好事近(秋饮)

吴文英 〔宋朝〕

雁外雨丝丝,将恨和愁都织。玉骨西风添瘦,减尊前歌力。 袖香曾枕醉红腮,依约唾痕碧。花下凌波入梦,引春雏双鶒。好事近(秋饮)拼音解读:yàn wài yǔ sī sī ,jiāng hèn hé chóu dōu zhī 。yù gǔ xī fēng tiān shòu ,jiǎn zūn qián gē lì 。 xiù xiāng céng zhěn zuì hóng sāi ,yī yuē tuò hén bì 。huā xià líng bō rù mèng ,yǐn chūn chú shuāng chì 。
猜您喜欢

惜分飞(送别)

吴淑姬 〔宋朝〕

岸柳依依拖金缕。是我朝来别处。惟有多情絮。故来衣上留人住。两眼啼红空弹与。未见桃花又去。一片征帆举。断肠遥指苕溪路。惜分飞(送别)拼音解读:àn liǔ yī yī tuō jīn lǚ 。shì wǒ cháo lái bié chù 。wéi yǒu duō qíng xù 。gù lái yī shàng liú rén zhù 。liǎng yǎn tí hóng kōng dàn yǔ 。wèi jiàn táo huā yòu qù 。yī piàn zhēng fān jǔ 。duàn cháng yáo zhǐ tiáo xī lù 。
详情

怨春风(闺怨)

赵鼎 〔宋朝〕

宝鉴菱花莹。孤鸾慵照影。鱼书蝶梦两浮沈,恨恨恨。结尽丁香,瘦如杨柳,雨疏云冷。 宿醉厌厌病。罗巾空泪粉。欲将远意托湘弦,闷闷闷。香絮悠悠,画帘悄悄,日长春困。怨春风(闺怨)拼音解读:bǎo jiàn líng huā yíng 。gū luán yōng zhào yǐng 。yú shū dié mèng liǎng fú shěn ,hèn hèn hèn 。jié jìn dīng xiāng ,shòu rú yáng liǔ ,yǔ shū yún lěng 。 xiǔ zuì yàn yàn bìng 。luó jīn kōng lèi fěn 。yù jiāng yuǎn yì tuō xiāng xián ,mèn mèn mèn 。xiāng xù yōu yōu ,huà lián qiāo qiāo ,rì zhǎng chūn kùn 。
详情

浣溪沙(上元游静林寺)

毛滂 〔宋朝〕

花市东风卷笑声。柳溪人影乱于云。梅花何处暗香闻。 露湿翠云裘上月,烛摇红锦帐前春。瑶台有路渐无尘。浣溪沙(上元游静林寺)拼音解读:huā shì dōng fēng juàn xiào shēng 。liǔ xī rén yǐng luàn yú yún 。méi huā hé chù àn xiāng wén 。 lù shī cuì yún qiú shàng yuè ,zhú yáo hóng jǐn zhàng qián chūn 。yáo tái yǒu lù jiàn wú chén 。
详情

浪淘沙(次韵孙霁窗制参雨中海棠)

张榘 〔宋朝〕

春梦草茸茸。愁雨愁风。对花须拼酒频中。莫遣枝头银烛暗,辜负嫣红。 推起簿书丛。何苦匆匆。慳吟却讶少陵公。天定为花开一笑,日上篱东。浪淘沙(次韵孙霁窗制参雨中海棠)拼音解读:chūn mèng cǎo róng róng 。chóu yǔ chóu fēng 。duì huā xū pīn jiǔ pín zhōng 。mò qiǎn zhī tóu yín zhú àn ,gū fù yān hóng 。 tuī qǐ bù shū cóng 。hé kǔ cōng cōng 。qiān yín què yà shǎo líng gōng 。tiān dìng wéi huā kāi yī xiào ,rì shàng lí dōng 。
详情

丽人行之一

杜甫 〔唐朝〕

三月三日天气新,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。头上何所有?翠微□叶垂鬓唇。[1]背后何所见?珠压腰衱稳称身。就中云幕椒房亲,赐名大国虢与秦。紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞。犀箸厌饫久未下,鸾刀缕切空纷纶。黄门飞鞚不动尘,御厨络绎送八珍。箫鼓哀吟感鬼神,宾从杂遝实要津。后来鞍马何逡巡,当轩下马入锦茵。杨花雪落覆白蘋,青鸟飞去衔红巾。炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔。丽人行之一拼音解读:sān yuè sān rì tiān qì xīn ,zhǎng ān shuǐ biān duō lì rén 。tài nóng yì yuǎn shū qiě zhēn ,jī lǐ xì nì gǔ ròu yún 。xiù luó yī shang zhào mù chūn ,cù jīn kǒng què yín qí lín 。tóu shàng hé suǒ yǒu ?cuì wēi □yè chuí bìn chún 。[1]bèi hòu hé suǒ jiàn ?zhū yā yāo jié wěn chēng shēn 。jiù zhōng yún mù jiāo fáng qīn ,cì míng dà guó guó yǔ qín 。zǐ tuó zhī fēng chū cuì fǔ ,shuǐ jīng zhī pán háng sù lín 。xī zhù yàn yù jiǔ wèi xià ,luán dāo lǚ qiē kōng fēn lún 。huáng mén fēi kòng bú dòng chén ,yù chú luò yì sòng bā zhēn 。xiāo gǔ āi yín gǎn guǐ shén ,bīn cóng zá tà shí yào jīn 。hòu lái ān mǎ hé qūn xún ,dāng xuān xià mǎ rù jǐn yīn 。yáng huā xuě luò fù bái pín ,qīng niǎo fēi qù xián hóng jīn 。zhì shǒu kě rè shì jué lún ,shèn mò jìn qián chéng xiàng chēn 。
详情

