn mò jiāo qīng bié qù ,fù yuè gū fēng 。
详情

奉和郎中游仙岩四瀑布寄包秘监李吏部赵婺州中…十四韵

李缜 〔唐朝〕

符守分珪组,放情在丘峦。悠然造云族,忽尔登天坛。 求古理方赜,玩奇物不殚。晴光散崖壁,瑞气生芝兰。 中有四瀑水,奔流状千般。风云隐岩底,雨雪霏林端。 晶晶含古色,飕飕引晨寒。澄潭见猿饮,潜穴知龙盘。 坐憩苔石遍,仰窥杉桂攒。幽蹊创高躅,灵药馀仙餐。 携赏喜康乐,示文惊建安。缣缃炳珠宝,中外贻同官。 末调亦何为,辄陪高唱难。惭非御徒者,还得依门栏。奉和郎中游仙岩四瀑布寄包秘监李吏部赵婺州中…十四韵拼音解读:fú shǒu fèn guī zǔ ,fàng qíng zài qiū luán 。yōu rán zào yún zú ,hū ěr dēng tiān tán 。 qiú gǔ lǐ fāng zé ,wán qí wù bú dān 。qíng guāng sàn yá bì ,ruì qì shēng zhī lán 。 zhōng yǒu sì bào shuǐ ,bēn liú zhuàng qiān bān 。fēng yún yǐn yán dǐ ,yǔ xuě fēi lín duān 。 jīng jīng hán gǔ sè ,sōu sōu yǐn chén hán 。chéng tán jiàn yuán yǐn ,qián xué zhī lóng pán 。 zuò qì tái shí biàn ,yǎng kuī shān guì zǎn 。yōu qī chuàng gāo zhú ,líng yào yú xiān cān 。 xié shǎng xǐ kāng lè ,shì wén jīng jiàn ān 。jiān xiāng bǐng zhū bǎo ,zhōng wài yí tóng guān 。 mò diào yì hé wéi ,zhé péi gāo chàng nán 。cán fēi yù tú zhě ,hái dé yī mén lán 。
详情

水调歌头(蒲制帅以喜雨韵为寿,和以谢之)

李曾伯 〔宋朝〕

两岁是六_,万里客他州。一眉新月西挂,又报桂花秋。想见吴中稚子,已办秫田数顷,更种橘千头。堪笑新亭酒,空效楚人囚。 饭甘粗,衣任恶,屋从湫。世缘道眼看破,闻早问先畴。这服清凉散子,多在病坊弗悟,美_甚时瘳。膏秣归盘去,无乐亦无忧。水调歌头(蒲制帅以喜雨韵为寿,和以谢之)拼音解读:liǎng suì shì liù _,wàn lǐ kè tā zhōu 。yī méi xīn yuè xī guà ,yòu bào guì huā qiū 。xiǎng jiàn wú zhōng zhì zǐ ,yǐ bàn shú tián shù qǐng ,gèng zhǒng jú qiān tóu 。kān xiào xīn tíng jiǔ ,kōng xiào chǔ rén qiú 。 fàn gān cū ,yī rèn è ,wū cóng qiū 。shì yuán dào yǎn kàn pò ,wén zǎo wèn xiān chóu 。zhè fú qīng liáng sàn zǐ ,duō zài bìng fāng fú wù ,měi _shèn shí chōu 。gāo mò guī pán qù ,wú lè yì wú yōu 。
详情

