蝶恋花(山茶)

张炎 〔宋朝〕

花占枝头忄欠日焙。金汞初抽,火鼎铅华退。还似瘢痕涂獭髓。胭脂淡抹微酣醉。 数朵折来春槛外。欲染清香,只许梅相对。不是临风珠蓓蕾。山童隔竹休敲碎。蝶恋花(山茶)拼音解读:huā zhàn zhī tóu shù qiàn rì bèi 。jīn gǒng chū chōu ,huǒ dǐng qiān huá tuì 。hái sì bān hén tú tǎ suǐ 。yān zhī dàn mò wēi hān zuì 。 shù duǒ shé lái chūn kǎn wài 。yù rǎn qīng xiāng ,zhī xǔ méi xiàng duì 。bú shì lín fēng zhū bèi lěi 。shān tóng gé zhú xiū qiāo suì 。
猜您喜欢

夜深 / 寒食夜

韩偓 〔宋朝〕

恻恻轻寒翦翦风,小梅飘雪杏花红。 夜深斜搭秋千索,楼阁朦胧烟雨中。 夜深 / 寒食夜拼音解读: cè cè qīng hán jiǎn jiǎn fēng ,xiǎo méi piāo xuě xìng huā hóng 。 yè shēn xié dā qiū qiān suǒ ,lóu gé méng lóng yān yǔ zhōng 。
详情

慢卷袖(闲窗烛暗)

柳永 〔宋朝〕

【慢卷袖】闲窗烛暗,孤帏夜永,欹枕难成寐。细屈指寻思,旧事前欢,都来未尽,平生深意。到得如今,万般追悔。空只添憔悴。对好景良辰,皱着眉儿,成甚滋味。红茵翠被。当时事、一一堪垂泪。怎生得依前,似恁偎香倚暖,抱着日高犹睡。算得伊家,也应随分,烦恼心儿里。又争似从前,淡淡相看,免恁牵系。慢卷袖(闲窗烛暗)拼音解读:【màn juàn xiù 】xián chuāng zhú àn ,gū wéi yè yǒng ,yī zhěn nán chéng mèi 。xì qū zhǐ xún sī ,jiù shì qián huān ,dōu lái wèi jìn ,píng shēng shēn yì 。dào dé rú jīn ,wàn bān zhuī huǐ 。kōng zhī tiān qiáo cuì 。duì hǎo jǐng liáng chén ,zhòu zhe méi ér ,chéng shèn zī wèi 。hóng yīn cuì bèi 。dāng shí shì 、yī yī kān chuí lèi 。zěn shēng dé yī qián ,sì nín wēi xiāng yǐ nuǎn ,bào zhe rì gāo yóu shuì 。suàn dé yī jiā ,yě yīng suí fèn ,fán nǎo xīn ér lǐ 。yòu zhēng sì cóng qián ,dàn dàn xiàng kàn ,miǎn nín qiān xì 。
详情

多丽·咏白菊

李清照 〔宋朝〕

小楼寒,夜长帘幕低垂。恨萧萧、无情风雨,夜来揉损琼肌。也不似、贵妃醉脸,也不似、孙寿愁眉。韩令偷香,徐娘傅粉,莫将比拟未新奇。细看取、屈平陶令,风韵正相宜。微风起,清芬酝藉,不减酴醿。 渐秋阑、雪清玉瘦,向人无限依依。似愁凝、汉皋解佩,似泪洒、纨扇题诗。朗月清风,浓烟暗雨,天教憔悴度芳姿。纵爱惜、不知从此,留得几多时。人情好,何须更忆,泽畔东篱。多丽·咏白菊拼音解读:xiǎo lóu hán ,yè zhǎng lián mù dī chuí 。hèn xiāo xiāo 、wú qíng fēng yǔ ,yè lái róu sǔn qióng jī 。yě bú sì 、guì fēi zuì liǎn ,yě bú sì 、sūn shòu chóu méi 。hán lìng tōu xiāng ,xú niáng fù fěn ,mò jiāng bǐ nǐ wèi xīn qí 。xì kàn qǔ 、qū píng táo lìng ,fēng yùn zhèng xiàng yí 。wēi fēng qǐ ,qīng fēn yùn jiè ,bú jiǎn tú mí 。 jiàn qiū lán 、xuě qīng yù shòu ,xiàng rén wú xiàn yī yī 。sì chóu níng 、hàn gāo jiě pèi ,sì lèi sǎ 、wán shàn tí shī 。lǎng yuè qīng fēng ,nóng yān àn yǔ ,tiān jiāo qiáo cuì dù fāng zī 。zòng ài xī 、bú zhī cóng cǐ ,liú dé jǐ duō shí 。rén qíng hǎo ,hé xū gèng yì ,zé pàn dōng lí 。
详情

八声甘州(和孔瞻怀信国公,因念亦周弟)

赵文 〔宋朝〕

是去年、春草又凄凄,尘生缕金衣。怅朱颜为土,白杨堪柱,燕子谁依。谩说漫漫六合,无地著相思。辽鹤归来後,城亦全非。 更有延平一剑,向风雷半夜,何处寻伊。怪天天何物,堪作玉弹棋。到年年、无肠堪断,向清明、独自掩荆扉。何况又、禽声杜宇,花事酴醿。八声甘州(和孔瞻怀信国公,因念亦周弟)拼音解读:shì qù nián 、chūn cǎo yòu qī qī ,chén shēng lǚ jīn yī 。chàng zhū yán wéi tǔ ,bái yáng kān zhù ,yàn zǐ shuí yī 。màn shuō màn màn liù hé ,wú dì zhe xiàng sī 。liáo hè guī lái hòu ,chéng yì quán fēi 。 gèng yǒu yán píng yī jiàn ,xiàng fēng léi bàn yè ,hé chù xún yī 。guài tiān tiān hé wù ,kān zuò yù dàn qí 。dào nián nián 、wú cháng kān duàn ,xiàng qīng míng 、dú zì yǎn jīng fēi 。hé kuàng yòu 、qín shēng dù yǔ ,huā shì tú mí 。
详情

