临江仙(壬午七夕)

刘辰翁 〔宋朝〕

天际何分南与北,五更纵又成横。夜来拾得断河星。化为一片石,持去问君平。 老大看天一笑,儿童问我须应。向来牛女本无名。要知天上事,亦似谤先生。临江仙(壬午七夕)拼音解读:tiān jì hé fèn nán yǔ běi ,wǔ gèng zòng yòu chéng héng 。yè lái shí dé duàn hé xīng 。huà wéi yī piàn shí ,chí qù wèn jun1 píng 。 lǎo dà kàn tiān yī xiào ,ér tóng wèn wǒ xū yīng 。xiàng lái niú nǚ běn wú míng 。yào zhī tiān shàng shì ,yì sì bàng xiān shēng 。
猜您喜欢

夏花明

韦应物 〔唐朝〕

夏条绿已密,朱萼缀明鲜。炎炎日正午,灼灼火俱燃。 翻风适自乱,照水复成妍。归视窗间字,荧煌满眼前。 夏花明拼音解读: xià tiáo lǜ yǐ mì ,zhū è zhuì míng xiān 。yán yán rì zhèng wǔ ,zhuó zhuó huǒ jù rán 。 fān fēng shì zì luàn ,zhào shuǐ fù chéng yán 。guī shì chuāng jiān zì ,yíng huáng mǎn yǎn qián 。
详情

满江红(寄寿宋子渊,宋生朝先余一日)

管鉴 〔宋朝〕

去岁兹辰,记称寿、曾陪燕席。明朝更、屈公扶醉,相过为客。间世生贤元自异,偶然先后欢连日。怅如今、五岭望三湘,云霄隔。 松鹤算,珪璋德。廊庙器,神仙格。想尊前仍唱,雪中晴色。去岁尝有词云:“要知他日调元手,看取今朝雪里松。”公上清都调鼎鼐,我归旧隐寻泉石。愿年年、东阁燕嘉宾,常相忆。满江红(寄寿宋子渊,宋生朝先余一日)拼音解读:qù suì zī chén ,jì chēng shòu 、céng péi yàn xí 。míng cháo gèng 、qū gōng fú zuì ,xiàng guò wéi kè 。jiān shì shēng xián yuán zì yì ,ǒu rán xiān hòu huān lián rì 。chàng rú jīn 、wǔ lǐng wàng sān xiāng ,yún xiāo gé 。 sōng hè suàn ,guī zhāng dé 。láng miào qì ,shén xiān gé 。xiǎng zūn qián réng chàng ,xuě zhōng qíng sè 。qù suì cháng yǒu cí yún :“yào zhī tā rì diào yuán shǒu ,kàn qǔ jīn cháo xuě lǐ sōng 。”gōng shàng qīng dōu diào dǐng nài ,wǒ guī jiù yǐn xún quán shí 。yuàn nián nián 、dōng gé yàn jiā bīn ,cháng xiàng yì 。
详情

雨后送李将军还祠偕同寅饮一杯亭

赵汝愚 〔清朝〕

民感桑林雨,云施李靖龙。精诚天地动,意愿鬼神从。村喜禾花实,峰看岭岫重。白旗辉烈日,遥映一杯浓。雨后送李将军还祠偕同寅饮一杯亭拼音解读:mín gǎn sāng lín yǔ ,yún shī lǐ jìng lóng 。jīng chéng tiān dì dòng ,yì yuàn guǐ shén cóng 。cūn xǐ hé huā shí ,fēng kàn lǐng xiù zhòng 。bái qí huī liè rì ,yáo yìng yī bēi nóng 。
详情

好事近(绍兴辛未病起见梅)

向子諲 〔宋朝〕

多病卧江干,过尽春花秋叶。又见横斜疏影,弄阶前明月。 呼儿取酒据胡床,尚喜知时节。宜与老夫情厚,有鬓边残雪。好事近(绍兴辛未病起见梅)拼音解读:duō bìng wò jiāng gàn ,guò jìn chūn huā qiū yè 。yòu jiàn héng xié shū yǐng ,nòng jiē qián míng yuè 。 hū ér qǔ jiǔ jù hú chuáng ,shàng xǐ zhī shí jiē 。yí yǔ lǎo fū qíng hòu ,yǒu bìn biān cán xuě 。
详情

满江红(梅)

