嘲父

陆子 〔唐朝〕

陆馀庆,笔头无力觜头硬。一朝受辞讼,十日判不竟。 (先是人有嘲陆者云:说事则喙长三寸,判事则手重五斤)嘲父拼音解读:lù yú qìng ,bǐ tóu wú lì zī tóu yìng 。yī cháo shòu cí sòng ,shí rì pàn bú jìng 。 (xiān shì rén yǒu cháo lù zhě yún :shuō shì zé huì zhǎng sān cùn ,pàn shì zé shǒu zhòng wǔ jīn )
猜您喜欢

大德歌·冬

关汉卿 〔宋朝〕

雪纷纷,掩重门,不由人不断魂,瘦损江梅韵。那里是清江江上村,香闺里冷落谁瞅问?好一个憔悴的凭栏人。大德歌·冬拼音解读:xuě fēn fēn ,yǎn zhòng mén ,bú yóu rén bú duàn hún ,shòu sǔn jiāng méi yùn 。nà lǐ shì qīng jiāng jiāng shàng cūn ,xiāng guī lǐ lěng luò shuí chǒu wèn ?hǎo yī gè qiáo cuì de píng lán rén 。
详情

西江月(八)

张伯端 〔宋朝〕

住想修行布施,果报不离天人。恰如仰箭射浮云。坠落只缘力尽。 争似无为实相,还须返朴归淳。境忘情性任天真。以证无生法忍。西江月(八)拼音解读:zhù xiǎng xiū háng bù shī ,guǒ bào bú lí tiān rén 。qià rú yǎng jiàn shè fú yún 。zhuì luò zhī yuán lì jìn 。 zhēng sì wú wéi shí xiàng ,hái xū fǎn pǔ guī chún 。jìng wàng qíng xìng rèn tiān zhēn 。yǐ zhèng wú shēng fǎ rěn 。
详情

愁风月

贺铸 〔宋朝〕

风清月正圆,信是佳时节。不会长年来,处处愁风月。 心将熏麝焦,吟伴寒虫切。欲遽就床眠,解带翻成结。愁风月拼音解读:fēng qīng yuè zhèng yuán ,xìn shì jiā shí jiē 。bú huì zhǎng nián lái ,chù chù chóu fēng yuè 。 xīn jiāng xūn shè jiāo ,yín bàn hán chóng qiē 。yù jù jiù chuáng mián ,jiě dài fān chéng jié 。
详情

水调歌头(喜归)

刘克庄 〔宋朝〕

遣作岭头使,似戍玉门关。来时送者,举酒珍重祝身安。街畔小儿拍笑,马上是翁矍铄,头与璧俱还。何处得仙诀,发白颊犹丹。 屋茅破,篱菊瘦,架签残。老夫自计甚审,忙定不如闲。客难扬雄拓落,友笑王良来往,面汗背芒寒。再拜谢不敏,早晚乞还山。水调歌头(喜归)拼音解读:qiǎn zuò lǐng tóu shǐ ,sì shù yù mén guān 。lái shí sòng zhě ,jǔ jiǔ zhēn zhòng zhù shēn ān 。jiē pàn xiǎo ér pāi xiào ,mǎ shàng shì wēng jué shuò ,tóu yǔ bì jù hái 。hé chù dé xiān jué ,fā bái jiá yóu dān 。 wū máo pò ,lí jú shòu ,jià qiān cán 。lǎo fū zì jì shèn shěn ,máng dìng bú rú xián 。kè nán yáng xióng tuò luò ,yǒu xiào wáng liáng lái wǎng ,miàn hàn bèi máng hán 。zài bài xiè bú mǐn ,zǎo wǎn qǐ hái shān 。
详情

