纵游淮南

张祜 〔唐朝〕

十里长街市井连,月明桥上看神仙。
人生只合扬州死,禅智山光好墓田。

猜您喜欢

忆秦娥·箫声咽

李白 〔唐朝〕

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。 忆秦娥·箫声咽拼音解读: xiāo shēng yān ,qín é mèng duàn qín lóu yuè 。qín lóu yuè ,nián nián liǔ sè ,bà líng shāng bié 。lè yóu yuán shàng qīng qiū jiē ,xián yáng gǔ dào yīn chén jué 。yīn chén jué ,xī fēng cán zhào ,hàn jiā líng què 。
详情

临江仙(怀辰州教授赵学舟)

张炎 〔宋朝〕

一点白鸥何处去,半江潮落沙虚。淡黄柳上月痕初。遐观情悄悄,凝想步徐徐。 每一相思千里梦,十年有此相疏。休休寄雁问何如。如何休寄雁,难写绝交书。临江仙(怀辰州教授赵学舟)拼音解读:yī diǎn bái ōu hé chù qù ,bàn jiāng cháo luò shā xū 。dàn huáng liǔ shàng yuè hén chū 。xiá guān qíng qiāo qiāo ,níng xiǎng bù xú xú 。 měi yī xiàng sī qiān lǐ mèng ,shí nián yǒu cǐ xiàng shū 。xiū xiū jì yàn wèn hé rú 。rú hé xiū jì yàn ,nán xiě jué jiāo shū 。
详情

绣带儿(客路见梅)

曾觌 〔宋朝〕

潇洒陇头春。取次一枝新。还是东风来也,犹作未归人。 微月淡烟村。谩伫立、惆怅黄昏。暮寒香细,疏英几点,尽奈销魂。绣带儿(客路见梅)拼音解读:xiāo sǎ lǒng tóu chūn 。qǔ cì yī zhī xīn 。hái shì dōng fēng lái yě ,yóu zuò wèi guī rén 。 wēi yuè dàn yān cūn 。màn zhù lì 、chóu chàng huáng hūn 。mù hán xiāng xì ,shū yīng jǐ diǎn ,jìn nài xiāo hún 。
详情

水龙吟(寿郑尉,集郑姓事)

祖吴 〔宋朝〕

紫貂南北分荣南郑相、北郑相,有人瑞凤池疏秀郑仁表。月斧云斤,断成三绝,辉华星斗郑虔三绝。早岁从车,乌戎口伐,奇功立就郑元寿口伐可汗。更题衡忠义,传家清白,人道外甥似舅郑乃陈光州之甥。 好看五经说后郑钦。步蟾宫、桂香盈袖。紫橐持荷,清班布武,履声依旧郑尚书。回忆刊山,当年垂棒,月明烟袖。隐岩清秀郑太师退处隐岩,露玉风金,岁岁祝千秋寿。水龙吟(寿郑尉,集郑姓事)拼音解读:zǐ diāo nán běi fèn róng nán zhèng xiàng 、běi zhèng xiàng ,yǒu rén ruì fèng chí shū xiù zhèng rén biǎo 。yuè fǔ yún jīn ,duàn chéng sān jué ,huī huá xīng dòu zhèng qián sān jué 。zǎo suì cóng chē ,wū róng kǒu fá ,qí gōng lì jiù zhèng yuán shòu kǒu fá kě hàn 。gèng tí héng zhōng yì ,chuán jiā qīng bái ,rén dào wài shēng sì jiù zhèng nǎi chén guāng zhōu zhī shēng 。 hǎo kàn wǔ jīng shuō hòu zhèng qīn 。bù chán gōng 、guì xiāng yíng xiù 。zǐ tuó chí hé ,qīng bān bù wǔ ,lǚ shēng yī jiù zhèng shàng shū 。huí yì kān shān ,dāng nián chuí bàng ,yuè míng yān xiù 。yǐn yán qīng xiù zhèng tài shī tuì chù yǐn yán ,lù yù fēng jīn ,suì suì zhù qiān qiū shòu 。
详情