吴潜 〔宋朝〕

试马东风,且来问、南枝消息。正小墅、几株斜倚,数花轻拆。自有山中幽态度,谁知世上真颜色。叹君家、五岭我双溪,俱成客。 长塞管,孤城笛。天未晓,人犹寂。有几多心事,露清月白。好把寒英都放了,莫教春讯能占得。问竹篱、茅舍景如何,惟渠识。满江红(梅)拼音解读:shì mǎ dōng fēng ,qiě lái wèn 、nán zhī xiāo xī 。zhèng xiǎo shù 、jǐ zhū xié yǐ ,shù huā qīng chāi 。zì yǒu shān zhōng yōu tài dù ,shuí zhī shì shàng zhēn yán sè 。tàn jun1 jiā 、wǔ lǐng wǒ shuāng xī ,jù chéng kè 。 zhǎng sāi guǎn ,gū chéng dí 。tiān wèi xiǎo ,rén yóu jì 。yǒu jǐ duō xīn shì ,lù qīng yuè bái 。hǎo bǎ hán yīng dōu fàng le ,mò jiāo chūn xùn néng zhàn dé 。wèn zhú lí 、máo shě jǐng rú hé ,wéi qú shí 。
详情

醉落魄·预赏景龙门追悼明节皇后

赵佶 〔清朝〕

无言哽噎。看灯记得年时节。行行指月行行说。愿月常圆,休要暂时缺。 今年华市灯罗列。好灯争奈人心别。人前不敢分明说。不忍抬头,羞见旧时月。 醉落魄·预赏景龙门追悼明节皇后拼音解读: wú yán gěng yē 。kàn dēng jì dé nián shí jiē 。háng háng zhǐ yuè háng háng shuō 。yuàn yuè cháng yuán ,xiū yào zàn shí quē 。 jīn nián huá shì dēng luó liè 。hǎo dēng zhēng nài rén xīn bié 。rén qián bú gǎn fèn míng shuō 。bú rěn tái tóu ,xiū jiàn jiù shí yuè 。
详情

沁园春(凤山出二宠姬歌余词)

王迈 〔宋朝〕

夜来斗庵,左顾绿云,右盼素娥。好态浓意远,随宜梳洗,轻轻莲步,艳艳秋波。妒宠争妍,娇痴无际,齐劝诗翁金叵罗。翁微笑、□一时饮尽,谁少谁多。 月娥。唱后颜酡。莫也怕、浮云妒月麽。问苏州刺史,旧欢如梦,江州司马,衫湿如何。翠幕空垂,唾花无迹,忍听樽前飞燕歌。销凝处,正潇潇烟雨,偏恼东坡。沁园春(凤山出二宠姬歌余词)拼音解读:yè lái dòu ān ,zuǒ gù lǜ yún ,yòu pàn sù é 。hǎo tài nóng yì yuǎn ,suí yí shū xǐ ,qīng qīng lián bù ,yàn yàn qiū bō 。dù chǒng zhēng yán ,jiāo chī wú jì ,qí quàn shī wēng jīn pǒ luó 。wēng wēi xiào 、□yī shí yǐn jìn ,shuí shǎo shuí duō 。 yuè é 。chàng hòu yán tuó 。mò yě pà 、fú yún dù yuè me 。wèn sū zhōu cì shǐ ,jiù huān rú mèng ,jiāng zhōu sī mǎ ,shān shī rú hé 。cuì mù kōng chuí ,tuò huā wú jì ,rěn tīng zūn qián fēi yàn gē 。xiāo níng chù ,zhèng xiāo xiāo yān yǔ ,piān nǎo dōng pō 。
详情

小儿垂钓

胡令能 〔唐朝〕

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。 小儿垂钓拼音解读: péng tóu zhì zǐ xué chuí lún ,cè zuò méi tái cǎo yìng shēn 。 lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu ,pà dé yú jīng bú yīng rén 。
详情

采桑子(画船载酒西湖好)

欧阳修 〔宋朝〕

【采桑子】 画船载酒西湖好, 急管繁弦, 玉盏催传, 稳泛平波任醉眠。 行云却在行舟下, 空水澄鲜, 俯仰留连, 疑是湖中别有天。 采桑子(画船载酒西湖好)拼音解读: 【cǎi sāng zǐ 】 huà chuán zǎi jiǔ xī hú hǎo , jí guǎn fán xián , yù zhǎn cuī chuán , wěn fàn píng bō rèn zuì mián 。 háng yún què zài háng zhōu xià , kōng shuǐ chéng xiān , fǔ yǎng liú lián , yí shì hú zhōng bié yǒu tiān 。
详情

蝶恋花·喜鹊桥成催凤驾

晏几道 〔宋朝〕

喜鹊桥成催凤驾。天为欢迟,乞与初凉夜。乞巧双蛾加意画。玉钩斜傍西南挂。 分钿擘钗凉叶下。香袖凭肩,谁记当时话。路隔银河犹可借。世间离恨何年罢。蝶恋花·喜鹊桥成催凤驾拼音解读:xǐ què qiáo chéng cuī fèng jià 。tiān wéi huān chí ,qǐ yǔ chū liáng yè 。qǐ qiǎo shuāng é jiā yì huà 。yù gōu xié bàng xī nán guà 。 fèn diàn bò chāi liáng yè xià 。xiāng xiù píng jiān ,shuí jì dāng shí huà 。lù gé yín hé yóu kě jiè 。shì jiān lí hèn hé nián bà 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->