霓裳中序第一(寿王之朝)

陈著 〔宋朝〕

华胄银青气脉,仙风斑白须眉。儿孙玉雪满庭帏。家庆人间难比。 浮世事等云过,平生心有天知。举杯相约小春时。岁岁梅花里醉。霓裳中序第一(寿王之朝)拼音解读:huá zhòu yín qīng qì mò ,xiān fēng bān bái xū méi 。ér sūn yù xuě mǎn tíng wéi 。jiā qìng rén jiān nán bǐ 。 fú shì shì děng yún guò ,píng shēng xīn yǒu tiān zhī 。jǔ bēi xiàng yuē xiǎo chūn shí 。suì suì méi huā lǐ zuì 。
猜您喜欢

念奴娇(中秋携儿辈步月至极目亭,寄怀子云兄)

韩元吉 〔宋朝〕

去年秋半,正都门结束,相将离别。潋潋双溪新雁过,重见当时明月。步转高楼,凄凉看镜,绿鬓纷成雪。晚晴烟树,傍人飞下红叶。 还记江浦潮生,云涛天际,涌金波一色。千里相望浑似梦,极目空山围碧。醉拍朱阑,满簪丹桂,细与姮娥说。倚风孤啸,恍然身在瑶阙。念奴娇(中秋携儿辈步月至极目亭,寄怀子云兄)拼音解读:qù nián qiū bàn ,zhèng dōu mén jié shù ,xiàng jiāng lí bié 。liàn liàn shuāng xī xīn yàn guò ,zhòng jiàn dāng shí míng yuè 。bù zhuǎn gāo lóu ,qī liáng kàn jìng ,lǜ bìn fēn chéng xuě 。wǎn qíng yān shù ,bàng rén fēi xià hóng yè 。 hái jì jiāng pǔ cháo shēng ,yún tāo tiān jì ,yǒng jīn bō yī sè 。qiān lǐ xiàng wàng hún sì mèng ,jí mù kōng shān wéi bì 。zuì pāi zhū lán ,mǎn zān dān guì ,xì yǔ héng é shuō 。yǐ fēng gū xiào ,huǎng rán shēn zài yáo què 。
详情

画蛇添足

刘向 〔五代〕

楚有祠者,赐其舍人卮酒,舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。”一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇成,夺其卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。画蛇添足拼音解读:chǔ yǒu cí zhě ,cì qí shě rén zhī jiǔ ,shě rén xiàng wèi yuē :“shù rén yǐn zhī bú zú ,yī rén yǐn zhī yǒu yú 。qǐng huà dì wéi shé ,xiān chéng zhě yǐn jiǔ 。”yī rén shé xiān chéng ,yǐn jiǔ qiě yǐn zhī ,nǎi zuǒ shǒu chí zhī ,yòu shǒu huà shé ,yuē :“wú néng wéi zhī zú 。”wèi chéng ,yī rén zhī shé chéng ,duó qí zhī yuē :“shé gù wú zú ,zǐ ān néng wéi zhī zú ?”suí yǐn qí jiǔ 。wéi shé zú zhě ,zhōng wáng qí jiǔ 。
详情

透碧霄(南吕调)

柳永 〔宋朝〕

月华边。万年芳村起祥烟。帝居壮丽,皇家熙盛,宝运当千。端门清昼,觚棱照日,双阙中天。太平时、朝野多欢。遍锦街香陌,钧天歌吹,阆苑神仙。 昔观光得意,狂游风景,再睹更精妍。傍柳阴,寻花径,空恁亸辔垂鞭。乐游雅戏,平康艳质,应也依然。仗何人、多谢婵娟。道宦途踪迹,歌酒情怀,不似当年。透碧霄(南吕调)拼音解读:yuè huá biān 。wàn nián fāng cūn qǐ xiáng yān 。dì jū zhuàng lì ,huáng jiā xī shèng ,bǎo yùn dāng qiān 。duān mén qīng zhòu ,gū léng zhào rì ,shuāng què zhōng tiān 。tài píng shí 、cháo yě duō huān 。biàn jǐn jiē xiāng mò ,jun1 tiān gē chuī ,láng yuàn shén xiān 。 xī guān guāng dé yì ,kuáng yóu fēng jǐng ,zài dǔ gèng jīng yán 。bàng liǔ yīn ,xún huā jìng ,kōng nín duǒ pèi chuí biān 。lè yóu yǎ xì ,píng kāng yàn zhì ,yīng yě yī rán 。zhàng hé rén 、duō xiè chán juān 。dào huàn tú zōng jì ,gē jiǔ qíng huái ,bú sì dāng nián 。
详情

石州引·薄雨初寒

贺铸 〔唐朝〕

薄雨初寒,斜照弄晴,春意空阔。长亭柳色才黄,远客一枝先折。烟横水际,映带几点归鸦,东风销尽龙沙雪。还记出关来,恰而今时节。 将发。画楼芳酒,红泪清歌,顿成轻别。已是经年,杳杳音尘多绝。欲知方寸,共有几许清愁,芭蕉不展丁香结。枉望断天涯,两厌厌风月。石州引·薄雨初寒拼音解读:báo yǔ chū hán ,xié zhào nòng qíng ,chūn yì kōng kuò 。zhǎng tíng liǔ sè cái huáng ,yuǎn kè yī zhī xiān shé 。yān héng shuǐ jì ,yìng dài jǐ diǎn guī yā ,dōng fēng xiāo jìn lóng shā xuě 。hái jì chū guān lái ,qià ér jīn shí jiē 。 jiāng fā 。huà lóu fāng jiǔ ,hóng lèi qīng gē ,dùn chéng qīng bié 。yǐ shì jīng nián ,yǎo yǎo yīn chén duō jué 。yù zhī fāng cùn ,gòng yǒu jǐ xǔ qīng chóu ,bā jiāo bú zhǎn dīng xiāng jié 。wǎng wàng duàn tiān yá ,liǎng yàn yàn fēng yuè 。
详情