风雷引

熙让 〔清朝〕

吾道者,往乎太荒,姗姗然吾云游,历于太古,遥遥以绝云天,渺渺乎吾孤往,至于女娲补天之处,忽石破而天惊,其时纷乱,吾力不及,但将摄目以见者,尽录与此,以为异哉。忆昔神女功,补天五彩石,天外风雷引,石破天惊迟。乌霞冥迷喷薄涌,龟柱破碎倾难絷,霜雪横斜出寒兔,火云漫滚动天狮。宝剑摄寒香,振而拋其光,羲和舞袖捉文鸟,列子御风过蜀江。忽天地尔昏沉,惊日月之弥踪,倏尔云窦荡疾风,千里惊飞起大鹏。慢卷垂天翼,捷至青冥城,夸父化邓林,屈子悲回风。精卫长飞东南望,帝江歌舞天山旁,九山无力敌相柳,两龙堪能载苟芒。西母紫坛排卦,东君青园问花,山鬼逐虫兽,河伯净鱼虾。蛟龙不涉粤,神磈不宿巴,何堵敖兮得道,怎寒浞兮失罚。忽尔天外飘飖雨,乱云纷至九龙曲,鬼不侵兮神不扰,落霞尽去见太一。东皇志神女,捧来风雷旗,巽而引乎东,震而引乎西,既罢重持补天事,乍尔迷蒙众象离。顾予在何方,马骑入戎羌,五更花雪净,六道竹兰香。花雪有情总垂泪,竹兰无意使人伤,何故际遇终成幻,星梦残觉志彷彷。风雷引拼音解读:wú dào zhě ,wǎng hū tài huāng ,shān shān rán wú yún yóu ,lì yú tài gǔ ,yáo yáo yǐ jué yún tiān ,miǎo miǎo hū wú gū wǎng ,zhì yú nǚ wā bǔ tiān zhī chù ,hū shí pò ér tiān jīng ,qí shí fēn luàn ,wú lì bú jí ,dàn jiāng shè mù yǐ jiàn zhě ,jìn lù yǔ cǐ ,yǐ wéi yì zāi 。yì xī shén nǚ gōng ,bǔ tiān wǔ cǎi shí ,tiān wài fēng léi yǐn ,shí pò tiān jīng chí 。wū xiá míng mí pēn báo yǒng ,guī zhù pò suì qīng nán zhí ,shuāng xuě héng xié chū hán tù ,huǒ yún màn gǔn dòng tiān shī 。bǎo jiàn shè hán xiāng ,zhèn ér pāo qí guāng ,xī hé wǔ xiù zhuō wén niǎo ,liè zǐ yù fēng guò shǔ jiāng 。hū tiān dì ěr hūn chén ,jīng rì yuè zhī mí zōng ,shū ěr yún dòu dàng jí fēng ,qiān lǐ jīng fēi qǐ dà péng 。màn juàn chuí tiān yì ,jié zhì qīng míng chéng ,kuā fù huà dèng lín ,qū zǐ bēi huí fēng 。jīng wèi zhǎng fēi dōng nán wàng ,dì jiāng gē wǔ tiān shān páng ,jiǔ shān wú lì dí xiàng liǔ ,liǎng lóng kān néng zǎi gǒu máng 。xī mǔ zǐ tán pái guà ,dōng jun1 qīng yuán wèn huā ,shān guǐ zhú chóng shòu ,hé bó jìng yú xiā 。jiāo lóng bú shè yuè ,shén wěi bú xiǔ bā ,hé dǔ áo xī dé dào ,zěn hán zhuó xī shī fá 。hū ěr tiān wài piāo yáo yǔ ,luàn yún fēn zhì jiǔ lóng qǔ ,guǐ bú qīn xī shén bú rǎo ,luò xiá jìn qù jiàn tài yī 。dōng huáng zhì shén nǚ ,pěng lái fēng léi qí ,xùn ér yǐn hū dōng ,zhèn ér yǐn hū xī ,jì bà zhòng chí bǔ tiān shì ,zhà ěr mí méng zhòng xiàng lí 。gù yǔ zài hé fāng ,mǎ qí rù róng qiāng ,wǔ gèng huā xuě jìng ,liù dào zhú lán xiāng 。huā xuě yǒu qíng zǒng chuí lèi ,zhú lán wú yì shǐ rén shāng ,hé gù jì yù zhōng chéng huàn ,xīng mèng cán jiào zhì páng páng 。
详情

玉楼春(西湖南北烟波阔)

欧阳修 〔宋朝〕

【玉楼春】 西湖南北烟波阔,风里丝簧声韵咽。舞余裙带绿双垂,酒入香腮红一抹。杯深不觉琉璃滑,贪看六幺花十八。明朝车马各西东,惆怅画桥风与月。玉楼春(西湖南北烟波阔)拼音解读:【yù lóu chūn 】 xī hú nán běi yān bō kuò ,fēng lǐ sī huáng shēng yùn yān 。wǔ yú qún dài lǜ shuāng chuí ,jiǔ rù xiāng sāi hóng yī mò 。bēi shēn bú jiào liú lí huá ,tān kàn liù yāo huā shí bā 。míng cháo chē mǎ gè xī dōng ,chóu chàng huà qiáo fēng yǔ yuè 。
详情

洞仙歌(廉纤细雨)

李元膺 〔宋朝〕

【洞仙歌】廉纤细雨,殢东风如困。萦断千丝为谁恨。向楚宫一梦,千古悲凉,无处问。愁到而今未尽。分明都是泪,泣柳沾花,常与骚人伴孤闷。记当年、得意处,酒力方融,怯轻寒、玉炉香润。又岂识、情怀苦难禁,对点滴檐声,夜寒灯晕。洞仙歌(廉纤细雨)拼音解读:【dòng xiān gē 】lián xiān xì yǔ ,tì dōng fēng rú kùn 。yíng duàn qiān sī wéi shuí hèn 。xiàng chǔ gōng yī mèng ,qiān gǔ bēi liáng ,wú chù wèn 。chóu dào ér jīn wèi jìn 。fèn míng dōu shì lèi ,qì liǔ zhān huā ,cháng yǔ sāo rén bàn gū mèn 。jì dāng nián 、dé yì chù ,jiǔ lì fāng róng ,qiè qīng hán 、yù lú xiāng rùn 。yòu qǐ shí 、qíng huái kǔ nán jìn ,duì diǎn dī yán shēng ,yè hán dēng yūn 。
详情

豆叶黄(一春常是雨和风)

陆游 〔宋朝〕

【豆叶黄】一春常是雨和风,风雨晴时春已空。谁惜泥沙万点红。恨难穷,恰似衰翁一世中。豆叶黄(一春常是雨和风)拼音解读:【dòu yè huáng 】yī chūn cháng shì yǔ hé fēng ,fēng yǔ qíng shí chūn yǐ kōng 。shuí xī ní shā wàn diǎn hóng 。hèn nán qióng ,qià sì shuāi wēng yī shì zhōng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->