小重山·谁向江头遗恨浓

祖可 〔宋朝〕

谁向江头遗恨浓,碧波流不断,楚山重。柳烟和雨隔疏钟。黄昏后,罗幕更朦胧。桃李小园空,阿谁犹笑语,拾残红?珠帘卷尽夜来风。人不见,春在绿芜中。小重山·谁向江头遗恨浓拼音解读:shuí xiàng jiāng tóu yí hèn nóng ,bì bō liú bú duàn ,chǔ shān zhòng 。liǔ yān hé yǔ gé shū zhōng 。huáng hūn hòu ,luó mù gèng méng lóng 。táo lǐ xiǎo yuán kōng ,ā shuí yóu xiào yǔ ,shí cán hóng ?zhū lián juàn jìn yè lái fēng 。rén bú jiàn ,chūn zài lǜ wú zhōng 。
猜您喜欢

题西林壁

苏轼 〔宋朝〕

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。题西林壁拼音解读:héng kàn chéng lǐng cè chéng fēng ,yuǎn jìn gāo dī gè bú tóng 。bú shí lú shān zhēn miàn mù ,zhī yuán shēn zài cǐ shān zhōng 。
详情

梅花(二首)

钱澄之 〔清朝〕

何处花先放?向南三两村。未春天似梦,彻夜月无言。且喜昏鸦散,毋嫌翠羽喧。众芳久寂寞,赖汝照乾坤。 离离压残雪,脉脉照溪滨。一任夜五月,何妨天不春!芳华凭俗赏,风味与谁亲?只觉闭门后,徘徊似有人。梅花(二首)拼音解读:hé chù huā xiān fàng ?xiàng nán sān liǎng cūn 。wèi chūn tiān sì mèng ,chè yè yuè wú yán 。qiě xǐ hūn yā sàn ,wú xián cuì yǔ xuān 。zhòng fāng jiǔ jì mò ,lài rǔ zhào qián kūn 。 lí lí yā cán xuě ,mò mò zhào xī bīn 。yī rèn yè wǔ yuè ,hé fáng tiān bú chūn !fāng huá píng sú shǎng ,fēng wèi yǔ shuí qīn ?zhī jiào bì mén hòu ,pái huái sì yǒu rén 。
详情

点绛唇·时霎清明

吴文英 〔宋朝〕

时霎清明,载花不过西园路。嫩阴绿树。正是春留处。 燕子重来,往事东流去。征衫贮。旧寒一缕。泪湿风帘絮。点绛唇·时霎清明拼音解读:shí shà qīng míng ,zǎi huā bú guò xī yuán lù 。nèn yīn lǜ shù 。zhèng shì chūn liú chù 。 yàn zǐ zhòng lái ,wǎng shì dōng liú qù 。zhēng shān zhù 。jiù hán yī lǚ 。lèi shī fēng lián xù 。
详情

八宝妆(南吕宫)

张先 〔宋朝〕

锦屏罗幌初睡起。花阴转、重门闭。正不寒不暖,和风细雨,困人天气。 此时无限伤春意。凭谁诉、厌厌地。这浅情薄幸,千山万水,也须来里。八宝妆(南吕宫)拼音解读:jǐn píng luó huǎng chū shuì qǐ 。huā yīn zhuǎn 、zhòng mén bì 。zhèng bú hán bú nuǎn ,hé fēng xì yǔ ,kùn rén tiān qì 。 cǐ shí wú xiàn shāng chūn yì 。píng shuí sù 、yàn yàn dì 。zhè qiǎn qíng báo xìng ,qiān shān wàn shuǐ ,yě xū lái lǐ 。
详情

西江月(贺人生日生孙)

哀长吉 〔宋朝〕

百和香凝宝络,长生酒满金尊。葱葱佳气蔼庭萱。同把椿龄祝愿。 玉树已生谢砌,孙枝复长于门。贮看百了共千孙。此去公侯衮衮。西江月(贺人生日生孙)拼音解读:bǎi hé xiāng níng bǎo luò ,zhǎng shēng jiǔ mǎn jīn zūn 。cōng cōng jiā qì ǎi tíng xuān 。tóng bǎ chūn líng zhù yuàn 。 yù shù yǐ shēng xiè qì ,sūn zhī fù zhǎng yú mén 。zhù kàn bǎi le gòng qiān sūn 。cǐ qù gōng hóu gǔn gǔn 。
详情

木兰花(送赵判官)