二子乘舟

诗经 〔宋朝〕

二子乘舟,泛泛其景。愿言思子,中心养养! 二子乘舟,泛泛其逝。愿言思子,不瑕有害? 二子乘舟拼音解读: èr zǐ chéng zhōu ,fàn fàn qí jǐng 。yuàn yán sī zǐ ,zhōng xīn yǎng yǎng ! èr zǐ chéng zhōu ,fàn fàn qí shì 。yuàn yán sī zǐ ,bú xiá yǒu hài ?
详情

野有蔓草

诗经 〔先秦〕

野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清扬婉兮。邂逅相遇,适我愿兮。 野有蔓草,零露瀼瀼。有美一人,婉如清扬。邂逅相遇,与子偕臧。 野有蔓草拼音解读: yě yǒu màn cǎo ,líng lù tuán xī 。yǒu měi yī rén ,qīng yáng wǎn xī 。xiè hòu xiàng yù ,shì wǒ yuàn xī 。 yě yǒu màn cǎo ,líng lù nǎng nǎng 。yǒu měi yī rén ,wǎn rú qīng yáng 。xiè hòu xiàng yù ,yǔ zǐ xié zāng 。
详情

临江仙(次韵李参政壁见贻生日)

魏了翁 〔宋朝〕

闲放楼前千里目,天边云大如囤。秋风入帽露华新。无端忧国梦,应到守封臣。 旧弼如今都有几,长教燕坐申申。折杨笑面背阳春。忧酲头欲雪,浊梦肺生尘。临江仙(次韵李参政壁见贻生日)拼音解读:xián fàng lóu qián qiān lǐ mù ,tiān biān yún dà rú dùn 。qiū fēng rù mào lù huá xīn 。wú duān yōu guó mèng ,yīng dào shǒu fēng chén 。 jiù bì rú jīn dōu yǒu jǐ ,zhǎng jiāo yàn zuò shēn shēn 。shé yáng xiào miàn bèi yáng chūn 。yōu chéng tóu yù xuě ,zhuó mèng fèi shēng chén 。
详情

倒垂柳

杨无咎 〔宋朝〕

南州初会遇。记惺惺、说底语。而今精神□,倾下越风措。雍门人独夜,客舍停杯处。余香应未泯,凭君重唱金缕。 移宫易羽。纵有离愁休怨诉。客里□凄凉,怕听断肠句。情山曲海,君已心相许。骖鸾乘月,正好同归去。倒垂柳拼音解读:nán zhōu chū huì yù 。jì xīng xīng 、shuō dǐ yǔ 。ér jīn jīng shén □,qīng xià yuè fēng cuò 。yōng mén rén dú yè ,kè shě tíng bēi chù 。yú xiāng yīng wèi mǐn ,píng jun1 zhòng chàng jīn lǚ 。 yí gōng yì yǔ 。zòng yǒu lí chóu xiū yuàn sù 。kè lǐ □qī liáng ,pà tīng duàn cháng jù 。qíng shān qǔ hǎi ,jun1 yǐ xīn xiàng xǔ 。cān luán chéng yuè ,zhèng hǎo tóng guī qù 。
详情

八拍蛮·云锁嫩黄烟柳细

阎选 〔唐朝〕

云锁嫩黄烟柳细,风吹红蒂雪梅残。光景不胜闺阁恨,行行坐坐黛眉攒。八拍蛮·云锁嫩黄烟柳细拼音解读:yún suǒ nèn huáng yān liǔ xì ,fēng chuī hóng dì xuě méi cán 。guāng jǐng bú shèng guī gé hèn ,háng háng zuò zuò dài méi zǎn 。
详情

南乡子·乘彩舫

李珣 〔唐朝〕

乘彩舫,过莲塘,棹歌惊起睡鸳鸯。游女带花偎伴笑,争窈窕,竞折团荷遮晚照。南乡子·乘彩舫拼音解读:chéng cǎi fǎng ,guò lián táng ,zhào gē jīng qǐ shuì yuān yāng 。yóu nǚ dài huā wēi bàn xiào ,zhēng yǎo tiǎo ,jìng shé tuán hé zhē wǎn zhào 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->