李处郁语

佚名 〔唐朝〕

飧若入咽,百无一全。李处郁语拼音解读:sūn ruò rù yān ,bǎi wú yī quán 。
详情

广陵古冢石刻

佚名 〔唐朝〕

日为箭兮月为弓,四时躬人兮无穷。但得天将明月死, 不觉人随流水空。山川秀兮碧穹窿,崇夫人墓兮直其中。 猿啼鸟啸烟濛濛,千年万年松柏风。广陵古冢石刻拼音解读:rì wéi jiàn xī yuè wéi gōng ,sì shí gōng rén xī wú qióng 。dàn dé tiān jiāng míng yuè sǐ , bú jiào rén suí liú shuǐ kōng 。shān chuān xiù xī bì qióng lóng ,chóng fū rén mù xī zhí qí zhōng 。 yuán tí niǎo xiào yān méng méng ,qiān nián wàn nián sōng bǎi fēng 。
详情

一萼红(和玉霄感旧)

尹济翁 〔宋朝〕

玉搔头。是何人敲折,应为节秦讴。棐几朱弦,剪灯雪藕,几回数尽更筹。草草又、一番春梦,梦觉了、风雨楚江秋。却恨闲身,不如鸿雁,飞过妆楼。 又是山枯水瘦,叹回肠难贮,万斛新愁。懒复能歌,那堪对酒,物华冉冉都休。江上柳、千丝万缕、恼乱人、更忍凝眸。犹怕月来弄影,莫上帘钩。一萼红(和玉霄感旧)拼音解读:yù sāo tóu 。shì hé rén qiāo shé ,yīng wéi jiē qín ōu 。féi jǐ zhū xián ,jiǎn dēng xuě ǒu ,jǐ huí shù jìn gèng chóu 。cǎo cǎo yòu 、yī fān chūn mèng ,mèng jiào le 、fēng yǔ chǔ jiāng qiū 。què hèn xián shēn ,bú rú hóng yàn ,fēi guò zhuāng lóu 。 yòu shì shān kū shuǐ shòu ,tàn huí cháng nán zhù ,wàn hú xīn chóu 。lǎn fù néng gē ,nà kān duì jiǔ ,wù huá rǎn rǎn dōu xiū 。jiāng shàng liǔ 、qiān sī wàn lǚ 、nǎo luàn rén 、gèng rěn níng móu 。yóu pà yuè lái nòng yǐng ,mò shàng lián gōu 。
详情

谒金门(和自昭木香)

吴潜 〔宋朝〕

风韵彻。满架平平铺雪。贾女何郎盟共结。睡浓香更冽。 春去情怀怎说。却喜不闻啼_。月夜时来闲蹀_。故园三载别。谒金门(和自昭木香)拼音解读:fēng yùn chè 。mǎn jià píng píng pù xuě 。jiǎ nǚ hé láng méng gòng jié 。shuì nóng xiāng gèng liè 。 chūn qù qíng huái zěn shuō 。què xǐ bú wén tí _。yuè yè shí lái xián dié _。gù yuán sān zǎi bié 。
详情

宋善威诗

佚名 〔唐朝〕

月落三株树,日映九重天。良夜欢宴罢,暂别庚申年。宋善威诗拼音解读:yuè luò sān zhū shù ,rì yìng jiǔ zhòng tiān 。liáng yè huān yàn bà ,zàn bié gēng shēn nián 。
详情

饮马长城窟行

李世民 〔宋朝〕

塞外悲风切,交河冰已结。瀚海百重波,阴山千里雪。 迥戍危烽火,层峦引高节。悠悠卷旆旌,饮马出长城。 寒沙连骑迹,朔吹断边声。胡尘清玉塞,羌笛韵金钲。 绝漠干戈戢,车徒振原隰。都尉反龙堆,将军旋马邑。 扬麾氛雾静,纪石功名立。荒裔一戎衣,灵台凯歌入。 饮马长城窟行拼音解读: sāi wài bēi fēng qiē ,jiāo hé bīng yǐ jié 。hàn hǎi bǎi zhòng bō ,yīn shān qiān lǐ xuě 。 jiǒng shù wēi fēng huǒ ,céng luán yǐn gāo jiē 。yōu yōu juàn pèi jīng ,yǐn mǎ chū zhǎng chéng 。 hán shā lián qí jì ,shuò chuī duàn biān shēng 。hú chén qīng yù sāi ,qiāng dí yùn jīn zhēng 。 jué mò gàn gē jí ,chē tú zhèn yuán xí 。dōu wèi fǎn lóng duī ,jiāng jun1 xuán mǎ yì 。 yáng huī fēn wù jìng ,jì shí gōng míng lì 。huāng yì yī róng yī ,líng tái kǎi gē rù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->