声声慢(中吴感旧)

张炎 〔宋朝〕

因风整帽,借柳维舟,休登故苑荒台。去岁何年,游处半入苍苔。白鸥旧盟未冷,但寒沙、空与愁堆。谩叹息,问西门洒泪,不忍徘徊。 眼底江山犹在,把冰弦弹断,苦忆颜回。一点归心,分付布袜青鞋。相寻已期到老,那知人、如此情怀。怅望久,海棠开、依旧燕来。声声慢(中吴感旧)拼音解读:yīn fēng zhěng mào ,jiè liǔ wéi zhōu ,xiū dēng gù yuàn huāng tái 。qù suì hé nián ,yóu chù bàn rù cāng tái 。bái ōu jiù méng wèi lěng ,dàn hán shā 、kōng yǔ chóu duī 。màn tàn xī ,wèn xī mén sǎ lèi ,bú rěn pái huái 。 yǎn dǐ jiāng shān yóu zài ,bǎ bīng xián dàn duàn ,kǔ yì yán huí 。yī diǎn guī xīn ,fèn fù bù wà qīng xié 。xiàng xún yǐ qī dào lǎo ,nà zhī rén 、rú cǐ qíng huái 。chàng wàng jiǔ ,hǎi táng kāi 、yī jiù yàn lái 。
猜您喜欢

春别诗四首·其三

萧子显 〔宋朝〕

江东大道日华春,垂杨挂柳扫清尘。淇水昨送泪沾巾,红妆宿昔已应新。春别诗四首·其三拼音解读:jiāng dōng dà dào rì huá chūn ,chuí yáng guà liǔ sǎo qīng chén 。qí shuǐ zuó sòng lèi zhān jīn ,hóng zhuāng xiǔ xī yǐ yīng xīn 。
详情

满江红(和刘朔斋节亭韵)

李公昴 〔宋朝〕

人似梅花,峭玉立、岁寒风节。新圃辟、种梅千树,幻成南雪。池碎瀑声荷捧雨,径涵秋影篁筛月。唤石君、错落坐庭前,红尘绝。 嫌聒耳,琴筝戛。慵著眼,俳优狎。但一觞一咏,放怀开阔。涌地池亭工掩映,擎天柱石觇施设。待枝头、金颗可调羹,休轻折。满江红(和刘朔斋节亭韵)拼音解读:rén sì méi huā ,qiào yù lì 、suì hán fēng jiē 。xīn pǔ pì 、zhǒng méi qiān shù ,huàn chéng nán xuě 。chí suì bào shēng hé pěng yǔ ,jìng hán qiū yǐng huáng shāi yuè 。huàn shí jun1 、cuò luò zuò tíng qián ,hóng chén jué 。 xián guō ěr ,qín zhēng jiá 。yōng zhe yǎn ,pái yōu xiá 。dàn yī shāng yī yǒng ,fàng huái kāi kuò 。yǒng dì chí tíng gōng yǎn yìng ,qíng tiān zhù shí chān shī shè 。dài zhī tóu 、jīn kē kě diào gēng ,xiū qīng shé 。
详情

浣溪沙(赵阁学饷蝤蛑酒春螺)

方岳 〔宋朝〕

半壳含潮带靥香。双螯嚼雪迸脐黄。芦花洲渚夜来霜。 短棹秋江清到底,长头春瓮醉为乡。风流不枉与诗尝。浣溪沙(赵阁学饷蝤蛑酒春螺)拼音解读:bàn ké hán cháo dài yè xiāng 。shuāng áo jiáo xuě bèng qí huáng 。lú huā zhōu zhǔ yè lái shuāng 。 duǎn zhào qiū jiāng qīng dào dǐ ,zhǎng tóu chūn wèng zuì wéi xiāng 。fēng liú bú wǎng yǔ shī cháng 。
详情

酹江月(漫兴)