点绛唇·新月娟娟

汪藻 〔宋朝〕

新月娟娟,夜寒江静衔山斗。起来搔首,梅影横窗瘦。 好个霜天,闲却传杯手。君知否。乱鸦啼后。归兴浓于酒。 点绛唇·新月娟娟拼音解读: xīn yuè juān juān ,yè hán jiāng jìng xián shān dòu 。qǐ lái sāo shǒu ,méi yǐng héng chuāng shòu 。 hǎo gè shuāng tiān ,xián què chuán bēi shǒu 。jun1 zhī fǒu 。luàn yā tí hòu 。guī xìng nóng yú jiǔ 。
详情

秋思(利欲驱人万火牛)

陆游 〔宋朝〕

【秋思】利欲驱人万火牛,江湖浪迹一沙鸥。日长似岁闲方觉,事大如山醉亦休。衣杵相望深巷月,井桐摇落故园秋。欲舒老眼无高处,安得元龙百尺楼。秋思(利欲驱人万火牛)拼音解读:【qiū sī 】lì yù qū rén wàn huǒ niú ,jiāng hú làng jì yī shā ōu 。rì zhǎng sì suì xián fāng jiào ,shì dà rú shān zuì yì xiū 。yī chǔ xiàng wàng shēn xiàng yuè ,jǐng tóng yáo luò gù yuán qiū 。yù shū lǎo yǎn wú gāo chù ,ān dé yuán lóng bǎi chǐ lóu 。
详情

减字木兰花(用季功韵戏呈子定)

郭应祥 〔宋朝〕

遇如不遇。最是暂来还复去。归到乡关。欲再来时却恐难。 丁宁去后。倩雁传书须访旧。万斛羁愁。逐水那容许大舟。减字木兰花(用季功韵戏呈子定)拼音解读:yù rú bú yù 。zuì shì zàn lái hái fù qù 。guī dào xiāng guān 。yù zài lái shí què kǒng nán 。 dīng níng qù hòu 。qiàn yàn chuán shū xū fǎng jiù 。wàn hú jī chóu 。zhú shuǐ nà róng xǔ dà zhōu 。
详情

清平乐(奉酬韩叔夏)

向子諲 〔宋朝〕

薄情风雨。断送花何许。一夜清香无觅处。却返云窗月户。 醉乡面米为春。荆州富贵中人。肯入芗林净社,玉山屡倒芳茵。清平乐(奉酬韩叔夏)拼音解读:báo qíng fēng yǔ 。duàn sòng huā hé xǔ 。yī yè qīng xiāng wú mì chù 。què fǎn yún chuāng yuè hù 。 zuì xiāng miàn mǐ wéi chūn 。jīng zhōu fù guì zhōng rén 。kěn rù xiāng lín jìng shè ,yù shān lǚ dǎo fāng yīn 。
详情

换巢鸾凤(梅意花庵作春情)

史达祖 〔宋朝〕

人若梅娇。正愁横断坞,梦绕溪桥。倚风融汉粉,坐月怨秦箫。相思因甚到纤腰。定知我今,无魂可销。佳期晚,谩几度、泪痕相照。 人情。天眇眇。花外语香,时透郎怀抱。暗握荑苗,乍尝樱颗,犹恨侵阶芳草。天念王昌忒多情,换巢鸾凤教偕老。温柔乡,醉芙蓉、一帐春晓。换巢鸾凤(梅意花庵作春情)拼音解读:rén ruò méi jiāo 。zhèng chóu héng duàn wù ,mèng rào xī qiáo 。yǐ fēng róng hàn fěn ,zuò yuè yuàn qín xiāo 。xiàng sī yīn shèn dào xiān yāo 。dìng zhī wǒ jīn ,wú hún kě xiāo 。jiā qī wǎn ,màn jǐ dù 、lèi hén xiàng zhào 。 rén qíng 。tiān miǎo miǎo 。huā wài yǔ xiāng ,shí tòu láng huái bào 。àn wò yí miáo ,zhà cháng yīng kē ,yóu hèn qīn jiē fāng cǎo 。tiān niàn wáng chāng tuī duō qíng ,huàn cháo luán fèng jiāo xié lǎo 。wēn róu xiāng ,zuì fú róng 、yī zhàng chūn xiǎo 。
详情

浪淘沙(有得越中故人赠杨梅者,为赋赠)

吴文英 〔宋朝〕

绿树越溪湾。过雨云殷。西陵人去暮潮还。铅泪结成红粟颗,封寄长安。别味带生酸。愁忆眉山。小楼灯外楝花寒。衫袖醉痕花唾在,犹染微丹。浪淘沙(有得越中故人赠杨梅者,为赋赠)拼音解读:lǜ shù yuè xī wān 。guò yǔ yún yīn 。xī líng rén qù mù cháo hái 。qiān lèi jié chéng hóng sù kē ,fēng jì zhǎng ān 。bié wèi dài shēng suān 。chóu yì méi shān 。xiǎo lóu dēng wài liàn huā hán 。shān xiù zuì hén huā tuò zài ,yóu rǎn wēi dān 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->