点绛唇(庚午重九再用前韵)

苏轼 〔宋朝〕

不用悲秋,今年身健还高宴。江村海甸。总作空花观。 尚想横汾,兰菊纷相半。楼船远。白云飞乱。空有年年雁。点绛唇(庚午重九再用前韵)拼音解读:bú yòng bēi qiū ,jīn nián shēn jiàn hái gāo yàn 。jiāng cūn hǎi diàn 。zǒng zuò kōng huā guān 。 shàng xiǎng héng fén ,lán jú fēn xiàng bàn 。lóu chuán yuǎn 。bái yún fēi luàn 。kōng yǒu nián nián yàn 。
详情

摸鱼儿·问莲根有丝多少

元好问 〔元朝〕

泰和中,大名民家小儿女,有以私情不如意赴水者,官为踪迹之,无见也。其后踏藕者得二尸水中,衣服仍可验,其事乃白。是岁此陂荷花开,无不并蒂者。沁水梁国用,时为录事判官,为李用章内翰言如此。此曲以乐府《双蕖怨》命篇。“咀五色之灵芝,香生九窍;咽三危之瑞露,春动七情”,韩偓《香奁集》中自序语。   问莲根、有丝多少,莲心知为谁苦?双花脉脉娇相向,只是旧家儿女。天已许。甚不教、白头生死鸳鸯浦?夕阳无语。算谢客烟中,湘妃江上,未是断肠处。   香奁梦,好在灵芝瑞露。人间俯仰今古。海枯石烂情缘在,幽恨不埋黄土。相思树,流年度,无端又被西风误。兰舟少住。怕载酒重来,红衣半落,狼藉卧风雨。摸鱼儿·问莲根有丝多少拼音解读:  tài hé zhōng ,dà míng mín jiā xiǎo ér nǚ ,yǒu yǐ sī qíng bú rú yì fù shuǐ zhě ,guān wéi zōng jì zhī ,wú jiàn yě 。qí hòu tà ǒu zhě dé èr shī shuǐ zhōng ,yī fú réng kě yàn ,qí shì nǎi bái 。shì suì cǐ bēi hé huā kāi ,wú bú bìng dì zhě 。qìn shuǐ liáng guó yòng ,shí wéi lù shì pàn guān ,wéi lǐ yòng zhāng nèi hàn yán rú cǐ 。cǐ qǔ yǐ lè fǔ 《shuāng qú yuàn 》mìng piān 。“jǔ wǔ sè zhī líng zhī ,xiāng shēng jiǔ qiào ;yān sān wēi zhī ruì lù ,chūn dòng qī qíng ”,hán wò 《xiāng lián jí 》zhōng zì xù yǔ 。   wèn lián gēn 、yǒu sī duō shǎo ,lián xīn zhī wéi shuí kǔ ?shuāng huā mò mò jiāo xiàng xiàng ,zhī shì jiù jiā ér nǚ 。tiān yǐ xǔ 。shèn bú jiāo 、bái tóu shēng sǐ yuān yāng pǔ ?xī yáng wú yǔ 。suàn xiè kè yān zhōng ,xiāng fēi jiāng shàng ,wèi shì duàn cháng chù 。   xiāng lián mèng ,hǎo zài líng zhī ruì lù 。rén jiān fǔ yǎng jīn gǔ 。hǎi kū shí làn qíng yuán zài ,yōu hèn bú mái huáng tǔ 。xiàng sī shù ,liú nián dù ,wú duān yòu bèi xī fēng wù 。lán zhōu shǎo zhù 。pà zǎi jiǔ zhòng lái ,hóng yī bàn luò ,láng jiè wò fēng yǔ 。
详情

湖上杂诗(二十首选一)

袁枚 〔清朝〕

凤岭高登演武台,排衙石上大风来。钱王英武康王弱,一样江山两样才。湖上杂诗(二十首选一)拼音解读:fèng lǐng gāo dēng yǎn wǔ tái ,pái yá shí shàng dà fēng lái 。qián wáng yīng wǔ kāng wáng ruò ,yī yàng jiāng shān liǎng yàng cái 。
详情

