水调歌头(腊月二十一日可远堂索赋)

刘辰翁 〔宋朝〕

落日半亭榭,山影没壶中。苍然欲不可极,迢递未归鸿。锦织家人何在,春寄故人不到,寂寞听疏钟。木末见江去,无雪著渔翁。 词舂容,歌慷慨,语玲珑。岁云暮矣相见,明日是东风。远想使君台上,携手与人同乐,中夜说元龙。世事无足语,且看烛花红。水调歌头(腊月二十一日可远堂索赋)拼音解读:luò rì bàn tíng xiè ,shān yǐng méi hú zhōng 。cāng rán yù bú kě jí ,tiáo dì wèi guī hóng 。jǐn zhī jiā rén hé zài ,chūn jì gù rén bú dào ,jì mò tīng shū zhōng 。mù mò jiàn jiāng qù ,wú xuě zhe yú wēng 。 cí chōng róng ,gē kāng kǎi ,yǔ líng lóng 。suì yún mù yǐ xiàng jiàn ,míng rì shì dōng fēng 。yuǎn xiǎng shǐ jun1 tái shàng ,xié shǒu yǔ rén tóng lè ,zhōng yè shuō yuán lóng 。shì shì wú zú yǔ ,qiě kàn zhú huā hóng 。
猜您喜欢

题李愬画像

惠洪 〔五代〕

淮阴北面师广武,其气岂只吞项羽。君得李佑不肯诛。便知元济在掌股。羊公德行化悍夫,卧鼓不战良骄吴。公方沉鸷诸将底,又笑元济无头颅。雪中行师等儿戏,夜取蔡州藏袖底。远人信宿犹未知,大类西平击朱泚。锦袍玉带仍父风,拄颐长剑大梁公。君看齁橐见丞相,此意与天相始终。题李愬画像拼音解读:huái yīn běi miàn shī guǎng wǔ ,qí qì qǐ zhī tūn xiàng yǔ 。jun1 dé lǐ yòu bú kěn zhū 。biàn zhī yuán jì zài zhǎng gǔ 。yáng gōng dé háng huà hàn fū ,wò gǔ bú zhàn liáng jiāo wú 。gōng fāng chén zhì zhū jiāng dǐ ,yòu xiào yuán jì wú tóu lú 。xuě zhōng háng shī děng ér xì ,yè qǔ cài zhōu cáng xiù dǐ 。yuǎn rén xìn xiǔ yóu wèi zhī ,dà lèi xī píng jī zhū zǐ 。jǐn páo yù dài réng fù fēng ,zhǔ yí zhǎng jiàn dà liáng gōng 。jun1 kàn kù tuó jiàn chéng xiàng ,cǐ yì yǔ tiān xiàng shǐ zhōng 。
详情

高阳台(纸被)

王沂孙 〔宋朝〕

霜楮刳皮,冰花擘茧,满腔絮湿湘帘。抱瓮工夫,何须待吐吴蚕。水香玉色难裁翦,更绣针、茸线休拈。伴梅花,暗卷春风,斗帐孤眠。 篝熏鹊锦熊毡。任粉融脂涴,犹怯痴寒。我睡方浓,笑他欠此清缘。揉来细软烘烘暖,尽何妨、挟纩装绵。酒魂醒,半榻梨云,起坐诗禅。高阳台(纸被)拼音解读:shuāng chǔ kū pí ,bīng huā bò jiǎn ,mǎn qiāng xù shī xiāng lián 。bào wèng gōng fū ,hé xū dài tǔ wú cán 。shuǐ xiāng yù sè nán cái jiǎn ,gèng xiù zhēn 、róng xiàn xiū niān 。bàn méi huā ,àn juàn chūn fēng ,dòu zhàng gū mián 。 gōu xūn què jǐn xióng zhān 。rèn fěn róng zhī wó ,yóu qiè chī hán 。wǒ shuì fāng nóng ,xiào tā qiàn cǐ qīng yuán 。róu lái xì ruǎn hōng hōng nuǎn ,jìn hé fáng 、jiā kuàng zhuāng mián 。jiǔ hún xǐng ,bàn tà lí yún ,qǐ zuò shī chán 。
详情

木兰花慢(已未生日)

刘克庄 〔宋朝〕

新来衰态见,书懒读,镜休看。笑量窄才慳,卷无警策,杯有留残。思量减些年甲,怎奈何、须与鬓难瞒。假使诏催上道,不如敕放还山。 数年前乞挂衣冠。耄矣尚盘桓。且行歌拾穗,未应天上,解胜人间。仙家更无理会,至今传、都厕处刘安。莫怪是翁矍铄,止缘老子痴顽。木兰花慢(已未生日)拼音解读:xīn lái shuāi tài jiàn ,shū lǎn dú ,jìng xiū kàn 。xiào liàng zhǎi cái qiān ,juàn wú jǐng cè ,bēi yǒu liú cán 。sī liàng jiǎn xiē nián jiǎ ,zěn nài hé 、xū yǔ bìn nán mán 。jiǎ shǐ zhào cuī shàng dào ,bú rú chì fàng hái shān 。 shù nián qián qǐ guà yī guàn 。mào yǐ shàng pán huán 。qiě háng gē shí suì ,wèi yīng tiān shàng ,jiě shèng rén jiān 。xiān jiā gèng wú lǐ huì ,zhì jīn chuán 、dōu cè chù liú ān 。mò guài shì wēng jué shuò ,zhǐ yuán lǎo zǐ chī wán 。
详情

