摸鱼儿(九日登平山和赵子固帅机)

张榘 〔宋朝〕

望神京、目断烟草,青天长剑频倚。香街十里朱帘月,空想当年华丽。堪叹处。渺沙霭蒹葭,咿啭雁声起。平山谩记。怅杨柳春风,晴空栏槛,陈迹总非是。 重阳好,红叶黄华满地。良辰美景如此。青油幕府传芳斝。苒苒露琼花气。还更喜。看玉阃规恢,笑骋伊吾志。尘清北冀。便向关洛联镳,巍巍冠佩,麟阁画图里。摸鱼儿(九日登平山和赵子固帅机)拼音解读:wàng shén jīng 、mù duàn yān cǎo ,qīng tiān zhǎng jiàn pín yǐ 。xiāng jiē shí lǐ zhū lián yuè ,kōng xiǎng dāng nián huá lì 。kān tàn chù 。miǎo shā ǎi jiān jiā ,yī zhuàn yàn shēng qǐ 。píng shān màn jì 。chàng yáng liǔ chūn fēng ,qíng kōng lán kǎn ,chén jì zǒng fēi shì 。 zhòng yáng hǎo ,hóng yè huáng huá mǎn dì 。liáng chén měi jǐng rú cǐ 。qīng yóu mù fǔ chuán fāng jiǎ 。rǎn rǎn lù qióng huā qì 。hái gèng xǐ 。kàn yù kǔn guī huī ,xiào chěng yī wú zhì 。chén qīng běi jì 。biàn xiàng guān luò lián biāo ,wēi wēi guàn pèi ,lín gé huà tú lǐ 。
猜您喜欢

小桃红(画堂春暖绣帏重)

马致远 〔宋朝〕

【越调·小桃红】春画堂春暖绣帏重,[1]宝篆香微动。[2]此外虚名要何用?醉乡中,东风唤醒梨花梦。[3]主人爱客,寻常迎送,鹦鹉在金笼。小桃红(画堂春暖绣帏重)拼音解读:【yuè diào ·xiǎo táo hóng 】chūn huà táng chūn nuǎn xiù wéi zhòng ,[1]bǎo zhuàn xiāng wēi dòng 。[2]cǐ wài xū míng yào hé yòng ?zuì xiāng zhōng ,dōng fēng huàn xǐng lí huā mèng 。[3]zhǔ rén ài kè ,xún cháng yíng sòng ,yīng wǔ zài jīn lóng 。
详情

叔于田(叔于田)

诗经 〔先秦〕

【叔于田】 叔于田,巷无居人。[1]岂无居人?不如叔也。洵美且仁。[2]叔于狩,巷无饮酒。岂无饮酒?不如叔也。洵美且好。叔适野,巷无服马。[3]岂无服马?不如叔也。洵美且武。叔于田(叔于田)拼音解读:【shū yú tián 】 shū yú tián ,xiàng wú jū rén 。[1]qǐ wú jū rén ?bú rú shū yě 。xún měi qiě rén 。[2]shū yú shòu ,xiàng wú yǐn jiǔ 。qǐ wú yǐn jiǔ ?bú rú shū yě 。xún měi qiě hǎo 。shū shì yě ,xiàng wú fú mǎ 。[3]qǐ wú fú mǎ ?bú rú shū yě 。xún měi qiě wǔ 。
详情