万年欢(硕人生日)

程大昌 〔宋朝〕

岁岁梅花,向寿尊画阁,长报春起。恰似今朝,分外香肥萼韡。杂佩珊珊就列,映蓝袂、宝薰擎跽。道这回、屋舍团栾,四时风月桃李。 回头处、无限思。看秋前药里,而今鼎七。须把康强,收作玳筵欢喜。况是鬓云全绿,顶珈笄、笑陪星履。新年动、定拥新祺,有孙来捧醪醴。万年欢(硕人生日)拼音解读:suì suì méi huā ,xiàng shòu zūn huà gé ,zhǎng bào chūn qǐ 。qià sì jīn cháo ,fèn wài xiāng féi è wěi 。zá pèi shān shān jiù liè ,yìng lán mèi 、bǎo xūn qíng jì 。dào zhè huí 、wū shě tuán luán ,sì shí fēng yuè táo lǐ 。 huí tóu chù 、wú xiàn sī 。kàn qiū qián yào lǐ ,ér jīn dǐng qī 。xū bǎ kāng qiáng ,shōu zuò dài yàn huān xǐ 。kuàng shì bìn yún quán lǜ ,dǐng jiā jī 、xiào péi xīng lǚ 。xīn nián dòng 、dìng yōng xīn qí ,yǒu sūn lái pěng láo lǐ 。
详情

观刈麦

白居易 〔唐朝〕

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。今我何功德?曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮,念此私自愧,尽日不能忘。 观刈麦拼音解读: tián jiā shǎo xián yuè ,wǔ yuè rén bèi máng 。yè lái nán fēng qǐ ,xiǎo mài fù lǒng huáng 。fù gū hé dān shí ,tóng zhì xié hú jiāng ,xiàng suí xiǎng tián qù ,dīng zhuàng zài nán gāng 。zú zhēng shǔ tǔ qì ,bèi zhuó yán tiān guāng ,lì jìn bú zhī rè ,dàn xī xià rì zhǎng 。fù yǒu pín fù rén ,bào zǐ zài qí páng ,yòu shǒu bǐng yí suì ,zuǒ bì xuán bì kuāng 。tīng qí xiàng gù yán ,wén zhě wéi bēi shāng 。jiā tián shū shuì jìn ,shí cǐ chōng jī cháng 。jīn wǒ hé gōng dé ?céng bú shì nóng sāng 。lì lù sān bǎi shí ,suì yàn yǒu yú liáng ,niàn cǐ sī zì kuì ,jìn rì bú néng wàng 。
详情

泛兰舟(谯天授画像)

王质 〔宋朝〕

萧萧乌帽黄衫。烟水拍云岩。风清月白,一双碧眼莹秋潭。四海九州,茫茫东北,渺渺西南。松霜杉露毵毵。 龙门隔如参井,青城佳气与天参。蔽山充野,牡丹红外茯苓甘。鹤顶凝丹,隙驹蹀_,尽百年闲。乾坤云海风帆。谯名定,涪陵人。受道于伊川。后弃乡里,隐河洛。复归蜀,居青城之老人村,至今尚存。泛兰舟(谯天授画像)拼音解读:xiāo xiāo wū mào huáng shān 。yān shuǐ pāi yún yán 。fēng qīng yuè bái ,yī shuāng bì yǎn yíng qiū tán 。sì hǎi jiǔ zhōu ,máng máng dōng běi ,miǎo miǎo xī nán 。sōng shuāng shān lù sān sān 。 lóng mén gé rú cān jǐng ,qīng chéng jiā qì yǔ tiān cān 。bì shān chōng yě ,mǔ dān hóng wài fú líng gān 。hè dǐng níng dān ,xì jū dié _,jìn bǎi nián xián 。qián kūn yún hǎi fēng fān 。qiáo míng dìng ,fú líng rén 。shòu dào yú yī chuān 。hòu qì xiāng lǐ ,yǐn hé luò 。fù guī shǔ ,jū qīng chéng zhī lǎo rén cūn ,zhì jīn shàng cún 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->