采莲曲·金桨木兰船

刘孝威 〔唐朝〕

金桨木兰船,戏采江南莲。 莲香隔浦渡,荷叶满江鲜。 房垂易入手,柄曲自临盘。 露花时湿钏,风茎乍拂钿。采莲曲·金桨木兰船拼音解读:jīn jiǎng mù lán chuán ,xì cǎi jiāng nán lián 。 lián xiāng gé pǔ dù ,hé yè mǎn jiāng xiān 。 fáng chuí yì rù shǒu ,bǐng qǔ zì lín pán 。 lù huā shí shī chuàn ,fēng jīng zhà fú diàn 。
详情

浣溪沙·著酒行行满袂风

姜夔 〔宋朝〕

沙露,衰草入云。丙午之秋,予与安甥或荡舟采菱,或举火罝兔,或观鱼簺下,山行野吟,自适其适,凭虚怅望,因赋是阙 著酒行行满袂风。草枯霜鹘落晴空。销魂都在夕阳中。 恨入四弦人欲老,梦寻千驿意难通。当时何似莫匆匆。 浣溪沙·著酒行行满袂风拼音解读: shā lù ,shuāi cǎo rù yún 。bǐng wǔ zhī qiū ,yǔ yǔ ān shēng huò dàng zhōu cǎi líng ,huò jǔ huǒ jū tù ,huò guān yú sài xià ,shān háng yě yín ,zì shì qí shì ,píng xū chàng wàng ,yīn fù shì què zhe jiǔ háng háng mǎn mèi fēng 。cǎo kū shuāng gǔ luò qíng kōng 。xiāo hún dōu zài xī yáng zhōng 。 hèn rù sì xián rén yù lǎo ,mèng xún qiān yì yì nán tōng 。dāng shí hé sì mò cōng cōng 。
详情

鹧鸪天(为饱子山侍妾燕燕作)

仲并 〔宋朝〕

小泊横塘日欲斜。一枝犹有未残花。几年燕子无消息,今日飞来王谢家。 歌水调,韵琵琶。声声都是苑年华。钗头杏子今如许,翦烛裁诗莫问他。鹧鸪天(为饱子山侍妾燕燕作)拼音解读:xiǎo bó héng táng rì yù xié 。yī zhī yóu yǒu wèi cán huā 。jǐ nián yàn zǐ wú xiāo xī ,jīn rì fēi lái wáng xiè jiā 。 gē shuǐ diào ,yùn pí pá 。shēng shēng dōu shì yuàn nián huá 。chāi tóu xìng zǐ jīn rú xǔ ,jiǎn zhú cái shī mò wèn tā 。
详情

武陵春·春晚

李清照 〔宋朝〕

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。武陵春·春晚拼音解读:fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn ,rì wǎn juàn shū tóu 。wù shì rén fēi shì shì xiū ,yù yǔ lèi xiān liú 。wén shuō shuāng xī chūn shàng hǎo ,yě nǐ fàn qīng zhōu 。zhī kǒng shuāng xī zé měng zhōu ,zǎi bú dòng xǔ duō chóu 。
详情

摸鱼儿(别处梅)

张炎 〔宋朝〕

向天涯、水流云散,依依往事非旧。西湖见说鸥飞去,知有海翁来否。风雨后。甚客里逢春,尚记花间酒。空嗟皓首。对茂苑残红,携歌占地,相趁小垂手。 归时候。花径青红尚有。好游何事诗瘦。龟蒙未肯寻幽兴,曾恋志和渔叟。吟啸久。爱如此清奇,岁晚忘年友。呼船渡口。叹西出阳关,故人何处,愁在渭城柳。摸鱼儿(别处梅)拼音解读:xiàng tiān yá 、shuǐ liú yún sàn ,yī yī wǎng shì fēi jiù 。xī hú jiàn shuō ōu fēi qù ,zhī yǒu hǎi wēng lái fǒu 。fēng yǔ hòu 。shèn kè lǐ féng chūn ,shàng jì huā jiān jiǔ 。kōng jiē hào shǒu 。duì mào yuàn cán hóng ,xié gē zhàn dì ,xiàng chèn xiǎo chuí shǒu 。 guī shí hòu 。huā jìng qīng hóng shàng yǒu 。hǎo yóu hé shì shī shòu 。guī méng wèi kěn xún yōu xìng ,céng liàn zhì hé yú sǒu 。yín xiào jiǔ 。ài rú cǐ qīng qí ,suì wǎn wàng nián yǒu 。hū chuán dù kǒu 。tàn xī chū yáng guān ,gù rén hé chù ,chóu zài wèi chéng liǔ 。
详情

贺圣朝·留别

叶清臣 〔清朝〕

满斟绿醑留君住。莫匆匆归去。三分春色二分愁,更一分风雨。花开花谢、都来几许。且高歌休诉。不知来岁牡丹时,再相逢何处。 贺圣朝·留别拼音解读: mǎn zhēn lǜ xǔ liú jun1 zhù 。mò cōng cōng guī qù 。sān fèn chūn sè èr fèn chóu ,gèng yī fèn fēng yǔ 。huā kāi huā xiè 、dōu lái jǐ xǔ 。qiě gāo gē xiū sù 。bú zhī lái suì mǔ dān shí ,zài xiàng féng hé chù 。
详情

安阳好

韩琦 〔宋朝〕

安阳好,形势魏西州。曼衍山川环故国,升平歌吹沸高楼。和气镇飞浮。 笼画陌,乔木几春秋。花外轩窗排远岫,竹间门巷带长流。风物更清幽。安阳好拼音解读:ān yáng hǎo ,xíng shì wèi xī zhōu 。màn yǎn shān chuān huán gù guó ,shēng píng gē chuī fèi gāo lóu 。hé qì zhèn fēi fú 。 lóng huà mò ,qiáo mù jǐ chūn qiū 。huā wài xuān chuāng pái yuǎn xiù ,zhú jiān mén xiàng dài zhǎng liú 。fēng wù gèng qīng yōu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->