刘辰翁 〔宋朝〕

遥怜儿女,未解忆长安、十年前月。徙倚桂枝空延伫,无物同心堪结。冷落江湖,萧条门巷,犹著西楼客李舍人班旧节斋吴客,尝言赏中秋之盛。恨无铁笛,一声吹裂山石。 休说起舞登楼,那人已先我,渡江横楫。圆缺不销青冢恨,漠漠风沙如雪。西母长生,素娥好在,何皓当时发。山河如此,月中定是何物。酹江月(漫兴)拼音解读:yáo lián ér nǚ ,wèi jiě yì zhǎng ān 、shí nián qián yuè 。xǐ yǐ guì zhī kōng yán zhù ,wú wù tóng xīn kān jié 。lěng luò jiāng hú ,xiāo tiáo mén xiàng ,yóu zhe xī lóu kè lǐ shě rén bān jiù jiē zhāi wú kè ,cháng yán shǎng zhōng qiū zhī shèng 。hèn wú tiě dí ,yī shēng chuī liè shān shí 。 xiū shuō qǐ wǔ dēng lóu ,nà rén yǐ xiān wǒ ,dù jiāng héng jí 。yuán quē bú xiāo qīng zhǒng hèn ,mò mò fēng shā rú xuě 。xī mǔ zhǎng shēng ,sù é hǎo zài ,hé hào dāng shí fā 。shān hé rú cǐ ,yuè zhōng dìng shì hé wù 。
详情

水调歌头(咏梅)

李处全 〔宋朝〕

微雨眼明处,春信著南枝。百花头上消息,为我赴襟期。松下凌霜古干,竹外横窗疏影,同是岁寒姿。唤取我曹赏,莫使俗流知。 对风前,看雪后,总相宜。碧天如洗,何许羌笛月边吹。一段出群标格,合得水仙兄事,千古豫章诗。鼎鼐付佳实,终待麦秋时。水调歌头(咏梅)拼音解读:wēi yǔ yǎn míng chù ,chūn xìn zhe nán zhī 。bǎi huā tóu shàng xiāo xī ,wéi wǒ fù jīn qī 。sōng xià líng shuāng gǔ gàn ,zhú wài héng chuāng shū yǐng ,tóng shì suì hán zī 。huàn qǔ wǒ cáo shǎng ,mò shǐ sú liú zhī 。 duì fēng qián ,kàn xuě hòu ,zǒng xiàng yí 。bì tiān rú xǐ ,hé xǔ qiāng dí yuè biān chuī 。yī duàn chū qún biāo gé ,hé dé shuǐ xiān xiōng shì ,qiān gǔ yù zhāng shī 。dǐng nài fù jiā shí ,zhōng dài mài qiū shí 。
详情

沁园春(冰漕凿方泉,宾客请以名斋,邀赋)

吴文英 〔宋朝〕

澄碧西湖,软红南陌,银河地穿。见华星影里,仙棋局静,清风行处,瑞玉圭寒。斜谷山深,望春楼远,无此峥嵘小渭川。一泓地,解新波不涸,独障狂澜。 老苏而后坡仙。继菊井嘉名相与传。试摩挲劲石,无令角折,丁宁明月,莫涴规圆。漫结鸥盟,那知鱼乐,心止中流别有天。无尘夜,听吾伊正在,秋水阑干。沁园春(冰漕凿方泉,宾客请以名斋,邀赋)拼音解读:chéng bì xī hú ,ruǎn hóng nán mò ,yín hé dì chuān 。jiàn huá xīng yǐng lǐ ,xiān qí jú jìng ,qīng fēng háng chù ,ruì yù guī hán 。xié gǔ shān shēn ,wàng chūn lóu yuǎn ,wú cǐ zhēng róng xiǎo wèi chuān 。yī hóng dì ,jiě xīn bō bú hé ,dú zhàng kuáng lán 。 lǎo sū ér hòu pō xiān 。jì jú jǐng jiā míng xiàng yǔ chuán 。shì mó suō jìn shí ,wú lìng jiǎo shé ,dīng níng míng yuè ,mò wó guī yuán 。màn jié ōu méng ,nà zhī yú lè ,xīn zhǐ zhōng liú bié yǒu tiān 。wú chén yè ,tīng wú yī zhèng zài ,qiū shuǐ lán gàn 。
详情