疏影·咏荷叶

张炎 〔宋朝〕

碧圆自洁。向浅洲远渚,亭亭清绝。犹有遗簪,不展秋心,能卷几多炎热。鸳鸯密语同倾盖,且莫与、浣纱人说。恐怨歌、忽断花风,碎却翠云千叠。 回首当年汉舞,怕飞去、谩皱留仙裙折。恋恋青衫,犹染枯香,还叹鬓丝飘雪。盘心清露如铅水,又一夜、西风吹折。喜静看、匹练秋光,倒泻半湖明月。疏影·咏荷叶拼音解读:bì yuán zì jié 。xiàng qiǎn zhōu yuǎn zhǔ ,tíng tíng qīng jué 。yóu yǒu yí zān ,bú zhǎn qiū xīn ,néng juàn jǐ duō yán rè 。yuān yāng mì yǔ tóng qīng gài ,qiě mò yǔ 、huàn shā rén shuō 。kǒng yuàn gē 、hū duàn huā fēng ,suì què cuì yún qiān dié 。 huí shǒu dāng nián hàn wǔ ,pà fēi qù 、màn zhòu liú xiān qún shé 。liàn liàn qīng shān ,yóu rǎn kū xiāng ,hái tàn bìn sī piāo xuě 。pán xīn qīng lù rú qiān shuǐ ,yòu yī yè 、xī fēng chuī shé 。xǐ jìng kàn 、pǐ liàn qiū guāng ,dǎo xiè bàn hú míng yuè 。
详情

夜下征虏亭

李白 〔唐朝〕

船下广陵去,月明征虏亭。山花如绣颊,江火似流萤。夜下征虏亭拼音解读:chuán xià guǎng líng qù ,yuè míng zhēng lǔ tíng 。shān huā rú xiù jiá ,jiāng huǒ sì liú yíng 。
详情

花心动·柳

吴文英 〔宋朝〕

十里东风,袅垂杨、长似舞时腰瘦。翠馆朱楼,紫陌青门,处处燕莺晴昼。乍看摇曳金丝细,春浅映、鹅黄如酒。嫩阴里,烟滋露染,翠娇红溜。 此际雕鞍去久。空追念邮亭,短枝盈首。海角天涯,寒食清明,泪点絮花沾袖。去年折赠行人远,今年恨、依然纤手。断肠也,羞眉画应未就。 花心动·柳拼音解读: shí lǐ dōng fēng ,niǎo chuí yáng 、zhǎng sì wǔ shí yāo shòu 。cuì guǎn zhū lóu ,zǐ mò qīng mén ,chù chù yàn yīng qíng zhòu 。zhà kàn yáo yè jīn sī xì ,chūn qiǎn yìng 、é huáng rú jiǔ 。nèn yīn lǐ ,yān zī lù rǎn ,cuì jiāo hóng liū 。 cǐ jì diāo ān qù jiǔ 。kōng zhuī niàn yóu tíng ,duǎn zhī yíng shǒu 。hǎi jiǎo tiān yá ,hán shí qīng míng ,lèi diǎn xù huā zhān xiù 。qù nián shé zèng háng rén yuǎn ,jīn nián hèn 、yī rán xiān shǒu 。duàn cháng yě ,xiū méi huà yīng wèi jiù 。
详情

题终南翠微寺空上人房

孟浩然 〔唐朝〕

翠微终南里,雨后宜返照。闭关久沈冥,杖策一登眺。遂造幽人室,始知静者妙。儒道虽异门,云林颇同调。雨心喜相得,毕景共谈笑。暝怀赤城标,更忆临海峤。风泉有清音,何必苏门啸。题终南翠微寺空上人房拼音解读:cuì wēi zhōng nán lǐ ,yǔ hòu yí fǎn zhào 。bì guān jiǔ shěn míng ,zhàng cè yī dēng tiào 。suí zào yōu rén shì ,shǐ zhī jìng zhě miào 。rú dào suī yì mén ,yún lín pō tóng diào 。yǔ xīn xǐ xiàng dé ,bì jǐng gòng tán xiào 。míng huái chì chéng biāo ,gèng yì lín hǎi qiáo 。fēng quán yǒu qīng yīn ,hé bì sū mén xiào 。
详情