石孝友 〔宋朝〕

阳关声里催行色。马惜离群人惜别。人怀风月记衔杯,迎步溪山供散策。 阴飚断渡江吹白。晴壑吞云天放碧。悬知诗兴满归途,三四野梅开的砾。木兰花(送赵判官)拼音解读:yáng guān shēng lǐ cuī háng sè 。mǎ xī lí qún rén xī bié 。rén huái fēng yuè jì xián bēi ,yíng bù xī shān gòng sàn cè 。 yīn biāo duàn dù jiāng chuī bái 。qíng hè tūn yún tiān fàng bì 。xuán zhī shī xìng mǎn guī tú ,sān sì yě méi kāi de lì 。
详情

南乡子(文叔开尊席上作)

曾觌 〔宋朝〕

霜月晚云收。萧瑟西风满院秋。雅会难期嗟易散,迟留。把酒听歌且劝酬。 万事拚悠悠。只有情亲意未休。后夜扁舟烟浪里,回头。叶叶丹枫总是愁。南乡子(文叔开尊席上作)拼音解读:shuāng yuè wǎn yún shōu 。xiāo sè xī fēng mǎn yuàn qiū 。yǎ huì nán qī jiē yì sàn ,chí liú 。bǎ jiǔ tīng gē qiě quàn chóu 。 wàn shì pīn yōu yōu 。zhī yǒu qíng qīn yì wèi xiū 。hòu yè biǎn zhōu yān làng lǐ ,huí tóu 。yè yè dān fēng zǒng shì chóu 。
详情

门有车马客行

陆机 〔唐朝〕

门有车马客,驾言发故乡。 念君久不归,濡迹涉江湘。 投袂赴门涂,揽衣不及裳。 拊膺携客泣,掩泪叙温凉。 借问邦族间,恻怆论存亡。 亲友多零落,旧齿皆凋丧。 市朝互迁易,城阙或丘荒。 坟垄日月多,松柏郁茫茫。 天道信崇替,人生安得长。 慷慨惟平生,俯仰独悲伤。门有车马客行拼音解读:mén yǒu chē mǎ kè ,jià yán fā gù xiāng 。 niàn jun1 jiǔ bú guī ,rú jì shè jiāng xiāng 。 tóu mèi fù mén tú ,lǎn yī bú jí shang 。 fǔ yīng xié kè qì ,yǎn lèi xù wēn liáng 。 jiè wèn bāng zú jiān ,cè chuàng lùn cún wáng 。 qīn yǒu duō líng luò ,jiù chǐ jiē diāo sàng 。 shì cháo hù qiān yì ,chéng què huò qiū huāng 。 fén lǒng rì yuè duō ,sōng bǎi yù máng máng 。 tiān dào xìn chóng tì ,rén shēng ān dé zhǎng 。 kāng kǎi wéi píng shēng ,fǔ yǎng dú bēi shāng 。
详情

杨柳枝(答韩员外)

柳氏 〔唐朝〕

【杨柳枝】 (答韩员外)杨柳枝,芳菲节,可恨年年赠离别!一叶随风忽报秋,纵使君来岂堪折!杨柳枝(答韩员外)拼音解读:【yáng liǔ zhī 】 (dá hán yuán wài )yáng liǔ zhī ,fāng fēi jiē ,kě hèn nián nián zèng lí bié !yī yè suí fēng hū bào qiū ,zòng shǐ jun1 lái qǐ kān shé !
详情

木兰花慢(曲院风荷)

周密 〔宋朝〕

软尘飞不到,过微雨、锦机张。正荫绿池幽,交枝径窄,临水追凉。宫妆。盖罗障暑,泛青苹、乱舞五云裳。迷眼红绡绛彩翠深偷见鸳鸯。 湖光。两岸潇湘。风荐爽、扇摇香。算恼人偏是,萦丝露藕,连理秋房。涉江。采芳旧恨,怕红衣、夜冷落横塘。折得荷花忘却,棹歌唱入斜阳。木兰花慢(曲院风荷)拼音解读:ruǎn chén fēi bú dào ,guò wēi yǔ 、jǐn jī zhāng 。zhèng yīn lǜ chí yōu ,jiāo zhī jìng zhǎi ,lín shuǐ zhuī liáng 。gōng zhuāng 。gài luó zhàng shǔ ,fàn qīng píng 、luàn wǔ wǔ yún shang 。mí yǎn hóng xiāo jiàng cǎi cuì shēn tōu jiàn yuān yāng 。 hú guāng 。liǎng àn xiāo xiāng 。fēng jiàn shuǎng 、shàn yáo xiāng 。suàn nǎo rén piān shì ,yíng sī lù ǒu ,lián lǐ qiū fáng 。shè jiāng 。cǎi fāng jiù hèn ,pà hóng yī 、yè lěng luò héng táng 。shé dé hé huā wàng què ,zhào gē chàng rù xié yáng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->