清平乐(兴国军呈李司直)

戴复古 〔宋朝〕

今朝欲去。忽有留人处。说与江头杨柳树。系我扁舟且住。 十分酒兴诗肠。难禁冷落秋光。借取春风一笑,狂夫到老犹狂。清平乐(兴国军呈李司直)拼音解读:jīn cháo yù qù 。hū yǒu liú rén chù 。shuō yǔ jiāng tóu yáng liǔ shù 。xì wǒ biǎn zhōu qiě zhù 。 shí fèn jiǔ xìng shī cháng 。nán jìn lěng luò qiū guāng 。jiè qǔ chūn fēng yī xiào ,kuáng fū dào lǎo yóu kuáng 。
详情

望江南(多少恨)

李煜 〔唐朝〕

多少恨,昨夜梦魂中。还似旧时游上苑,车如流水马如龙。花月正春风。望江南(多少恨)拼音解读:duō shǎo hèn ,zuó yè mèng hún zhōng 。hái sì jiù shí yóu shàng yuàn ,chē rú liú shuǐ mǎ rú lóng 。huā yuè zhèng chūn fēng 。
详情

古绝句四首

佚名 〔魏晋〕

其一 藁砧今何在,山上复有山。何当大刀头,破镜飞上天。 其二日暮秋云阴,江水清且深。何用通音信,莲花玳瑁簪。 其三菟丝从长风,根茎无断绝。无情尚不离,有情安可别? 其四南山一桂树,上有双鸳鸯。千年长交颈,欢爱不相忘。古绝句四首拼音解读:qí yī gǎo zhēn jīn hé zài ,shān shàng fù yǒu shān 。hé dāng dà dāo tóu ,pò jìng fēi shàng tiān 。 qí èr rì mù qiū yún yīn ,jiāng shuǐ qīng qiě shēn 。hé yòng tōng yīn xìn ,lián huā dài mào zān 。 qí sān tú sī cóng zhǎng fēng ,gēn jīng wú duàn jué 。wú qíng shàng bú lí ,yǒu qíng ān kě bié ? qí sì nán shān yī guì shù ,shàng yǒu shuāng yuān yāng 。qiān nián zhǎng jiāo jǐng ,huān ài bú xiàng wàng 。
详情

溱洧(溱与洧)

诗经 〔先秦〕

【溱洧】 溱与洧,方涣涣兮。[1]士与女,方秉蕑兮。[2]女曰观乎?士曰既且,且往观乎?洧之外,洵訏且乐。[3]维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。溱与洧,浏其清矣。[4]士与女,殷其盈兮。女曰观乎?士曰既且,且往观乎?洧之外,洵訏且乐。维士与女,伊其将谑,赠之以勺药。溱洧(溱与洧)拼音解读:【qín wěi 】 qín yǔ wěi ,fāng huàn huàn xī 。[1]shì yǔ nǚ ,fāng bǐng jiān xī 。[2]nǚ yuē guān hū ?shì yuē jì qiě ,qiě wǎng guān hū ?wěi zhī wài ,xún xǔ qiě lè 。[3]wéi shì yǔ nǚ ,yī qí xiàng xuè ,zèng zhī yǐ sháo yào 。qín yǔ wěi ,liú qí qīng yǐ 。[4]shì yǔ nǚ ,yīn qí yíng xī 。nǚ yuē guān hū ?shì yuē jì qiě ,qiě wǎng guān hū ?wěi zhī wài ,xún xǔ qiě lè 。wéi shì yǔ nǚ ,yī qí jiāng xuè ,zèng zhī yǐ sháo yào 。
详情

菩萨蛮·舞裙香暖金泥凤

牛峤 〔唐朝〕

舞裙香暖金泥凤,画梁语燕惊残梦。门外柳花飞,玉郎犹未归。愁匀红粉泪,眉剪春山翠。何处是辽阳?锦屏春昼长。 菩萨蛮·舞裙香暖金泥凤拼音解读: wǔ qún xiāng nuǎn jīn ní fèng ,huà liáng yǔ yàn jīng cán mèng 。mén wài liǔ huā fēi ,yù láng yóu wèi guī 。chóu yún hóng fěn lèi ,méi jiǎn chūn shān cuì 。hé chù shì liáo yáng ?jǐn píng chūn zhòu zhǎng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->