菩萨蛮·隔花才歇廉纤雨

纳兰性德 〔清朝〕

隔花才歇廉纤雨,一声弹指混无语。梁燕自双归,长条脉脉垂。小屏山色远,妆薄铅华浅。独自立瑶阶,透寒金缕鞋。 菩萨蛮·隔花才歇廉纤雨拼音解读: gé huā cái xiē lián xiān yǔ ,yī shēng dàn zhǐ hún wú yǔ 。liáng yàn zì shuāng guī ,zhǎng tiáo mò mò chuí 。xiǎo píng shān sè yuǎn ,zhuāng báo qiān huá qiǎn 。dú zì lì yáo jiē ,tòu hán jīn lǚ xié 。
详情

措鱼儿(用古“买陂塘旋栽杨柳”韵)

李公昴 〔宋朝〕

敞茅堂、茂林环翠,苔矶低蘸烟浦。青蓑混入渔家社,斜目断桥船聚。真乐处。坐芳草,瓦樽满酒频频注。皋禽自舞。惯松迳穿云,梅村踏雪,朗笑自来去。 车乘坠,争似修筇稳步。前尘回首俱误。安闲得在中年好,抱瓮尚堪蔬圃。高眼觑。算不识、人间宠辱除巢许。风篁解语。应共笑群狙,无端喜怒,三四计朝暮。措鱼儿(用古“买陂塘旋栽杨柳”韵)拼音解读:chǎng máo táng 、mào lín huán cuì ,tái jī dī zhàn yān pǔ 。qīng suō hún rù yú jiā shè ,xié mù duàn qiáo chuán jù 。zhēn lè chù 。zuò fāng cǎo ,wǎ zūn mǎn jiǔ pín pín zhù 。gāo qín zì wǔ 。guàn sōng jìng chuān yún ,méi cūn tà xuě ,lǎng xiào zì lái qù 。 chē chéng zhuì ,zhēng sì xiū qióng wěn bù 。qián chén huí shǒu jù wù 。ān xián dé zài zhōng nián hǎo ,bào wèng shàng kān shū pǔ 。gāo yǎn qù 。suàn bú shí 、rén jiān chǒng rǔ chú cháo xǔ 。fēng huáng jiě yǔ 。yīng gòng xiào qún jū ,wú duān xǐ nù ,sān sì jì cháo mù 。
详情

千秋岁(伯母刘氏生日)

王之道 〔宋朝〕

薰风散雾。帘幕清无暑。萱草径,荷花坞。幽香浮几席,秀色侵庭庑。微雨过,绿杨枝上珠成缕。 双燕飞还语。似庆良辰遇。酾美酒,烹肥C62D。何妨饮且醉,共作斑衣舞。人竞报,蟠桃已实君知否。千秋岁(伯母刘氏生日)拼音解读:xūn fēng sàn wù 。lián mù qīng wú shǔ 。xuān cǎo jìng ,hé huā wù 。yōu xiāng fú jǐ xí ,xiù sè qīn tíng wǔ 。wēi yǔ guò ,lǜ yáng zhī shàng zhū chéng lǚ 。 shuāng yàn fēi hái yǔ 。sì qìng liáng chén yù 。shāi měi jiǔ ,pēng féi C62D。hé fáng yǐn qiě zuì ,gòng zuò bān yī wǔ 。rén jìng bào ,pán táo yǐ shí jun1 zhī fǒu 。
详情

浣溪沙(阻风铜陵,追和东坡游泗州南山韵)

王之道 〔宋朝〕

残雪笼晴作冫互寒。北风吹浪过前滩。远山云气尚漫漫。 睡起阳乌窥破牖,坐怜香雾蔼雕盘。一尊聊佐旅中欢。浣溪沙(阻风铜陵,追和东坡游泗州南山韵)拼音解读:cán xuě lóng qíng zuò liǎng hù hán 。běi fēng chuī làng guò qián tān 。yuǎn shān yún qì shàng màn màn 。 shuì qǐ yáng wū kuī pò yǒu ,zuò lián xiāng wù ǎi diāo pán 。yī zūn liáo zuǒ lǚ zhōng huān 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->