生查子(寿谢宪,在四川类省试院)

李刘 〔宋朝〕

湘江贯地维,衡岳生人杰。谁遣益州星,暂伴峨眉月。初度庆今朝,绣斧双龙节。为国罩嘉鱼。趣观黄金阙。生查子(寿谢宪,在四川类省试院)拼音解读:xiāng jiāng guàn dì wéi ,héng yuè shēng rén jié 。shuí qiǎn yì zhōu xīng ,zàn bàn é méi yuè 。chū dù qìng jīn cháo ,xiù fǔ shuāng lóng jiē 。wéi guó zhào jiā yú 。qù guān huáng jīn què 。
详情

玉楼春·风前欲劝春光住

辛弃疾 〔南北朝〕

风前欲劝春光住。春在城南芳草路。未随流落水边花,且作飘零泥上絮。 镜中已觉星星误。人不负春春自负。梦回人远许多愁,只在梨花风雨处。 玉楼春·风前欲劝春光住拼音解读: fēng qián yù quàn chūn guāng zhù 。chūn zài chéng nán fāng cǎo lù 。wèi suí liú luò shuǐ biān huā ,qiě zuò piāo líng ní shàng xù 。 jìng zhōng yǐ jiào xīng xīng wù 。rén bú fù chūn chūn zì fù 。mèng huí rén yuǎn xǔ duō chóu ,zhī zài lí huā fēng yǔ chù 。
详情

菩萨蛮(木芙蓉)

范成大 〔宋朝〕

冰明玉润天然色。凄凉拚作西风客。不肯嫁东风。殷勤霜露中。 绿窗梳洗晚。笑把玻璃盏。斜日上妆台。酒红和困来。菩萨蛮(木芙蓉)拼音解读:bīng míng yù rùn tiān rán sè 。qī liáng pīn zuò xī fēng kè 。bú kěn jià dōng fēng 。yīn qín shuāng lù zhōng 。 lǜ chuāng shū xǐ wǎn 。xiào bǎ bō lí zhǎn 。xié rì shàng zhuāng tái 。jiǔ hóng hé kùn lái 。
详情

高阳池送朱二

孟浩然 〔唐朝〕

当昔襄阳雄盛时,山公常醉习家池。池边钓女日相随,妆成照影竟来窥。澄波澹澹芙蓉发,绿岸参参杨柳垂。一朝物变人亦非,四面荒凉人住稀。意气豪华何处在,空余草露湿罗衣。此地朝来饯行者,翻向此中牧征马。征马分飞日渐斜,见此空为人所嗟。殷勤为访桃源路,予亦归来松子家。 高阳池送朱二拼音解读: dāng xī xiāng yáng xióng shèng shí ,shān gōng cháng zuì xí jiā chí 。chí biān diào nǚ rì xiàng suí ,zhuāng chéng zhào yǐng jìng lái kuī 。chéng bō dàn dàn fú róng fā ,lǜ àn cān cān yáng liǔ chuí 。yī cháo wù biàn rén yì fēi ,sì miàn huāng liáng rén zhù xī 。yì qì háo huá hé chù zài ,kōng yú cǎo lù shī luó yī 。cǐ dì cháo lái jiàn háng zhě ,fān xiàng cǐ zhōng mù zhēng mǎ 。zhēng mǎ fèn fēi rì jiàn xié ,jiàn cǐ kōng wéi rén suǒ jiē 。yīn qín wéi fǎng táo yuán lù ,yǔ yì guī lái sōng zǐ jiā 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->